NGUỒN PHƯỚC và NHẬN PHƯỚC

2626

Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước” (Sáng Thế Ký 12:2).

Chương trình lễ cưới nào cũng có phần trao quà và chúc phước cho gia đình mới. Trong các lễ nghi khác như cảm tạ nhà mới, lễ dâng con, lễ bổ  nhiệm… đều không thiếu tiết mục chung vui và chúc phước. Những ngày Tết, để bắt đầu một năm mới, mọi người đều trông mong phước và ai ai gặp gỡ nhau đều có những lời chúc tốt đẹp, những lời cầu phước cho nhau!

Cơ Đốc nhân là con cái của Đấng có tất cả các nguồn phước và “Ngài đã trao ban cho chúng ta các phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 1:3,4). Chính trong Sáng Thế Ký 12:2, Ngài đã chọn Áp-ra-ham khi chỉ có một mình và ban phước cho ông “Hãy nghĩ đến tổ ngươi là Ápraham, cùng Sara, là người đã sanh sản các ngươi, ta đã gọi Ápraham khi người chỉ có một mình, ta đã ban phước cho người thêm nhiều” (Ê-sai 51:2). Kế hoạch của Đức Chúa Trời là phải có một dân tộc gồm những người tin Chúa trung tín để làm chứng cho Ngài trong thế giới này. Ngài chọn Áp-ra-ham làm tổ phụ của dân tộc có đức tin là dân Y-sơ-ra-ên và chúng ta là dân Y-sơ-ra-ên thuộc linh. Từ dân Y-sơ- ra-ên, Đức Chúa Trời ban Kinh Thánh cho cả nhân loại.

I. Người được ơn Chúa chọn thì nhận được phước:

“Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho” (Sáng Thế Ký 12:1).

Đức Chúa Trời hiện ra và lựa chọn Áp-ra-ham khi ông đang sinh sống tại U-rơ, xứ Canh-đê thuộc vùng Mê-sô-bô-ta-mi (Sáng Thế Ký 11:31). Địa danh này thuộc phía bắc nước Y-sơ-ra-ên, trong bài giảng của Ê-tiên có nhắc đến (Công Vụ Các Sứ Đồ 7:2,4). Áp-ra-ham là con của Tha-rê (Sáng Thế Ký 11:27-32) và lúc Chúa kêu gọi ông ra khỏi quê hương thì ông đã 75 tuổi. Từ đó, ông bước đi trong đức tin nơi Chúa 100 năm, ông thọ được 175 tuổi. Thật tuổi tác không hề là một trở ngại cho đức tin. Điều này khích lệ chúng ta luôn bước đi bởi đức tin và sống đẹp lòng Chúa. Áp-ra-ham cưới Sa-ra là em gái cùng cha khác mẹ của ông (Sáng Thế Ký 20:12), họ chưa có con dầu tuổi đã già.

Nhưng Đức Chúa Trời đã sử dụng họ để lập một dân tộc. Chúa kêu gọi Áp-ra-ham ra khỏi xứ U-rơ, rời bỏ bà con thân thuộc và nhà cha mình để đi đến miền đất mà Chúa sẽ chỉ định. Đức Chúa Trời muốn Áp-ra-ham ra khỏi một xứ sở đã xoay lưng với Đức Chúa Trời, nơi đã thờ hình tượng tà thần, phạm đủ mọi thứ tội lỗi,… Ngay cả nhà cha Áp-ra-ham cũng thờ thần tượng. “Tổ phụ các ngươi là Tha-rê, cha của Áp-ra-ham và Na-cô, thuở xưa ở phía bên sông và hầu việc các thần khác, nhưng ta chọn Áp-ra-ham…” (Giô-suê 24:23). Áp-ra-ham được Chúa gọi đi đâu? Ông chưa biết rõ nhưng ông vâng phục và bước đi trong đức tin, tin cậy hoàn toàn nơi Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời đã kêu gọi Áp-ra-ham cũng như Ngài kêu gọi những người có đức tin, có lòng yêu kính Chúa, vâng lời Chúa để sử dụng cho mục đích của Ngài.

