Bài Làm Chứng: Thành Quả Của Sự Tin Kính

1067

 

CHUYÊN MỤC “ƠN CHÚA DIỆU KỲ”

Đề tài: Thành Quả Của Sự Tin Kính (đăng trên BTMV số 37)

Người viết: Fu-chang

Người đọc: Lâm Thư Bích

“Từ cụ đã sản sinh ra 7 gia đình con, 9 gia đình cháu, hầu hết đều yêu mến Chúa và chắc chắn sẽ còn nhiều gia đình cháu chắt của cụ được xem là những gia đình tin kính. Nối tiếp đức tin của cụ bà, con cháu nay có người dâng trọn cuộc đời cho Chúa, là Mục sư – Truyền đạo. Có người là Chấp sự, góp phần hầu việc Chúa ở nhiều Hội Thánh tại Việt Nam cũng như hải ngoại.