Sự Bình An Dưới Đất

3232

HTTLVN.ORG – Dịch lệ chính là nỗi bất an của toàn thể nhân loại trong gần hai năm qua. Không ít người trong đó có cả những Cơ Đốc nhân đã thắc mắc rằng “Làm sao để có được sự bình an?” Sự “bình an dưới đất” mà các thiên sứ đã rao báo trong sự kiện Chúa Giáng Sinh, có còn ý nghĩa trong giai đoạn hiện tại, đặc biệt trong mùa Giáng sinh năm nay?

Sự bình an chỉ đến khi chúng ta tin chắc bản thân có ai đó để nương dựa. Cơ Đốc nhân cần xác quyết đức tin nơi Chúa Giê-xu, Ngài vẫn luôn là thành lũy vững chắc để trông cậy, vì “Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hê-bơ-rơ 13:8). Chúa Giê-xu Giáng Sinh là một sự kiện vô tiền khoáng hậu, và Lu-ca 2:14 “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” là phải pháp cho sự bất an dưới đất.

GIẢI PHÁP CHO SỰ BẤT AN DƯỚI ĐẤT

Sự sợ hãi, bất an là điều mà nhân loại phải đối diện. Từ buổi sáng thế, khi loài người bị cám dỗ và sa vào tội lỗi đã khiến con người ẩn mình khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, người nữ phải chịu cực khổ trong khi thai nghén và sanh nở, người nam phải làm vất vả, cực nhọc, đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, … (Sáng 3:14-19).

Sự gia tăng của nhân loại tỉ lệ thuận với sự phát triển của tri thức lẫn sự kiêu ngạo. Tội lỗi ngày càng tinh vi thì mối liên hệ giữa con người với Đức Chúa Trời ngày càng bị giãn cách. Con người bịt mắt, bịt tai, bịt miệng trước một Đức Chúa Trời Bình an, nhưng mãi lẩn quẩn tìm kiếm sự bình an tạm bợ từ vật chất, địa vị, con người… Rồi tiếp tục đối diện với sự sợ hãi kinh khiếp là sự chết: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27). Sự phán xét, là điều mà không phải ai cũng biết và công nhận, Kinh Thánh gọi là “sự chết thứ hai” dành cho “những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: Đó là sự chết thứ hai” (Khải Huyền 21:8).

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, nên Đức Chúa Cha đã hoạch định chương trình cứu rỗi nhân loại. Đức Chúa Con sẽ giáng thế làm người để giải cứu con người khỏi quyền lực sa-tan. Ngài đến để ban bình an và cai trị đời đời “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.” (Ê-sai 9:5). Chúa Giê-xu, Chúa Bình An giáng sinh là giải pháp cho sự bất an của nhân loại.

CHÚA BÌNH AN ĐÃ GIÁNG TRẦN

Các tiên tri báo trước một cách tỏ tường về gốc tích của Chúa Bình An:

 • Ngài có từ đời xưa, từ trước vô cùng và nơi Ngài xuống thế làm người là thành Bết-lê-hem: “Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng.” (Mi-chê 5:1)
 • Ngài là dòng dõi của nhà Đa-vít: “Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái.” (Ê-sai 11:1)
 • Ngài xuống thế làm người bởi một trinh nữ: “Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên” (Ê-sai 7:14). Đây là một sự kiện không thể được chứng minh bằng khoa học, nhưng điều đó được chứng thực qua các lời tiên tri, qua đức tin và qua lịch sử chức vụ của Chúa Giê-xu khi còn tại thế.
 • Dấu hiệu để các nhà thông thái bên Đông phương tìm thờ Chúa Bình An đã được báo trước: “Tôi thấy Người, nhưng chẳng phải bây giờ; Tôi xem Người, nhưng chẳng phải ở gần; một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp, một cây phủ việt trồi lên từ Y-sơ-ra-ên” (Dân Số Ký 24:7).

Lời dự ngôn về Đấng Cứu Thế sẽ giáng sinh đã được ứng nghiệm từng chi tiết, khi:

 • Thiên sứ đến báo tin cho cô trinh nữ Ma-ri: “Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài.  Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng.” (Lu-ca 1:31-33)
 • Thiên sứ lại báo tin cho Giô-sép là chồng hứa của cô Ma-ri để khẳng định hài nhi cô thọ thai là bởi Đức Thánh Linh, “thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” (Ma-thi-ơ 1:20-21).
 • Thiên sứ cũng báo tin để các người chăn chiên tìm thờ hài nhi Giê-xu “Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa” (Lu-ca 2:10-13).
 • Các nhà thông thái Đông phương theo Ngôi sao dẫn đường tìm đến thờ lạy hài nhi Giê-xu “Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài” (Ma-thi-ơ 2:2) …

BÌNH AN DƯỚI ĐẤT KHI CÓ CHÚA Ở CÙNG

Hiện nay, trước sự bất an của nhân loại, Lời Chúa lại nhắc nhở chúng ta cần có thái độ đúng đắn trong kỳ sau rốt: “Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu. Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất” (Ma-thi-ơ 24:6-7).

