Bài 15: Chối Bỏ Đấng Chăn Hiền Lành

1184

“Ta nói cùng chúng nó rằng: Nếu các ngươi lấy làm tốt, thì hãy cho tiền công ta; bằng không thì đừng cho. Chúng nó bèn cân tiền công cho ta, là ba chục miếng bạc. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: HÃY LẤY GIÁ TỐT MÀ CHÚNG NÓ ĐỊNH CHO TA ĐÓ, đem quăng cho thợ gốm! Ta bèn lấy ba chục miếng bạc mà quăng cho thợ gốm tại trong nhà Đức Giê-hô-va. Rồi ta chặt gậy thứ hai của ta, gọi là Dây buộc, đặng dứt tình anh em giữa Giu-đa và Y-sơ-ra-ên.” (Xa-cha-ri 11:12-14)

Ở đây, lời tiên tri nói về tương lai, những nhà lãnh đạo Do Thái đã đi đến chỗ bại hoại tột cùng, họ đã “chẳng thăm viếng chiên bị mất, chẳng tìm kiếm chiên tản lạc, không chữa con nào bị thương, không nuôi con nào mập mạnh; song nó ăn thịt con rất mập, và xé móng chúng nó.” (câu 16).

Đức Chúa Trời đã làm điều tốt lành cho họ khi ban Đấng Chăn Hiền Lành đến cùng họ. Hình ảnh hai cây gậy có tên “Gậy Tốt Đẹp” và “Dây Buộc” (câu 7) tiêu biểu cho chức vụ của Chúa Giê-xu. Ngài đến để chăn dắt, nuôi dưỡng và ban sự sống cho bầy chiên Ngài. GẬY TỐT ĐẸP là gậy ân sủng, DÂY BUỘC RÀNG là giao ước mới của Ngài, thế mà họ lường công lao ấy của Chúa đúng 30 miếng bạc. Nó chẳng giá trị gì và phải bị ném đi trong nhà của thợ gốm (câu 13).

Tất cả những chi tiết này của lời tiên tri đã được ứng nghiệm hoàn toàn trong chức vụ của Chúa Giê-xu. Ngài là Ân điển của Đức Chúa Trời ban cho con người, Ngài là Giao ước mới của Đức Chúa Trời thiết lập với con người, thế mà Giu-đa đã bán Ngài với giá đúng 30 miếng bạc (Ma-thi-ơ 26:15). Số tiền ấy cuối cùng chỉ dùng để mua đám ruộng huyết từ nhà thợ gốm để làm nghĩa trang mà thôi (xem Ma-thi-ơ 27:9-10).

Những người lãnh đạo Do Thái đã giết Chúa Giê-xu, và Xa-cha-ri đã nhìn thấy Gậy Tốt Đẹp bị chặt đi, Dây Buộc bị dứt bỏ. Họ tuyệt tình với ân điển và giao ước của Đức Chúa Trời, và còn thách thức: “Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi” (Ma-thi-ơ 27:25), nên họ đã trả giá rất lớn cho cuộc chính biến năm 70 SC, và gần 2000 năm phải bị tản lạc khắp thế giới này. Lịch sử hiện đại đã chứng kiến nạn diệt chủng người Do Thái (Holocaust), từ 1941-1945, Đức quốc xã đã giết tổng cộng 6 triệu người Do Thái. Đó là giá trả quá lớn cho sự tuyệt tình với Tình yêu và ân sủng của Chúa.

  • Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban Con Ngài là Chúa Giê-xu Christ cho chúng ta. Chúa Giê-xu là người Chăn hiền lành trong hình ảnh Gậy Tốt Đẹp, Dây Buộc Ràng, đó là ân điển và giao ước mới mà Ngài thiết lập với Hội Thánh của Ngài.
  • Hãy trân quý công giá cứu chuộc của Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta, đừng bao giờ lặp lại vết xe đổ của Giu-đa khi xem thường ân sủng và giao ước của Chúa.


Biên soạn: Ms Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcQuảng Trị: Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Tin Lành Cửa Việt
Bài tiếp theoBài hát: MONG MÙA XUÂN MỚI