Người Chúa chọn phải cắt đứt mọi ràng buộc với quá khứ thờ hình tượng để hưởng được mối thông công với Đức Chúa Trời chân thật, Đấng kỵ tà, gớm ghê thần tượng. Ngày nay, khi con cái Chúa được Đức Chúa Trời kêu gọi tin Chúa, Ngài muốn chúng ta từ bỏ sự thờ phượng thần tượng, thờ phượng con người,… Chúa muốn chúng ta chỉ thờ duy chính Đức Chúa Trời, Đấng Sáng Tạo, Đấng Yêu thương và Đấng Sống.

Chúng ta không gặp trực diện Chúa như Áp-ra-ham nhưng Chúa phán cùng chúng ta qua Kinh Thánh là Lời của Ngài. Bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời mà Ngài cứu chúng ta ra khỏi sự tối tăm tội lỗi để đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Bởi đức tin chúng ta nơi Chúa Giê-xu Christ để ban cho chúng ta một dân thánh, dân thuộc về Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng ta sống xứng đáng với sự chọn lựa của Chúa, làm vinh hiển danh Chúa.

II. Nguồn phước của Chúa dư dật dành cho người được chọn

Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi” (Sáng Thế Ký 12:2a).

Áp-ra-ham nhận 7 lời hứa từ Chúa nếu ông vâng phục rời khỏi hoặc phân rẽ dân sự và quê hương mình. Qua những lời hứa này, người ta nhận biết Đức Chúa Trời có nguồn phước vô tận.

  1. Ta sẽ làm cho ngươi một dân lớn

Chúa sẽ làm cho dòng dõi ông phát triển, sinh sôi nẩy nở. Người đời nói “con cháu đông là phước!”, cổ nhân có câu: “Phước như đông hải, thọ tỷ nam sơn”. Phước được ví như dòng chảy dồi dào như nước ngoài biển đông và con cháu mọc nhiều như trúc ở Nam Sơn. Tuổi thọ mà có con cháu đầy đàn là phước!

  1. Ta sẽ ban phước cho ngươi

“Phước” là điều con người luôn trông mong. Nó hàm chứa sự bình an, sung mãn, vui mừng và thoả lòng. Phước trong hiện tại, phước trong tương lai và cõi đời đời. Đặc biệt phước của Cơ Đốc nhân là cả về thuộc thể lẫn thuộc linh, không chỉ cho chính mình nhưng cho cả dòng dõi và dân tộc của mình. Vì nếu mình được phước mà người khác không được phước thì không thể trọn vẹn, thì thật là đau xót khi những cảnh ấy nhan nhãn trước mắt chúng ta “ngày nay là ngày có tin lành, và chúng ta nín lặng sao! Nếu chúng ta đợi đến rạng đông, thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta. Vậy, ta hãy đi báo tin nầy cho nhà vua” (II Các Vua 7:9).

  1. Ta sẽ làm nổi danh ngươi

 Danh Áp-ra-ham là lớn giữa vòng người đồng thời với mình và hiện nay danh Áp-ra-ham được tôn vinh như một vị tiên tri lớn và tổ phụ của người Do Thái, của người Hồi giáo và những Cơ Đốc nhân.

Khi một người được nổi danh, nhiều người biết đến với tiếng thơm, tiếng tốt là điều vinh dự. Ngược lại, cũng có những kẻ ác, tuy là nổi danh nhưng chỉ là tiếng xấu và hổ nhục!

  1. Ngươi sẽ thành một nguồn phước

Khi Áp-ra-ham nhận được phước từ Chúa, chính đời sống ông sẽ trở thành nguồn dẫn phước đến cho người khác. Phước hạnh ngày nay chúng ta được hưởng là do chúng ta phải thiết lập lại sự thờ phượng Duy Một Đức Chúa Trời Ba Ngôi hiệp Một!

  1. Kẻ chúc phước cho Ápraham sẽ nhận được phước

Về phương diện lịch sử nước Y-sơ-ra-ên, các dân tộc thân thiện với dân Y-sơ-ra-ên đều đã được Chúa ban phước.

  1. Chúa sẽ rủa sả kẻ rủa sả Ápraham

Phước của Áp-ra-ham được Chúa bênh vực, bảo vệ, Ngài chống cự kẻ hà hiếp, rủa sả người kính sợ Chúa. Qua lịch sử mà Kinh Thánh ghi chép lại, tất cả kẻ thù nghịch với dân Y-sơ-ra-ên đều mất phước và thất bại.

