Hriăm Mjuăt Ai Tiê Huĭ Mpŭ – 2/3/2024

1580

 

Klei Aê Diê Blŭ: I Y-Timôthê 4:1-10

Êlan kliăng: Kyuadah klei hriăm bi ktang asei mlei jing yuôm ƀơ ƀiă, ƀiădah klei thâo mpŭ kơ Aê Diê jing yuôm hlăm djăp mta klei. Ñu mâo klei ƀuăn kơ klei hdĭp ênuk anei wăt kơ klei hdĭp ênuk êdei msĕ mơh.” (I Y-Timôthê 4:8)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya mta klei khua ƀĭng kna Y-Pôl mtă mtăn kơ khua pô mtô Y-Timôthê? Ya mta klei ñu kñăm hĭn? Si diih hriăm mjuăt kơ klei huĭ mpŭ?

Khua ƀĭng kna Y-Pôl hưn êlâo brei răng kơ ênuk knhal tuč srăng mâo phung khua pô mtô soh kma mŭt hlăm Phung Sang Aê Diê mtô klei soh wê amâo djŏ tui si Klei Aê Diê Blŭ ôh. Srăng mâo lu mnuih hmư̆ tui hlue leh anăn “đa đa srăng lui wir klei đăo, čiăng gưt kơ phung yang mplư leh anăn kơ klei yang jhat mtô” (êlan 1-2). Ñu mtrŭt khua pô mtô Y-Timôthê hlăm bruă ñu dôk djă, brei knŏng mĭn kơ êlan klei đăo sĭt nik leh anăn hriăm mjuăt ai tiê thâo mpŭ kơ Aê Diê, čiăng mblang bi djŏ kơ phung anak ƀuôn sang Aê Diê klei êngiê sĭt kơ phung đăo leh anăn knhuah dôk hdĭp thâo mpŭ kơ Aê Diê, srăng jing “sa čô dĭng buăl mă bruă jăk kơ Krist Yêsu” (êlan 6), leh anăn phung anak ƀuôn sang Aê Diê srăng dưi găn gao klei yak čuăn čiăng djă pioh klei bi mjuăt klei hdĭp mngăt “Brei ih mjuăt ih pô thâo mpŭ kơ Aê Diê” hlue djŏ klei Aê Diê Blŭ mtô.

Čiăng dưi găn gao klei lông dlăng anei, khua pô mtô Y-Timôthê pô yơh mbĭt hŏng jih jang phung đăo brei ñĕ đuĕ kbưi mơ̆ng klei yăl dliê đưm amâo sĭt leh anăn mluk mgu, čiăng dưi knŏng mĭn bi hriăm mjuăt klei thâo mpŭ kơ Aê Diê (êlan 7) jing mta klei yuôm hĭn brei uêñ mĭn. Boh blŭ “mjuăt” mblang jing “mtô, bi hriăm mjuăt bi mưng, kpĭ mjuăt pô”̆; leh anăn grăp čô phung anak ƀuôn sang Aê Diê brei dăp dưm êlâo hĭn mĭn kơ klei hdĭp thâo mpŭ kơ Aê Diê, msĕ si sa čô hlăp hriăm klei ktang ñu dưm yuôm êlâo hĭn klei hriăm bi ktang asei mlei ñu. Sĭt yơh, klei anei amâo djŏ ôh drei phưi lui asei mlei drei. Khua ƀĭng kna Y-Pôl lač snei, “klei hriăm bi ktang asei mlei jing yuôm ƀơ ƀiă …” ñu mâo hnơ̆ng ênoh yuôm ñu ƀiădah amâo dôk hlŏng lar ôh kyuadah klei bi hriăm mjuăt asei mlei knŏng ba klei tŭ dưn bhiâo êjai drei adôk hdĭp ti lăn ala anei đuč̆; “ƀiădah klei thâo mpŭ kơ Aê Diê jing yuôm hlăm djăp mta klei. Ñu mâo klei ƀuăn kơ klei hdĭp ênuk anei wăt kơ klei hdĭp ênuk êdei msĕ mơh.” (êlan 8). Ai tiê thâo mpŭ kơ Aê Diê đru drei dưi djă pioh klei đăo tơl truh knhal tuč, čiăng dưi mŭt hlăm klei hdĭp hlŏng lar ênuk êdei mbĭt hŏng Khua Yang.

Khua ƀĭng kna Y-Pôl brei thâo“ƀiădah kâo bi knap asei mlei kâo leh anăn bi mjuăt ñu gưt” čiăng kơ ñu pô amâo arăng lui hĕ ôh, msĕ si sa čô hlăp hriăm ngă djŏ hnơ̆ng hlăm djăp mta klei čiăng dưi mâo klei mưn (I Kôrantô 9:24-27). Mnuih tui hlue Khua Yang brei hriăm mjuăt jêñ jêñ ai tiê thâo mpŭ kơ Aê Diê, kyua tơdah drei ngă klei amâo uêñ, amâo djă pioh klei bi mjuăt klei hdĭp mngăt snăn yang jhat jing “êmông gu gruh dôk kăp lua” srăng duah mmông găl ksŭng mă leh anăn drei srăng dluh lĕ.

Hriăm mjuăt ai tiê thâo huĭ mpŭ hŏng klei sĭt suôr bi kƀĭn kkuh mpŭ kơ Aê Diê, hur har bi mguôp mă bruă kơ Aê Diê, leh anăn yuôm hĭn jing djă pioh klei bi mguôp hŏng Khua Yang grăp hruê hlăm klei wah lač leh anăn hriăm Klei Aê Diê Blŭ. Kyuadah knŏng dôk giăm hŏng Klei Aê Diê Blŭ kơh, drei dưi thâo kral klei Khua Yang čiăng, pioh kơ drei leh anăn hmiêt mkăp ngă hlue. Tơdah drei găn gao klei lông dlăng anăn kơh dưi găn gao klei hdĭp ênuk anei leh anăn nao kơ ƀuôn jăk guh kơang.

Si ngă drei hriăm mjuăt ai tiê huĭ mpŭ kơ Aê Diê grăp hruê mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih đru kâo hriăm mjuăt nanao klei huĭ mpŭ kơ Aê Diê hŏng klei sĭt suôr djă pioh jih klei bi hriăm mjuăt klei hdĭp mngăt, čiăng kơ kâo dôk nanao hlăm klei bi mguôp suôr tliêr hŏng Ih hlăm klei hdĭp anei wăt hlăm ênuk êdei. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Kbiă 8

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcXyaum Txojkev Ntseeg – 2/3/2024
Bài tiếp theoLuyện Tập Lòng Tin Kính – 2/3/2024