TKLK

746

Bài 85: Những Nguyên Tắc Liên Quan Đến Công Việc Chúa

Chúa Jêsus kể ví dụ trong Ma-thi-ơ 7 rằng, đến ngày phán xét nhiều người sẽ thưa với Chúa là khi còn sống trên đất họ đã làm được những công việc rất tuyệt vời. Thế nhưng Chúa sẽ đáp lại rằng những gì họ làm chỉ là việc của tội lỗi mà thôi

890

Bài 84: Tin Lành Cộng Quan Của Cựu Ước (TT)

Chúng ta đang khảo sát những sách lịch sử của thời kỳ sau khi lưu đày. Hai sách Ê-xơ-ra và Nê-hê-mi nói về biến cố nầy, chúng có rất nhiều điểm tương đồng, dẫu vậy chúng vẫn có những điểm riêng biệt. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng sách một.

937

Bài 83: Tin Lành Cộng Quan Của Cựu Ước

Những sách lịch sử Cựu ước được phân ra làm 3 nhóm. Thứ nhất là 3 sách Giô-suê, Các Quan Xét và Ru-tơ, đây là những sách lịch sử mang ý nghĩa hình bóng.

938

Bài 82: Những Điều Bị Lãng Quên (tt)

Các học giả gọi sách Sử ký là sách của những điều đã bị lãng quên. Điều nầy có nghĩa là một số biến cố lịch sử xảy ra trong giai đoạn nầy không được ghi trong Sa-mu-ên và Các vua.

1273

Bài 81: Những Điều Bị Lãng Quên

Trước khi đi vào sách Sử Ký, bài này sẽ trình bày thêm vài điều về sách 1 & 2 Các Vua. Hai sách nầy ghi lại rất nhiều sự việc; do đó, chúng ta chỉ nắm một cách khái quát nhằm hiểu lời Chúa tốt hơn khi đọc những sách đó.

1994

Bài 78: Các Vua Và Tiên Tri (TT)

Kính mời quí vị cùng lật ra trong sách 1 Các vua 22 để theo dõi câu chuyện xảy ra cho một tiên tri thật của Đức Chúa Trời. Trong bài vừa qua, chúng ta đã thấy rằng 850 tiên tri ngoại giáo đã đồng thanh ủng hộ vua xuất quân tiến đánh người Syri.

1942

Bài 77: Các Vua Và Tiên Tri

Hôm nay chúng ta bước sang một loạt bài mới với đề tài “Vua và tiên tri.” Những sách 1 & 2 Sa-mu-ên, 1 & 2 Các vua, 1 & 2 Sử ký được xem là Những sách lịch sử nói về các triều vua

2088

Bài 76: Ba Sự Thật Về Ơn Cứu Rỗi

Sự thật thứ nhất về ơn cứu rỗi là Chúa Jêsus Christ đã cất đi hình phạt của tội lỗi. Kinh thánh gọi đây là “Phúc âm” hay “Tin lành.”