Knang Bĕ Kơ Aê Diê – 26/10/2023

3027

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Yêrêmi 49:7-22

Êlan kliăng: “Lui phung anak êrĭt ih, kâo srăng pioh diñu hdĭp, leh anăn brei phung mniê djiê ung ih knang kơ kâo mơh.”(Y‑Yêrêmi 49:11)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hlei jing Êđôm leh anăn ya klei djŏ tuôm hŏng phung Israel? Ya mta phŭn ngă kơ diñu tlă anăp hŏng klei Yêhôwa bi kmhal? Ya klei Aê Diê ƀuăn kơ phung Êđôm? Ya klei hriăm kơ diih mơ̆ng klei dưi Aê Diê kiă kriê?

Hƀuê ênuk čih hlăm Klei Mphŭn Dơ̆ng kdrêč 25-27 brei thâo Êđôm, jing hrah, Y‑Êsâu leh bi mlih klei dưi jing anak khua êkei hŏng mngan djam êtak hrah. Phung Êđôm mâo klei bi mguôp kđeh asăr hŏng phung Israel, kyua Y‑Êsâu leh anăn Y‑Yakôp jing ayŏng adei amĭ ƀă kmar. Wăt tơdah Y‑Êsâu jing anak êkei khua ƀiădah hlăm hdră Yêhôwa, Ñu mjing leh Y‑Yakôp ngă khua kơ Y‑Êsâu. Leh klei Y‑Yakôp mâo ama hơêč hmưi snăn Y‑Êsâu bi êmut kơ adei pô. Ai tiê bi êmut anăn sui tơl truh kơ ênuk anak čô, bi êdah hlăm bruă phung Êđôm ăt khăng ba lĭng kahan ksŭng ngă kơ mnuih ƀuôn sang Israel tơdah mâo klei găl. Sa hlăm dŭm klei hƀuê ênuk čih wĭt jing hlăk êjai phung Israel mŭt hlăm krĭng Canaan, phung Êđôm amâo brei găn ôh krĭng pô (Klei Yap 20:18-21). Sa klei mkăn, phung Êđôm bi mguôp hŏng Mtao Y‑Neƀukatnetsar kwang dar Yêrusalem, diñu mă klei anăn mjing klei mơak leh anăn ăt mă mdjiê phung Yuđa dôk đuĕ kdê. Leh anăn kyua klei anei, phung khua pô hưn êlâo ƀuah ăl kjham (Y‑Yêrêmi 49:7-22; Y‑Êsêkiêl 25:12-14; Y‑Yôel 3:19).

Phung Êđôm ăt msĕ hŏng phung ƀuôn sang jhŏng ktang mkăn ktưn hưn kơ lĭng kahan pô jhŏng ktang. Diñu tuôm ktưn hưn kơ dŭm anôk bruă lĭng kahan jhŏng ktang hlăm ƀăng kđang boh tâo (êlan 16) ƀiădah Yêhôwa brei thâo lăn diñu srăng jing ênguôl, arăng mƀhơi, diñu srăng tŭ klei bi rai msĕ si Aê Diê bi rai leh ƀuôn Sôdôm leh anăn Gômôrơ (êlan 17-18). Klei bi kmhal truh knhal tuč kjham kjhuĕ msĕ si mnuih pĕ boh kriăk ƀâo amâo lui sa boh ôh, amâodah msĕ si phung knĕ srăng bi rai jih jang amâo lŏ lui sa mta mnơ̆ng ôh tơl ñu ƀuh djăp leh (êlan 9). Khădah snăn, mâo klei bi juh snăk tơdah Klei Aê Diê Blŭ ƀuăn kơ phung êrĭt amĭ ama leh anăn phung mniê djiê ung, diñu srăng mâo Yêhôwa răng mgang klei hdĭp, diñu dưi knang kơ Aê Diê (êlan 11).

Mâo klei soh snăn klă sĭt srăng tŭ klei bi kmhal, khădah snăn Aê Diê ăt brei klei khăp Ñu kơ phung êrĭt amĭ ama leh anăn phung mniê djiê ung. Sĭt msĕ si klei Ñu ƀuăn, klei pap Yêhôwa dôk nanao kơ hlei pô dưm ai tiê knang kơ Ñu (Klei Mmuñ Hđăp 118:1). Khădah snăn msĕ si phung Êđôm, lu mnuih hruê anei ăt khăng brei ai tiê knang kơ ngăn drăp, kơhưm bruă mă, klei thâo, hră bi mklă gưl hriăm, kơ dŭm anôk ală ƀuh knga hmư̆.. jing klei diñu bi mĭn srăng dôk kjăp leh anăn dưi rơ̆ng êđăp ênang kơ pô. Akâo kơ Khua Yang đru drei hdơr klei dưi kiă kriê dôk hlăm kngan Yêhôwa. Brei jih ai tiê knang kơ Aê Diê čiăng dưi dôk êđăp ênang ti anăp angĭn êbŭ klei hdĭp.

Ya klei ai tiê drei dôk knang?

Wah lač: Ơ Aê Diê! Kâo bi mni kơ Ih kyua klei pap Ih dôk nanao hlăm hlei pô thâo pô jing êdu awăt, knang kơ Ih. Akâo kơ Ih đru kâo knang hlăm klei Ih kiă kriê wăt tơdah hlăm ya klei srăng truh. Wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Galati 3:27-4:31

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCia Li Tso Siab Rau Tus Tswv – 26/10/2023
Bài tiếp theoHãy Trông Cậy Chúa – 26/10/2023