Vajtswv Tsevneeg – 13/10/2022

501

 

 

Henplais 3:1-6 

Nqe cim:

Tiamsis Yexus Khetos yog Vajtswv tus Tub; nws muaj nplooj siab dawb paug saib xyuas Vajtswv tsevneeg. Yog peb muaj nplooj siab tawv qhawv thiab ua siab ntev tos tej uas peb cia siab rau, peb thiaj yuav ua tau Vajtswv tsevneeg” (Henplais 3:6).

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vajtswv tsevneeg yog dabtsi?
  • Mauxes thiab Tus Cawmseej muaj qabhau sib txawv licas hauv Vajtswv tsevneeg?
  • Cov uas nyob hauv Vajtswv tsevneeg yuav tsum ua lubneej zoo licas?

Thaum hais txog “Vajtswv tsevneeg”, coob leej yuav xav txog lub Tuamtsev uas cov ntseeg pheej tuaj pehawm. Tiamsis, Vajluskub pheej siv lo lus “tsevneeg” los hais txog tibneeg heev dua hais txog ib lub tsev nyob. Thaum vajntxwv Daviv xav ua ib lub Tuamtsev rau tus Tswv, ces tus Tswv coglus rau Daviv hais tias, tus Tswv yuav ua “ib lub tsev” rau nws, txhais hais tias nws cov xeebntxwv yuav tau ua vajntxwv (saib II Xamuyees 7). Vajtswv yog tus tsim ntuj tsim teb, tsis muaj ib lub tsev twg yuav “ntim” tau Nws  (Tes Haujlwm 17:24), tiamsis tus sau tsab ntawv Henplais sau hais tias “peb thiaj yuav ua tau Vajtswv tsevneeg” (3:6). Vajtswv tsevneeg yog Vajtswv cov menyuam. Zoo siab kawg li thaum paub hais tias Vajtswv tus uas tsim txhua yam txaus siab los nyob hauv cov uas yog Nws tug lub siab.

Nyob tiam Vajluskub Qub, Vajtswv tsevneeg yog haivneeg Yixalayees, thiab Mauxes yog ib tug uas tshwjxeeb heev. Yog hais tias cov Yixalayees saib txoj kevcai yog lawv txojkev khav, ces lawv kuj saib Mauxes zoo li txoj kevcai ntag. Tus sau tsab ntawv Henplais siv tej lus sau hauv Teev Npe 12:7 los hais txog Mauxes yog tus “muaj nplooj siab dawb paug pab Vajtswv tsevneeg txhua tus huv tibsi. Nws yeej yog ib tug tubtxib; nws hais txog tej uas Vajtswv yuav qhia rau sawvdaws yav tom ntej” (nqe 5). Mauxes lub luag haujlwm, nws tej lus cev tseg, nws tej kevcai ntsig txog cov povthawj thiab tej khoomfij,…  puavleej yog ua yamntxwv txog tej uas yuav muaj tiav hauv Tswv Yexus tes haujlwm cawmdim. Yog li ntawd, Mauxes zoo li ib tug tubqhe uas npaj txhua yam rau nws tus Tswv thiab Tswv Yexus yog “Vajtswv tus Tub… muaj nplooj siab dawb paug saib xyuas Vajtswv tsevneeg” (nqe 6).

Tus sau tsab ntawv Henplais kuj ceebtoom hais tias, “Yog peb muaj nplooj siab tawv qhawv thiab ua siab ntev tos tej uas peb cia siab rau, peb thiaj yuav ua tau Vajtswv tsevneeg”. Qhov no muaj lub ntsiab hais tias, tsis yog txhua tus uas muaj npe sau hauv Pawg Ntseeg phau ntawv puavleej tau nyob hauv tus Tswv tsevneeg, tsuas yog tus uas tuav ruaj kev ntseeg mus txog hnub kawg thiaj yuav nyob hauv Vajtswv tsevneeg. Lossis tsuas yog tus uas muaj kev ntseeg Tswv Yexus tseeb thiaj tau nyob hauv Nws tsevneeg. Saib sab nraud tuaj, yuav tsis paub hais tias leejtwg yog tus ntseeg tseeb, leejtwg yog tus lam ntseeg, tiamsis Tswv Yexus hais meej hais tias: “Yog yus pom cov txiv, yus yeej paub hais tias, tsob ntoo ntawd yog tsob phem lossis tsob zoo” (Lukas 6:44). Tus uas nyob hauv Vajtswv tsevneeg yog tus lees kev txhaum tiag tiag, cia Tswv Yexus ua tus Tswv tswjkav lubneej thiab ua qhia tshwm tej yam zoo ntawm lubneej yug dua tshiab. Tus uas nyob hauv Vajtswv tsevneeg yog tus paub meej hais tias, nws lubcev yog qhov chaw Vajtswv los nyob thiab nws yuav ua lubneej rau Vajtswv tau koobmeej.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug, vim tsis muaj ib qhov chaw twg yuav ntim tau Koj, tiamsis los ntawm Tswv Yexus, Koj tau txaus siab hlo los nyob hauv nyuam yaus lubneej. Thov Vaj Ntsujplig pab nyuam yaus ua tau lubneej tsimnyog, kom Koj tau koobmeej. Amees.

Peb tabtom ua neej zoo licas thaum ris lub npe nyob hauv Vajtswv tsevneeg?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yaxayas 37:21-38

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcPhông Gợi Ý Lễ Giáng Sinh 2022
Bài tiếp theoSang Aê Diê – 13/10/2022