Xyaum Txojkev Ntseeg – 2/3/2024

906

 

 

I Timautes 4:1-10

Nqe cim

Yog peb xyaum khiav lossis xyaum ua li ub li no yuav muaj nqis mentsis rau peb lub cev. Tiamsis yog peb xyaum ua raws li Vajtswv txojkevcai peb lub neej yuav zoo heev, tsis hais niaj hnub no lossis yav tom ntej.” (I Timautes 4:8).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Timthawj Paulus ntuas xibhwb Timautes yam dabtsi?

–       Paulus hais txog yam twg ntau tshaj?

–       Peb xyaum txojkev ntseeg zoo li cas?

Timthawj Paulus ceebtoom txog lub sijhawm kawg yuav muaj cov xibhwb cuav tuaj qhia hauv Pawg Ntseeg tej yam uas tsis raws li Vajtswv Txojlus. Yuav muaj coob leej mloog tiamsis mus mloog dab tej lus dag thiab ua raws li dab qhia.” (nqe 1-2). Paulus hais kom xibhwb Timautes yuav tsum siv zog qhia kev ntseeg thiab xyaum ua raws li kev ntseeg kom qhia paub Vajtswv cov memnyuam txojkev ywjpheej thiab lub neej ntseeg kom “Yexus Khetos tus tubtxib” (nqe 6), thiab tus Tswv cov menyuam yuav ua tau qhov uas tswj tau sab ntsujplig yog “xyaum ua raws li” Vajtswv Txojlus qhia.

Cia kom tiv dhau qhov kev sim no, xibhwb Timautes thiab cov ntseeg yuav tsum tsis txhob mloog tej zaj uas tsis muaj qabhau, tsis yog Vajtswv zaj thiaj tswj tau sab ntsujplig ntseeg zoo (nqe 7), nov yog yam tseemceeb cheemtsum ua tib zoo saib. Lo lus “xyaum” txhais tau hais tias yog “cob qhia, xyaum ua, tswj”; thiab txhua tus ntseeg yuav tau muab qhov no saib tseemceeb nyob hauv lub neej ntseeg, zoo ib yam li tus tub sib tw khiav, nws saib tes haujlwm xyaum sab nqaij tawv tseemceeb. Qhov no, tsis yog muab lub cev tso tseg. Timthawj Paulus hais tias, xyaum ua li ub li no yuav muaj nqis mentsis rau peb lub cev.Nws tsuas muaj qabhau ib ntu sijhawm xwb tsis nyob mus li, rau qhov xyaum lub cev tsuas muaj nqis ib ntu sijhawm luv luv thaum peb tseem nyob hauv lub ntiajteb no xwb; tiamsis “kev ntseeg muaj qabhau rau txhua yam haujlwm, lub neej tamsim no thiab lub neej yav tom ntej” (nqe 8). Kev ntseeg pab rau peb tuav tau kev ntseeg ruaj mus txog thaum kawg, tau txais txojsia ntev dhawv ibtxhis nrog tus Tswv.

Timthawj Paulus qhia paub nws twb “niaj hnub tswj rawv nws lub cev” tsam nws tsis tau nrog luag khiav, poob nqi zog zoo li tus tub sib tw khiav (I Kauleethaus 9:24-27). Tus neeg nrog tus Tswv mus yuav tsum niaj hnub xyaum ua raws kev ntseeg, rau qhov yog peb tsis xyaum, tsis quavntsej thiab tsis tswj sab ntsujplig ces dab ntxwgnyoog yuav zoo li “tus tsov ntxhuav ncig mus ncig los” nrhiav sijhawm ntxias thiab ua rau peb poob kev ntseeg.

Muaj kev ntseeg yog xyaum los ntawm txojkev ncaj ncees rau kev pehawm Vajtswv, nquag ua tus Tswv tes haujlwm, thiab qhov tseemceeb dua yog muaj kev sib raug zoo nrog tus Tswv txhua hnub dhau los ntawm kev thov Vajtswv thiab kawm Nws Txojlus. Tsuas yog thaum nyob ze tus Tswv Txojlus, peb thiaj paub tau tus Tswv nplooj siab pub rau yus thiab txaus siab hlo ua raws li ntawd. Thaum peb ua tau qhov uas xyaum ua raws li kev ntseeg no thiaj pab tau peb lub neej mus ntuj ceebtsheej kaj siab lug.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj pab kom nyuam yaus xyaum tau lub neej ntseeg los ntawm qhov ncaj ncees tswj sab ntsujplig kom muaj kev sib raug zoo nrog Koj tamsim no thiab mus yav tom ntej. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Peb puas tau xyaum ua raws li kev ntseeg txhua hnub lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Khiavdim 8

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh TP. Cần Thơ Lần Thứ 26
Bài tiếp theoHriăm Mjuăt Ai Tiê Huĭ Mpŭ – 2/3/2024