Yexus Khetos Tus Tubtxib – 26/9/2022

601

 

 

II. Kauleethaus 5:17-21

Nqe cim:

Yog li ntawd peb thiaj ua Yexus Khetos cov tubtxib, piv ib yam li Vajtswv qiv peb qhovncauj ntuas nej. Yexus Khetos kom peb ntuas nej hais tias nej yuav tsum cia Vajtswv coj nej los nrog Vajtswv sib raug zoo(II. Kauleethaus 5:20).

 

Lus nug rau sawvdaws xav: Qhov uas ib tug neeg tau los ua Yexus Khetos tus tubtxib yog dabtsi? Yexus Khetos tus tubtxib ua feem xyuam dabtsi? Vim li cas tibneeg cheemtsum nrog Vajtswv sib raug zoo? Peb twb ua feem xyuam uas yog Yexus Khetos tus tubtxib zoo li cas?

Tes haujlwm ua tus sawvcev lossis ua tubtxib yog ib tes haujlwm sawvcev ntawm lub tebchaws no thiab lub tebchaws tod. Tagnrho cov neeg “yog neeg tshiab” thiab tau nrog Vajtswv sib raug zoo dhau los ntawm Yexus Khetos, puavleej tau txoj haujlwm uas mus coj neeg los nrog Vajtswv sib raug zoo(nqe 17-18). Vim li cas peb tau los nrog Vajtswv sib raug zoo? Vim Yexus Khetos txojkev tuag txhiv neeg ntiajteb tej kev txhaum, yog li Vajtswv thiaj pub neeg ntiajteb nrog Nws sib raug zoo thiab Nws zam tibneeg tej kev txhaum huvsi, Nws muab txoj haujlwm uas coj neeg los nrog Vajtswv sib raug zoo rau peb ua (nqe 19). Hauv Vajtswv txojkev npaj, Nws pub Yexus Khetos yeej ibtxwm tsis muaj txim, tiamsis Vajtswv muab peb lub txim rau Nws ris”, kom dhau qhov ntawd peb tau suav hais tias yog neeg ncaj ncees tabmeeg Vajtswv. Txij ntawd los, cov neeg uas tau txais Yexus Khetos txojkev tuag txhiv yog Nws tus tubtxib, txais tes haujlwm ntuas txhua tus: Nej yuav tsum cia Vajtswv coj nej los nrog Vajtswv sib raug zoo(nqe 20). Nrog Vajtswv sib raug zoo li cas? Sib raug zoo los ntawm qhov txais yuav Yexus Khetos, tus uas ibtxwm tsis muaj txim txaus siab los ris peb lub txim tuag saum tus ntoo khaublig (nqe 21).

Yexus Khetos tus tubtxib tau txoj haujlwm uas mus coj neeg los nrog Vajtswv sib raug zoothiab qhia zaj uas hais txog ntuj Ceebtsheej mus rau txhua tus neeg hauv ntiajteb no. Tibneeg txhaum tawmtsam tus Tswv, vim li ntawd lawv yog Nws tus yeebncuab thiab raug tus Tswv rau txim (Loos 1:18). Vajtswv tus muaj kev hlub Nws pub txojkev thajyeeb saum tus ntoo khaublig, yog li ntawd tibneeg yuav tsum nrog Vajtswv sib raug zoo los ntawm qhov uas lees yuav Yexus txojkev tuag txhiv yus tej kev txhaum. Lub ntiajteb no cheemtsum tau hnov txojlus qhia kev thajyeeb kom tau nrog Vajtswv sib raug zoo.

Peb txhua tus puavleej yog Yexus Khetos cov tubtxib. Tau ua Yexus Khetos tus tubtxib yog ib txoj koob hmoov thiab kuj yog feem xyuam tseemceeb, yog li ntawd tsis txhob saib tsis taus feem xyuam yus tau ua. Dab Ntxwgnyoog tabtom nrhiav tswvyim rhuav lub ntiajteb no, yaum tibneeg tawmtsam tus Tswv. Peb txhua tus uas yog Yexus Khetos cov tubtxib, yuav tsum zeem paub txoj koob hmoov Nws pub rau peb, hlub tus Tswv thiab hlub cov neeg uas tabtom tsau tsawv hauv txojkev txhaum, rau siab ntso qhia txojkev cawm dim, coj tibneeg los nrog Vajtswv sib raug zoo.

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv, Koj yog tus uas pub nyuam yaus nrog tau Koj sib raug zoo dhau los ntawm Tswv Yexus, thiab tseem muab txoj haujlwm ua Koj tus tubtxib rau nyuam yaus. Thov Koj pab kom nyuam yaus paub lub meejmom Koj pub thiab ncaj ncees qhia Koj lub npe rau txhua tus. Amees.

Peb puas tau ncaj ncees ua tiav feem xyuam yog Yexus Khetos tus tubtxib?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yaxayas 19:1-20:6

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcQuảng Nam: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Tin Lành Quế Phương
Bài tiếp theoDĭng Ktang Kơ Krist – 26/9/2022