Tus Tswv Coglus Rau Cov Yixalayees (Feem 2) – 31/1/2023

563

 

 

Khiavdim 34:12-17 

Nqe cim

Nej tsis txhob pe ib tug vajtswv twg, rau qhov kuv uas yog tus Tswv khib nej heev” (Khiavdim 34:14).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Tus Tswv xav kom Nws haivneeg ceevfaj txog yam dabtsi?
  • Vim licas lawv yuav tsum ua li ntawd?
  • Cov ntseeg Yexus yuav tsum ceevfaj tej kev pe dab pe mlom twg?

Nyob hauv tej lus uas tus Tswv rov cogtseg rau Nws haivneeg, muaj hais txog peb yam. Tim ib, tus Tswv ceebtoom cov Yixalayees kom ceevfaj tsis mus nrog lwm haivneeg nyob hauv lub tebchaws uas lawv mus nyob sib coglus, vim ntawd yuav yog rooj hlua caws tos lawv kev (nqe 12). Cov lus ceebtoom no rov qab hais dua ib zaug ntxiv hauv nqe 15. Tej kev pe mlom yuav nkag los hauv lawv lub neej. Tej zaum cov Yixalayees yuav pib ua los ntawm qhov uas ua neeg paub cai, txais cov neeg Kana-as tej lus caw mus nrog lawv nyob ua si, sib tham, noj haus, tomqab ntawd yog koom kev pe mlom. Ib rooj hlua caws tos kev ntxiv yog yuav cov neeg Kana-as tej ntxhais los ua pojniam (nqe 16). Thaum sib hlub, txojkev xav yoojyim yuam kev; xav ua haum pojniam siab, cov txivneej Yixalayees yoojyim yib raws lawv tej pojniam, thiab muaj ib hnub twg lawv yuav nrog lawv tus pojniam pe mlom.

Tim ob, yam uas tus Tswv haivneeg yuav tsum ua yog rhuav, tsoo tej thaj, tej mlom thiab cov Kana-as tej vajtswv povtseg (nqe 13). Cov neeg Kana-as pe tus mlom txivneej uas lawv suav tias yog vajtswv, thiab pe tej ncej mlom Aseles uas yog tus mlom txivneej tus pojniam, yog ua yamntxwv rau kev npluanuj, tau qoobloo thiab muaj menyuam. Tej mlom no yooj yim rub neeg lub siab thiab ua rau tibneeg ntshaw mus ua kev plees kev yig.

Tim peb, tsis pub cov Yixalayees puab mlom (nqe 17) thiab tsis pe mlom (nqe 14a), ntawm no yog nqe kevcai tim ob hauv Kaum Nqe Kevcai. Tus Tswv xav kom cov Yixalayees muab tagnrho lawv lub siab, lub neej los pehawm Nws tib leeg. Kev pe mlom tsis pub muab los xyaw txojkev pehawm Vajtswv tus uas dawbhuv, vim tus Tswv yog Vajtswv tus uas khib heev (nqe 14). Tswv Yexus hais meej hais tias, Yeej tsis muaj ib tug tubtxib yuav ua haujlwm tau rau ob tug tswv. Yog nws ua li ntawd, nws yuav ntxub ib tug thiab nyiam ib tug; nws yuav hwm ib tug thiab saib tsis tau ib tug. Yog nej yuav muab Vajtswv thiab nyiaj txiag saib hlob ib yam nkaus yeej tsis tau li (Lukas 16:13).

Zaj kawm hnub no qhia rau peb txhua tus yuav tsum ceevfaj thaum nrhiav phoojywg thiab nrhiav tus txij tus nkawm. Tsis txhob pub leejtwg ntxias tau nej. Tus uas mus nrog tus uas ua phem nyob ua ke, nws yeej yuav ua phem li tus ntawd(I Kauleethaus 15:33). Peb yoojyim xyaum ua lubneej raws cov neeg nyob ibncig, tsis hais phoojywg thiab tus txijnkawm los ntawm tej lus hais, tes haujlwm, kev ua neej thiab kev ntseeg. Niaj hnub nimno, tibneeg tsis yog tsuas pe ntau tus mlom xwb, lawv tseem pe tej mlom uas qhov muag tsis pom xws li koob npe, meejmom, hwjchim thiab kev ua nkauj ua nraug. Cov ntseeg Yexus tsis txhob cia lub ntiajteb txojkev haub ntxias mus ua lub neej zoo li lawv. Peb lub neej yuav tsum  qhia tshwm tus Tswv qhov kaj rau lwm tus pom, tsis txhob cia luag rub tau yus.

Thov Vajtswv

Vajtswv tus uas dawbhuv. Ua tsaug uas Koj qhia nyuam yaus paub Koj thiab pehawm Koj. Thov Vaj Ntsujplig tswj nyuam yaus kev hais lus, ua haujlwm thiab kev xav kom tsis raug neeg ntiajteb haub ntxias tiamsis yuav coj tau lawv los pehawm Koj. Amees.

 

Peb ua dabtsi los tawmtsam lub ntiajteb tej kev ntxeev ntxias?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Yelemis 23:1-34

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTrại Xuân Thanh Thiếu Niên Tin Lành Tỉnh Bình Thuận 2023
Bài tiếp theoAê Diê Lŏ Bi Mrâo Klei Bi Mguôp Hŏng Israel (Kdrêč 2) – 31/1/2023