Lub Neej Tshiab Hauv Yexus Khetos – 18/4/2024

587

 

 

Loos 6:1-14

Nqe cim:

 “Ib yam li ntawd, nej yuav tsum nco ntsoov hais tias nej twb tuag rau txojkev txhaum thiab nrog Yexus Khetos koom ib txojsia nyob rau ntawm Vajtswv lawm”(Loos 6:11)

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vim licas cov ntseeg Yexus tseeb yeej tsis ua txhaum kom tau tus Tswv kev hlub (saib ntxiv Loos 5:20)?

–       Lub ntsiab ntawm ua Kevcai Raus Dej hauv Yexus Khetos yog dabtsi?

–       Tus uas tau suav tias ncaj ncees lawm yuav tsum paub licas txog kev txhaum?

Qhib thawj Loos tshooj 6, timthawj Paulus muab ib qhov kev ua neej los hais: Yog hais tias Vajtswv yog kev hlub, ua li cas ib tus ntseeg tsis txeev ua txhaum kom tau Vajtswv hlub thiab zam txim ntxiv? “Peb tsis txhob ua li ntawd!” Timthawj Paulus qhia meej tias txoj kev ua neej raws li lub ntiajteb tsis txhob muaj nyob rau hauv tus ntseeg tseeb lub siab. Hauv Loos 5:20 txhais hais tias yeej tsis muaj ib txoj kev txhaum twg loj dhau uas Vajtswv yuav zam txim tsis tau. Txawm yog tibneeg ua txhaum ua phem txog qib twg los Vajtswv yeej zoo siab txais yuav txhua tus uas los cuag Nws. Thiab Vajtswv suav txhua tus uas ntseeg txais yuav Tswv Yexus lawm yog tibneeg ncaj ncees tabmeeg Vajtswv, thiab Nws pub hwjchim hloov tau txhua tus ntawd lub neej ib hnub zuj zus mus kom zoo li Tswv Yexus. Cia kom zam tau tibneeg ntiajteb lub txim Tswv Yexus tau muab Nws txojsia los them tus nqi. Yog li ntawd, ib tus ntseeg tseeb lawm yuavtsum ua neej kom tsimnyog qhov uas Vajtswv hlub peb.

Paulus qhia ntxiv lub neej tshiab hauv Tswv Yexus yog tuag nrog kev txhaum thiab sawv rov los kov yeej hauv Tswv Yexus. Thaum ib tus neeg los ntseeg Tswv Yexus nws yuav txais ua kevcai raus dej. Thaum uas raus ploj rau hauv dej, ntawd yog tus duab uas tuag thiab faus nrog Tswv Yexus, tus neeg qub thiab lub neej qub twb tuag lawm. Thaum uas sawv tawm hauv dej los ntawd yog tus duab uas sawv kovyeej nrog Tswv Yexus, pib ua lub neej tshiab muaj Vaj Ntsujplig nyob nrog coj kev kov yeej. Kev txhaum tsis muaj hwjchim tswj tau tus uas Vajtswv suav ncaj ncees lawm (nqe 6, 14). Zeem paub tus neeg qub twb tuag lawm, txoj kev txhaum tswj tsis tau peb ntxiv, peb yuavtsum vamkhom Vajtswv tawmtsam kev txhaum thiab tej kev dag ntxias hauv lub ntiajteb no.

Txawm yog peb tau Tswv Yexus cawm peb dim ntawm txoj kev txhaum khi lawm tiamsis yog peb tsis ceevfaj peb yuav rov muab peb cob rau kev txhaum siv ib zaug ntxiv (nqe 12-13). Cia kom khiavdim txoj kev txhaum, timthawj Paulus qhia rau peb ib txoj haukev yog muab peb lub cev pub rau Vajtswv ib yam li cov neeg uas Vajtswv twb tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm, thiab muab peb lub cev pub rau Vajtswv siv ua qhov ncaj ncees (nqe 13b). Ua li ntawd, peb yuav tsis ntshai mus ze Tswv Yexus thiab yuav ua tau lub neej tshiab nyob hauv Nws.

 

Thov Vajtswv,

Tswv Yexus! Nyuam yaus ua Koj tsaug uas Koj cov ntshav ntws los cawm nyuam yaus dim ntawm txoj kev txhaum khi. Thov fij nyuam yaus lub neej rau Koj siv ua Koj tes haujlwm, kom pab tau coob leej los paub Vajtswv. Nyuam yaus tuav Cawmseej Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

 

Ib tsoom mloog uas hmov tshua,

Kev txhaum lossis Vajtswv tabtom tswj peb lub neej?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Mathais 12

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThông Báo V/v Tổ Chức Đại Hội Đồng Giáo Phẩm Lần Thứ 11
Bài tiếp theoKlei Hdĭp Mrâo Hlăm Yang Krist – 18/4/2024