Cia Li Tso Siab Rau Tus Tswv – 26/10/2023

1765

 

 

Yelemis 49:7-22

Nqe cim zaj kawm:

“Tseg nej tej me nyuam ntsuag rau kuv, kuv yuav tu thiab tsomkwm lawv. Nej cov pojntsuam los kom lawv tso siab rau kuv” (Yelemis 49:11).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Edoos yog leejtwg thiab ntsigtxog li cas rau cov neeg Yixalayees?

–       Lub vimchiv twg yuav ua rau lawv raug Vajtswv rau txim?

–       Tus Tswv muaj lo lus cogtseg twg rau cov neeg Edoos?

–       Koj kawm tau dabtsi txog Vajtswv kev tswj ib puas tsav yam?

Keebkwm sau tseg nyob hauv Chivkeeb tshooj 25-27 qhia paub txog Edoos. Edoos txhais hais tias liab, ntawd yog ntsigtxog Exaus tus uas muab lub npe tijlaug pauv ib taig taum liab noj. Cov Edoos thiab cov Yixalayees koom ib tus yawg koob los, lawv sib txeeb ua plaub ntug vim Exaus thiab Yakhauj yog ob kwv tij ntxaib. Txawm Exaus yog tijlaug tiamsis hauv Vajtswv kev npaj tseg, Nws tsa Yakhauj ua Exaus tus tswv.  Tom qab uas Yakhauj tau leej txiv Ixaj foom koob hmoov rau lawm, Exaus chim thiab ntxub Yakhauj uas yog nws tus kwv heev. Exaus txoj kev chim nyob ntev loo mus txog ntau tiam xeebntxwv tom qab no. Txoj kev chim ntawd dhau los ua rau cov Edoos ua rau cov Yixalayees ua yeebncuab, cov Edoos thiaj pheej nrhiav sijhawm tuaj tawmtsam cov Yixalayees. Muaj zaj xwm uas keebkwm tau sau tseg cia uas yog thaum cov Yixalayees rov nram tebchaws Iziv los rau pem tebchaws Kana-as, cov Edoos tsis pub cov Yixalayees hla hauv lawv lub tebchaws mus li (Teev Npe 20:18-21). Thiab cov Edoos tseem koom nrog vajntxwv Nenpukajnexales vij lub nroog Yeluxalees, ntes thiab tua cov Yudas raug kev txomnyem pov tseg, thaum cov Edoos ua li ntawd lawv txaus siab heev. Vim li ntawd, cov Edoos thiaj raug cov cev lus cem thiab foom kev puastsuaj hnyav heev rau lawv (Yelemis 49:7-22; Exekees 25:12-14; Yau-Ees 3:19).

Cov Edoos kuj zoo yam li lwm haivneeg, lawv qhuas txog lawv muaj zog rau sab kev ua tsov rog. Lawv tej yeej tub rog nyob saum tej roob tsuas, thiab saum tej hauv roob siab, ib yam li tej dav ya tiamsis tus TSWV yuav chua kom lawv poob los (nqe16). Edoos yuav ua suabpuam thiab ua lub chaw rau luag ntshai tsis xav pom; tej neeg hla kev yuav txob thuam thiab tuav lawv lub npe foom tsis zoo. Edoos yuav raug kev puastsuaj ib yam li lub nroog Xaudoos thiab lub nroog Kaumaulas (nqe 17-18). Tus Tswv kev txiav txim rau cov Edoos hnyav heev thiab txaus ntshai kawg nkaus, lawv yuav zoo li tus uas mus de txiv hmab tsis tseg ib lub li, lossis zoo li tus tubsab nws yuav de thiab ua kom puastsuaj tas mus txog thaum nws pom hais tias txaus lawm (nqe 9). Tiamsis muaj kev txhawb zog heev, tug TSWV coglus yuav tu thiab tiv thaiv cov menyuam ntsuag thiab cov poj ntsuam txojsia, kom lawv cia li tso siab rau tus TSWV (nqe 11).

Ua txhaum yeej yuav raug txim xwb xwb, txawm li ntawd los Vajtswv tseem hlub cov menyuam ntsuag thiab cov pojntsuam. Tseeb tiag! Vajtswv tau coglus tseg lawm hias tias; tus TSWV txoj kev hlub muaj nyob mus ibtxhis rau txhua tus uas tso siab rau Nws (Phau Ntawv Nkauj 118:1). Tiamsis niaj hnub nimno muaj ntau tus zoo li cov neeg Edoos lawv cia siab rau lawv tej nyiaj txiag khoom qhov txhia chaw, meejmom, kev txawjntse uas lub qhov muag sab nqaij tawv ntsia pom… yog tej yam uas lawv xav hais tias yuav ruaj khov thiab yuav pab tau lawv tus kheej nyob tso siab plhuav. Tiamsis thov Vajtswv pab kom peb nco ntsoov hais tias, txhua yam puavleej yog Vajtswv ua tus tswj kav. Cia li tas siab vamkhom Vajtswv thiaj yuav yog lub chaw nkaum tso siab plhuav rau peb kev ua neej.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv, nyuam yaus ua tsaug rau Koj txoj kev hlub mus ibtxhis, uas Koj pub rau tus uas tso siab plhuav rau Koj. Thov pab nyuam yaus paub muab txhua yam tso rau Koj ua tus tswj thiab paub vamkhom Vajtswv tus uas yog lub chaw nkaum tso siab plhuav.  Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees. 

Peb tabtom tso siab rau yam dabtsi?

Nyeem Vajluskub hauv peb xyoos: Kalatias 3:27-4:31

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThông Công Trung Niên: Chúa Biết Tôi
Bài tiếp theoKnang Bĕ Kơ Aê Diê – 26/10/2023