Đức Chúa Trời thành tín! Ngài vẫn hằng chăm sóc, bảo vệ dân sự Chúa, Thi Thiên 23 ca ngợi sự dẫn dắt, chăm nom, quan phòng và đãi ngộ của Chúa luôn dư dật. Người vâng lời Chúa luôn bình an dầu phải đối diện với kẻ thù, với bóng đêm của sự chết.

  1. Các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước

Đây là lời dự ngôn về Chúa Cứu Thế sẽ ra từ dân Do Thái cho tất cả các dân tộc trên thế giới. Ngài là nguồn phước hạnh của sự cứu rỗi.

III. Nguồn phước luôn lưu xuất từ người được chọn

 “…ngươi sẽ thành một nguồn phước” (Sáng Thế Ký 12:2b).

 Áp-ra-ham được xem như tổ phụ của đức tin. Chính Áp-ra-ham được Chúa dùng để tái lập chủ nghĩa độc thần trong nền văn minh thờ hình tượng lúc bấy giờ.

Qua đời sống vâng phục của Áp-ra-ham mà ông được xưng “công hình bởi đức tin” (Hê-bơ-rơ 11:8). Giao ước với Áp-ra-ham và dòng dõi ông được ứng nghiệm qua Chúa Cứu Thế Giê-xu và trải rộng cho tất cả những ai đặt lòng tin nơi Chúa. Vì vậy, dân ngoại bởi đức tin được dự phần trong các phước hạnh đã hứa cho Áp-ra-ham.

Áp-ra-ham đã để lại cho chúng ta một gương mẫu thực tiễn về đời sống đức tin. Sự kêu gọi của Áp-ra-ham, sự tận hiến của Áp-ra-ham và sự đắc thắng của Áp-ra-ham đem đến cho chúng ta sự gây dựng đời sống thuộc linh của chúng ta.

Danh hiệu của Áp-ra-ham được Chúa ban cho ông là “bạn hữu của Đức Chúa Trời”,“Vậy được ứng nghiệm lời Kính Thánh rằng: Áp ra ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người, và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời” (Gia-cơ 2:23). Ông cũng được nhắc đến với tư cách”cha của nhiều dân tộc” và “ cha của hết thảy chúng ta”, “Vậy nên, bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy bởi ân điển, và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Ápraham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp, mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Ápraham, là tổ phụ hết thảy chúng ta, y như lời chép rằng: ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc, thật người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là Đấng người đã tin, là Đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi” (Rô-ma 4:16,17). Áp-ra-ham là cha của hết thảy những kẻ có đức tin! “Vậy, người đã nhận lấy dấu cắt bì, như dấu ấn của sự công bình mà người đã được bởi đức tin, khi chưa chịu cắt bì, hầu cho làm cha hết thảy những kẻ tin…” (Rô-ma 4:11).

 

Kết luận:

Tất cả những lời chúc, câu chúc phước, chúc lành đều bày tỏ lòng mong ước ai đó được phước. Tuy nhiên, chìa khóa để mở cửa nguồn phước thiêng là phải nhận biết Đức Chúa Trời, Đấng duy nhất có thẩm quyền tối hậu để ban phước! Phước trước nhất là phước hạnh của sự cứu rỗi, của sự tha thứ. “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12). Người nhận phước không cần trả bất cứ giá nào, chỉ duy nhận biết tội lỗi, ăn năn, tiếp nhận Chúa bởi đức tin vững chắc và sự vâng lời kính phục như đời sống Áp-ra-ham.

Hãy ra khỏi quê hương, nghĩa là hãy lìa bỏ những thói tục hư không, những lối sống tội lỗi, gian ác, tối tăm… Việc lìa khỏi những thói quen, lối sống cũ rất khó, nhưng Chúa hứa sẽ “ chỉ cho chúng ta” đi đến xứ “đượm sữa và mật”, là xứ phước hạnh, vì tại nơi Ngài dẫn chúng ta đến sẽ có dư dật những nguồn phước sẵn ban cho chúng ta!

Đầy tớ gái,

Bài trướcTư vấn Cơ Đốc: Chương 5 – TƯ VẤN VÀ NHỮNG KHỦNG HOẢNG
Bài tiếp theoBài hát: CÙNG ĐI TRUYỀN TIN