Chúa Bình An đã đến trong kỷ nguyên đầu tiên và ở cùng toàn thể nhân loại. Khi thiên sứ hiện ra báo tin cho ông Giô-sép trong giấc chiêm bao cũng đã nhắc lại lời tiên tri Ê-sai “ Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” (Ma-thi-ơ 1:23). Nhưng có phải tất cả mọi người đều nhận được sự bình an?

Mục sư Billy Graham đã viết trong quyển “Bình An Với Chúa”:

Chúng ta chỉ có thể kinh nghiệm sự bình an khi chúng ta đã nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời, được hoà giải với Chúa, có sự hoà hợp bên trong, hoà hợp với anh em chúng ta và nhất là với Đức Chúa Trời. Sách tiên tri Ê-sai 57:21 ghi như sau “Đức Chúa Trời ta đã phán, những kẻ gian ác chẳng hưởng sự bình an”.

Dù “Em-ma-nu-ên” đã đến và đang ở cùng toàn thể nhân loại, nhưng không phải mọi người đều nhận được sự bình an dưới đất. Sự bình an chỉ dành cho những ai bằng lòng đến cùng Chúa. Vì tội lỗi luôn là tấm hàng rào vô hình, ngăn trở con người đến với Ngài, để nhận sự bình an dưới đất. Chỉ khi có Chúa ở cùng, và ai ở cùng Ngài, mới nhận được sự bình an dưới đất và vượt khỏi sự chết, để nhận sự sống vĩnh cửu “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5:24).

ĐỂ CÓ SỰ BÌNH AN ĐỜI ĐỜI          

Công tác của Đức Chúa Giê-xu Christ vượt xa hơn điều mà bất cứ ai có thể suy tưởng. Chúa Cứu Thế đã trả giá chuộc cho tội lỗi, và mở ra con đường dẫn đến sự phục hoà giữa loài người với Đức Chúa Trời.

Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra giải pháp để con người được phục hoà với Đức Chúa Trời:

Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta” (Rô-ma 5:1);

“…và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 1:20).

Mục sư Billy Graham đã viết:

Một ngày kia, nữ hoàng nước Anh Victoria vào uống trà với một bà cụ già, lúc đứng dậy ra về bà nói “Bà cụ có cần tôi giúp gì không?” Bà cụ trả lời “Muôn tâu, thưa có. Mong nữ hoàng sẽ gặp lại tôi trên thiên đàng”. Nữ hoàng Anh nhỏ nhẹ “Phải, tôi sẽ có trên đó, nhưng tất cả là nhờ huyết đã đổ ra trên cây thập tự cho bà và cho cả tôi”. Nữ hoàng Victoria trong thời của bà, là một phụ nữ quyền lực nhất thế giới mà vẫn phải nhờ cậy vào huyết Chúa Cứu Thế để được cứu rỗi, thì chúng ta cũng vậy. Kinh Thánh khẳng định Đức Chúa Trời là Chúa của sự bình an (I Cô-rinh-tô 14:33)”.

Hơn thế, sự trung tín cho đến chết chính là điều kiện tất yếu, để mỗi Cơ Đốc nhân được nhận lấy mão triều thiên của sự sống. Dù trước mắt đầy dẫy những hoạn nạn và thử thách, khiến chúng ta phải chịu khổ “Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống” (Khải Huyền 2:10).

Nếu ai đó còn nghi ngờ nơi đức tin đặt ở Đấng Cứu Thế, thì hãy cùng đọc vài lời tự sự của ông Lâm Ngữ Đường, tác giả của quyển “Hành Trình Tâm Linh”:

Tôi đã rong chơi qua những đồng cỏ của những tư tưởng yên lặng, ngọt ngào và chiêm ngưỡng những thung lũng tuyệt vời. Tôi đã ở trong Lâu đài của chủ nghĩa nhân văn Nho giáo, rồi trèo qua ngọn Núi Lão giáo và chiêm ngưỡng sự rực rỡ của nó, và cũng nhìn lướt qua màn sương mù đang tan của Phật giáo với khoảng lặng thinh đáng sợ, và sau khi đã làm như vậy, tôi trèo lên đỉnh núi cao Jungfrau của niềm tin Cơ Đốc và vươn tới thế giới của ánh sáng mặt trời bên trên những tầng mây”.

Ti-mô-thê Tạ

Tài liệu tham khảo:

 1. Alexander Strauch, “Lãnh Đạo Bằng Tình Yêu Thương,” NXB Đồng Nai, 2019.
 2. Billy Graham, Dịch giả: Hà Huy Việt “Bình An Với Chúa,” NXB Tôn Giáo, 2015.
 3. Lâm Ngữ Đường, Biên dịch: Phan Quang Định “Hành Trình Tâm Linh”, NXB Phương Đông, 2017.
Bài trướcBình Phước: Hội Đồng Bồi Linh Thường Niên 2021
Bài tiếp theoLeejtwg thiaj yog vajntxwv? – 11/12/2021