Phŭn Klei Êđăp Ênang – 6/4/2021

1605

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Luk 2:8-14

Êlan kliăng:

“Klei guh kơang kơ Aê Diê hlăm anôk ti dlông hĭn, Leh anăn klei êđăp ênang ti lăn ala kơ phung mnuih bi mơak kơ Ñu.” (Y-Luk 2:14).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei mrâo mrang dĭng buăl jăk bi êdah kơ phung mgăt biăp? Si klei mblang klei mrâo mrang anăn kơ lăn ala leh anăn kơ jih jang mnuih? Si ngă klei klăk klai phung kahan adiê leh anăn dĭng buăl jăk mmuñ mpŭ mni kơ Aê Diê? Ya mta klei brei ƀuh Khua Yang Yêsu jing phŭn klei êđăp ênang sĭt kơ ih?

Lŏ mñă wĭt klei kkiêng kơ Khua Yang Yêsu čiăng hriăm kơ phŭn klei êđăp ênang. Hlăm mlam kkiêng kơ Khua Yang ti ƀuôn Betlêhem, čar Yuđa, mâo phung mgăt biăp dôk răng kriê biăp diñu hlăm hma, mâo sa čô dĭng buăl jăk bi êdah hưn klei mrâo mrang jăk kơ diñu klei kkiêng kơ Khua Yang. Dĭng buăl jăk lŏ bi mklă anei “jing klei hơ̆k mơak snăk srăng truh kơ jih jang phung ƀuôn sang” kyuadah Ñu jing Pô Bi Mtlaih, jing Khua Yang arăng kkiêng leh kơ diñu pô leh anăn kơ jih jang mnuih (êlan 10-11). Dĭng buăl jăk ăt ktrâo kơ diñu klei bi knăl čiăng thâo kral Khua Yang (êlan 12). Mmông anăn mtam, mâo klăk klai phung kahan adiê, dĭng buăl jăk mmuñ mpŭ mni kơ Aê Diê: “Klei guh kơang kơ Aê Diê hlăm anôk ti dlông hĭn, leh anăn klei êđăp ênang ti lăn ala kơ phung mnuih bi mơak kơ Ñu.” (êlan 14).

Klă êdi klei kkiêng kơ Khua Yang Yêsu Pô Bi Mtlaih ba leh klei êđăp ênang leh anăn klei čang hmăng kơ lăn ala kyua hŏng Ñu yơh snăn mnuih dưi lŏ mâo klei êđăp ênang hŏng Aê Diê leh anăn dưi mâo klei êđăp ênang sĭt msĕ si khua ƀĭng kna Y-Pôl mblang klă leh: “Snăn kyuadah drei mâo leh klei yap kpă hŏng klei đăo, drei mâo klei êđăp ênang hŏng Aê Diê hlăm Khua Yang drei Yêsu Krist.” (Rôm 5:1). Khua pô hưn êlâo Y-Êsai hưn êlâo leh kơ Khua Yang hlăm Y-Êsai 9:6b snei: “Leh anăn arăng srăng pia anăn ñu, … Khua kơ Klei Êđăp Ênang.” Snăn Klei Aê Diê Blŭ bi klă leh Khua Yang Yêsu jing phŭn leh anăn phŭn yuôm kơ klei êđăp ênang.

Tơdah đăo mă tŭ Khua Yang Yêsu, phŭn klei êđăp ênang, drei srăng dưn klei êđap ênang khut khat hlăm Khua Yang. Ƀiădah ară anei ăt lu mnuih amâo thâo săng ôh klei anei. Arăng kmăng duah klei êđăp ênang ti lu anôk, hŏng lu hdră êlan mdê mdê, ƀiădah ti knhal tuč ăt kăn mâo klei êđăp ênang mơh. Lăn ala anei ƀrư̆ hruê ƀrư̆ amâo lŏ mâo klei kjăp ôh, lu klei bi mlih prŏng. Anak mnuih amâo mâo klei êđăp ênang ôh, ƀiădah lĕ dôk hdĭp hlăm klei luč klei čang hmăng, mtŭk mtŭl, rŭng răng. Jih jang klei anăn kbiă mơ̆ng klei soh snăn yơh mnuih amâo mâo klei êđăp ênang hŏng Aê Diê ôh. Klei Khua Yang trŭn hriê ti lăn ala čiăng djiê hrô brei klei soh mnuih, ba jih jang mnuih đăo kơ Ñu lŏ wĭt bi grăng hŏng Aê Diê. Kyuanăn yơh, bruă klam kơ grăp čô anak Aê Diê brei hâo hưn leh anăn kah mbha kơ pô mkăn phŭn klei êđăp ênang digơ̆ čiăng tui duah, jing hlăm Khua Yang Yêsu Pô yơh. Msĕ si klăk klai phung kahan adiê, dĭng buăl jăk hlăk đưm nao hưn klei mrâo mrang jăk leh anăn mmuñ mpŭ mni kơ klei kkiêng kơ Khua Yang Yêsu, snăn hruê anei brei drei lač kơ lăn ala thâo kơ Khua Yang Yêsu yơh jing phŭn klei êđăp ênang. Knŏng knang kơ Khua Yang leh anăn găn hŏng Khua Yang yơh anak mnuih mâo klei êđăp ênang sĭt, amâo lŏ adôk klei rŭng răng, huĭ hyưt wăt tlă anăp hŏng klei dleh dlan, knap mñai dưn. Hlăk kkiêng kơ Khua Yang Êđăp Ênang snăn klei hnŭk ênang brei leh ti lăn ala.

Si ngă drei adôk đuôm hŏng phŭn êđăp ênang hlăm klei bi mguôp hŏng Khua Yang Yêsu Pô Bi Mtlaih mơ̆? Si ngă diih tuôm kah mbha phŭn êđăp ênang kơ pô mkăn leh hĕ ka?

Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih brei kơ kâo thâo bi knăl klei êđăp ênang sĭt hlăm Khua Yang čiăng kơ kâo dưi bi êdah Khua Yang Pô yơh jing phŭn klei êđăp ênang kơ lu mnuih mkăn.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Bài trướcNguồn Bình An – 6/4/2021
Bài tiếp theoBài Hát: Chúa Sống Vì Tôi (BTMV 82)