Tus Uas Tuav Txojsia – 14/6/2023 

6680

 

 

II Kevcai 22:8

8 Thaum nej ua tsev tshiab, nej yuav tsum xov puagncig lub rutsev tus npoo. Neeg thiaj tsis poob thiab tuag, nej thiaj tsis tau ris lub txim ntawd.

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vajtswv qhia rau Nws haivneeg yuav tsum ua yam dabtsi thaum ua tsev tshiab?

–       Txojcai hais txog ua tsev no muaj lub ntsiab li cas?

–       Peb siv zaj kawm no li cas rau peb lub neej nimno?

Txawm yog tes haujlwm mus ntaus tebchaws Kana-as thiab siv tej tsev uas txeeb tau los nyob hauv lub tebchaws yog yam uas tseem nyob yav tom ntej, los ib yam yuav tsum muaj yog tus Tswv haivneeg cheemtsum ua tsev, vim tej pejxeem coob zuj zus thiab kev cheemtsum hauv lub neej. Yog li, Vajtswv thiaj qhia rau Nws haivneeg yam uas yuav tsum ua thaum ua vaj ua tsev tshiab kom tsis txhob raug teebmeem.

Cov neeg Yudais tej vaj tse nyob lub sijhawm ntawd, hauv tsev tsuas muaj ib chav lossis ob chav me me xwb, saum rutsev ua tiaj tiaj thiab muab txiag ntoo los pua, sab saud yog muab av nplaum los ntse quav nyab lo rau. Lawv nce tus ntaiv ntawm ib sab tsev mus saud. Lawv pheej siv lub tshav puam saum rutsev los ziab nplej, txiv ntoo, thiab ziab taws siv thaum ntuj no. Lub caij ntuj so lawv kuj ua tej lub chaw vov nplooj pw saud. Qhov uas tsis ua lajkab thaiv puagncig mas yoojyim poob heev. Yog li, txojcai no hais txog tes haujlwm ua tsev yuav tsum muaj tus lajkab thaiv puagncig saum rutsev kom tsis muaj tej teebmeem raug lub tsevneeg.

Txojcai hais txog ua tus lajkab thaiv lub tsev qhia rau peb pom Vajtswv hlub tshua tej yam me me nyob hauv Nws haivneeg tej kev cheemtsum ua neej. Tus Tswv tej kevcai niaj hnub qhia kom tiv thaiv kev noj qab nyob zoo ntawm Nws haivneeg. Vajtswv tsis yog qhia Nws haivneeg yuav tsum muaj feem xyuam rau lwm tus xwb tiamsis kuj yuav tsum ua tiav qhov feem xyuam ntawd rau hauv tsevneeg thiab.

Nimno, peb tabtom ua neej nyob rau lub ntiajteb tej kev coj noj coj ua tsis zoo li nqe Vajluskub no, tiamsis peb kuj siv tau tus lw uas tus Tswv qhia no rau peb, uas yog yuav tsum muaj feem xyuam tiv thaiv txojsia uas tus Tswv pub, thiab xav txog lub neej noj qab nyob zoo rau hauv tsevneeg kom tsis raug tej teebmeem. Zoo li uas ob peb xyoos los no, muaj ntau qhov tsev kub hnyiab ua rau tibneeg tuag thiab tej khoom puas ntau yam. Thaum muaj tej no, peb cheemtsum paub lub tswvyim tua hluavtaws, npaj cuabyeej tua hluavtaws hauv tsevneeg kom tiv thaiv tau thaum muaj hluavtaws kub. Cia li saib txojsia tus Tswv pub kom muaj nqis, ua lub neej kom tsimnyog pub rau tus Tswv thiab rau yus tsevneeg.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, Koj yog tus uas tsim nyuam yaus thiab niaj hnub tsomkwm nyuam yaus txojsia hauv Koj txhais tes. Thov Koj qhia nyuam yaus saib txojsia Koj pub muaj nqis thiab ua neej kom tsimnyog. Amees.

Peb zeem paub tus Tswv yog tus zoo li cas dhau nqe Vajluskub hnub no?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Lukas 1:1-38

Bài trướcTp. Hồ Chí Minh: Huấn Luyện Đặc Trách Và Ban Điều Hành Thanh Niên Tháng 6/2023
Bài tiếp theoPô Răng Mgang Klei Hdĭp – 14/6/2023