Dĭng Ktang Kơ Krist – 26/9/2022

722

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Kôrantô 5:17-21.

Êlan kliăng: “Snăn hmei jing dĭng ktang kơ Krist, msĕ si Aê Diê yua hmei kwưh kơ arăng. Hmei kwưh kơ diih hlăm anăn Krist, brei diih lŏ bi grăng bĕ hŏng Aê Diê” (II Kôrantô 5:20)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei sa čô mnuih ngă čiăng dưi jing dĭng ktang kơ Krist? Ya bruă dĭng ktang kơ Krist klam? Ya ngă anak mnuih brei lŏ bi grăng kơ Aê Diê? Si drei ngă leh bruă klam dĭng ktang kơ Krist?

Pô bi ala amâodah dĭng ktang jing sa bruă bi ala klă sĭt mơ̆ng sa ala čar anei hŏng sa ala čar mkăn. Jih jang hlei pô dưi “jing mrâo” leh anăn dưi bi grăng leh hŏng Aê Diê mơ̆ng Krist, dưi “jao bruă klei bi grăng” (êlan 17-18). Mơ̆ng ya klei drei dưi bi grăng hŏng Aê Diê? Kyua klei Krist djiê hrô tla leh nư klei soh anak mnuih anăn Aê Diê brei lăn ala dưi bi grăng hŏng Ñu leh anăn Ñu amâo lŏ yap ôh klei soh anak mnuih, mbĭt anăn jao kơ drei hiu mtô klei bi grăng (êlan 19). Hlăm hdră yuôm bhăn Aê Diê, ñu brei leh Khua Yang Yêsu Krist jing pô “amâo tuôm mâo klei soh ôh, ƀiădah Aê Diê mjing gơ̆ soh kyua drei”, čiăng mơ̆ng anăn drei dưi yap jing kpă ênô ti anăp Aê Diê. Leh anăn mơ̆ng anăn, phung mă tŭ klei bi tui mơ̆ng Krist jing dĭng ktang kơ Krist, tŭ bruă klam hiu kwưh grăp čô mnuih “brei diih lŏ bi grăng bĕ hŏng Aê Diê” (êlan 20). Si ngă čiăng bi grăng? Hŏng hdră đăo kơ Khua Yang Yêsu, Pô amâo mâo klei soh ôh tŭ klam brei klei soh drei leh anăn djiê ti kyâo bi kal hrô brei klei soh drei (êlan 21).

Dĭng ktang kơ Krist dưi “jao bruă bi grăng” leh anăn dưi “ngă bruă bi grăng” hŏng bruă klam ba klei hâo hưn kơ ƀuôn ala mtao hŏng grăp čô mnuih hlăm lăn ala. Anak mnuih soh jhat bi kdơ̆ng hŏng Aê Diê, kyua anăn jing mnuih bi roh hŏng Ñu leh anăn dôk hlăm klei Aê Diê ngêñ (Rôm 1:18). Aê Diê khăp brei leh klei hâo hưn êđăp ênang ti kyâo bi kal, kyua anăn brei anak mnuih lŏ bi grăng hŏng Aê Diê hŏng hdră tŭ mă klei Khua Yang Yêsu djiê hrô kơ klei soh pô. Lăn ala čiăng snăk hmư̆ klei bi grăng čiăng lŏ dưi bi grăng hŏng Aê Diê.

Grăp čô drei jing phung dĭng ktang kơ Krist. Dưi ngă dĭng ktang kơ Krist jing sa klei pap leh anăn ăt jing bruă klam yuôm bhăn snăk, kyua anăn đăm dlăng hơăi mang ôh bruă klam pô. Satan dôk duah hdră bi rai lăn ala, ktŭng anak mnuih bi kdơ̆ng hŏng Khua Yang. Grăp čô dĭng ktang kơ Krist brei dưi thâo ƀuh klei Aê Diê pap, jih ai tiê khăp kơ Ñu leh anăn khăp kơ phung ƀuôn sang pô dôk kngăm hlăm klei soh čiăng hiu hưn klei bi mtlaih, ba anak mnuih lŏ bi grăng hŏng Aê Diê.

Drei dôk sĭt suôr bi leh bruă klam jing dĭng ktang kơ Krist leh mơ̆ amâodah ka?

Wah lač: Ơ Aê Diê pô khăp, jing Pô brei leh kơ kâo dưi bi grăng hŏng Ih mơ̆ng Khua Yang Yêsu, lŏ đăo knang jao kơ kâo ngă dĭng ktang kơ Krist. Akâo kơ Ih đru kâo thâo anôk Aê Diê mdưm leh anăn sĭt suôr hiu hưn Anăn Ih kơ grăp čô mnuih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Êsai 19:1 – 20:6

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcYexus Khetos Tus Tubtxib – 26/9/2022
Bài tiếp theoĐại Sứ Của Đấng Christ – 26/9/2022