Tìm hiểu kinh thánh

Bài 80: Sự Xung Đột

Đề mục chính trong Ma-thi-ơ 12 là sự xung đột và đổ vỡ sau cùng của Chúa Giê-xu với các nhà lãnh...

Truyện và thơ