Liên Hệ

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN)
Tổng Liên Hội

Địa chỉ: 155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Email: vp.tlh@httlvn.org
Điện thoại: (028) 3836-9585, 3836-5178