Lwm Yam Tsoos Tsho Rau Cov Povthawj – 28/1/2022

1048

 

Khiavdim 28:36-43

Nqe cim: 

Kuv yog tus Tswv uas coj nej tawm nram tebchaws Iziv los, kuv thiaj yog nej tus Vajtswv. Nej yuav tsum ua neeg dawbhuv, rau qhov kuv yog tus uas dawbhuv (Levis Kevcai 11:45).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Lwm yam tsoos tsho uas xaws rau cov povthawj hnav muaj ntsiab li cas?
  • Vajtswv tus yamntxwv twg hais ntau zaug hauv ntu Vajluskub no?
  • Zaj kawm hnub no puas muaj yam dabtsi dawm txog peb kev hnav tsoos tsho thiab peb kev pehawm Vajtswv?

Tus Tswv kuj qhia rau Mauxes xaws lwm yam tsoos tsho rau cov povthawj hnav. Thawj yam yog daim phiaj tseem kub uas txaug muaj lo lus “Dawbhuv rau tus Tswv”, muab ib txoj hlua ntaub xiav khi daim phiaj nrog txoj phuam rau Aloos ntoo saum taubhau ncaj hauvpliaj. Aloos yuav tsum coj daim phiaj no txhua zaus uas nws mus rau hauv tus Tswv lub Tsevntaub. Daim phiaj no qhia rau Vajtswv haivneeg paub txog Nws tus yamntxwv dawbhuv, Aloos sawvcev ua tus ris cov Yixalayees tej kev txhaum thiab ua yam khoom fij theej cov Yixalayees lub txhoj hauv lub Tsevntaub (nqe 38). Vajtswv haivneeg yuav tsum nco ntsoov Vajtswv tus yamntxwv dawbhuv rau hauv lawv lub siab. Lawv yuav tsum ua neeg dawbhuv, ua zoo tu tus kheej ua ntej yuav mus pehawm Vajtswv thiab ua txhua yam kom tsimnyog lawv yog ib haivneeg cais tawm dawbhuv rau tus Tswv.

Yam ntxiv mus yog cov tsho thiab cov kausmom uas muab ntaub xov maj xaws ua paj ntaub txaij nraug zees rau cov povthawj hnav, ua kom tsimnyog sawvdaws hwm lawv thiab kom txawv cov pejxeem Yixalayees (nqe 39-40). Thiab yam kawg yog muab ntaubmag xaws cov ris luv rau lawv hnav tiv sab hauv uas txij ntawm duav rau nram ncejpuab, thiaj tsis pom lawv chaw txajmuag (nqe 42, saib ntxiv hauv Khiavdim 20:26).

Txawm yog cov povthawj tej tsoos tsho dawbhuv tau muab tej ntaub muaj nqis los xaws, tau ua tib zoo xaws raws li tus qauv uas Vajtswv qhia xaws, los tej tsoos tsho ntawd yeej tsis ua rau cov Povthawj dawbhuv taus. Cov Povthawj yuav tsum hnav kom yog lawv cov tsoos tsho, Mauxes muab roj pleev thiab tsa lawv ua Vajtswv tes haujlwm hauv lub Tsevntaub (nqe 41).

Hnav tsoos tsho kom raws li qhia tseg yog txojcai cov povthawj yuav tsum ua thaum mus rau hauv lub Tsevntaub, ua li ntawd lawv thiaj yuav tsis ua txhaum rau tus Tswv thiab tsis raug tua tuag (nqe 43). Vajtswv Txojlus qhia hais tias: Sawvdaws yuav tsum tu lub siab kom dawbhuv mus pehawm tus Tswv; neeg ntiajteb cia li ntshai tshee hnyo ntawm nws xubntiag(Phau Ntawv Nkauj 96:9). Niaj hnub nimno, peb yog cov ntseeg Yexus Khetos, peb tau dawbhuv tsis yog los ntawm tej tsoos tsho hnav lossis tej haujlwm zoo peb ua. Tiamsis yog los ntawm Tswv Yexus cov ntshav ntxuav thiab Vajtswv lub hwjchim muab peb cais tawm ua haivneeg dawbhuv rau Vajtswv. Vajtswv yog tus dawbhuv, Nws xav kom peb yuav tsum ua neeg dawbhuv zoo li peb Leej Txiv.

 

Peb qhia tshwm lub neej “dawbhuv” nyob hauv kev hnav tsoos tsho, kev hais lus, kev ua haujlwm, kev ua si thiab kev xav zoo li cas? Hnub no Vajtswv qhia kom peb sawvdaws yuav tsum hloov yam dabtsi?

 

Thov Vajtswv:

Vajtswv, nyuam yaus ua Koj tsaug rau qhov Koj pub nyuam yaus tau lub meejmom los ua Koj haivneeg uas dawbhuv. Thov Vajtswv pab nyuam yaus tswj tau kev xav, tej lus hais thiab kev ua neej yim hnub yim ua tau neeg dawbhuv zoo li tus Tswv, kom Vajtswv tau ntsejmuag. Amees.

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: II.Xwmtxheej Vajntxwv 2:11-3:17

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBài hát: MONG MÙA XUÂN MỚI
Bài tiếp theoČhiăm Ao Mkăn Kơ Phung Khua Ngă Yang – 28/1/2022