Aê Diê Lŏ Bi Mrâo Klei Bi Mguôp Hŏng Israel (Kdrêč 2) – 31/1/2023

932

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Kbiă 34:12-17

Êlan kliăng: “Đăm kkuh mpŭ ôh kơ yang mkăn, kyuadah Yêhôwa, anăn ñu Pô Trih, jing Aê Diê, Pô Thâo Trih” (Klei Kbiă 34:14)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei Aê Diê čiăng kơ phung ƀuôn sang brei thâo răng? Ya ngă brei diñu ngă snăn? Ya klei kkuh rup yang brei phung đăo kơ Krist brei răng?

Hlăm klei bi mguôp Aê Diê bi mrâo hŏng phung ƀuôn sang Ñu, mâo tlâo mta klei Ñu mñă klă. Tal sa, Aê Diê hưn brei phung ƀuôn sang Israel răng amâo ngă ôh klei bi mguôp hŏng phung ƀuôn sang diñu srăng nao mŭt, kyua anăn jing kđông ƀêč ti krah diñu (êlan 12). Klei hưn brei răng anei dưi lŏ mñă wĭt hlăm êlan 15. Klei kkuh kơ rup yang srăng mŭt hlăm klei hdĭp diñu. Năng ai phung Israel mphŭn mơ̆ng bruă djă pioh klei ênuah ênô, tŭ ư klei jak iêô phung Kanaan nao čhưn ti sang, blŭ tlao, huă mnăm, leh anăn nao klei kkuh kơ rup yang hŏng digơ̆. Sa hdră mplư mkăn jing mă phung mniê Kanaan jing mô̆ kơ anak êkei pô (êlan 16). Hlăk khăp, klei mĭn jing mmăt tĭt; čiăng bi mơak kơ mô̆, phung êkei Israel ênưih tŭ ư hŏng mô̆ leh anăn mâo sa hruê diñu srăng kkuh kơ rup yang hŏng mô̆ pô.

Tal dua, klei phung ƀuôn sang Aê Diê brei ngă jing bi rai knưl ngă yang, biêng mčah rup yang leh anăn druôm rup phung yang mnuih Kanaan (êlan 13). Phung Kanaan kkuh kơ rup êkei yang leh anăn dŭm gơ̆ng rup hŏng kyâo krah rup mô̆ phung êkei yang jing mniê yang Asêra, bi knăl kơ klei mdrŏng sah, djŏ yan boh mnga leh anăn kčeh mđai. Rup yang anei bi tluh leh anăn mđĭ klei knhông kđeh čiăng hlăm anak mnuih.

Tal tlâo, phung Israel amâo tuh ôh rup yang (êlan 17) leh anăn kkuh mpŭ kơ rup yang (êlan 14a), anei jing klei bhiăn tal dua hlăm Pluh Mta Klei Bhiăn. Aê Diê čiăng kơ phung ƀuôn sang Israel jih ai tiê, jih klei mĭn kkuh mpŭ kơ knŏng hjăn Aê Diê. Klei kkuh mpŭ kơ rup yang amâo dưi bi mŭt mbĭt hŏng klei kkuh mpŭ kơ Aê Diê Kpă ênô ôh, kyua Yêhôwa Aê Diê jing Pô Thâo Trih (êlan 14). Khua Yang Yêsu mñă klă kơ klei anei, “Sa čô dĭng buăl amâo dưi ôh mă bruă kơ dua čô khua, kyuadah ñu srăng bi êmut kơ sa čô leh anăn khăp kơ sa čô mkăn, amâodah ñu srăng khăp kơ sa čô leh anăn bi êmut kơ sa čô mkăn. Diih amâo dưi mă bruă kơ Aê Diê leh anăn kơ ngăn dŏ lăn ala ôh.” (Y‑Luk 16:13).

Klei hriăm hruê anei mñă kơ grăp čô drei brei thâo răng tơdah ruah mah jiăng leh anăn pô jing ung amâodah mô̆: “Đăm lĕ hlăm klei mplư: “Phung mah jiăng jhat bi rai knuih jăk” (I Kôrantô 15:33). Drei ênưih hmăi mơ̆ng knuih hdĭp phung riêng gah, mah jiăng leh anăn ung amâodah mô̆ mơ̆ng klei blŭ, bruă ngă, klei mĭn hdĭp truh kơ klei đăo. Hruê anei, arăng amâo djŏ knŏng kkuh kơ lu rup yang ôh ƀiădah lŏ kkuh mpŭ kơ lu rup yang amâo mâo êdah msĕ si klei hing ang, klei tŭ dưn, klei dưi leh anăn klei bi dôk mniê êkei amâo djŏ. Phung đăo kơ Krist đăm brei phung ti lăn ala mplư drei čiăng hdĭp msĕ si digơ̆ ôh. Knuih hdĭp drei brei bi êdah klei mngač Aê Diê kơ pô mkăn amâo djŏ brei arăng hmăi kơ pô ôh.

Ya klei drei ngă čiăng bi kdơ̆ng hŏng klei mplư mnêč snăk mơ̆ng lăn ala?

Wal lač: Ơ Aê Diê Doh Jăk! Kâo bi mni lač jăk kơ Ih kyua brei kâo thâo kral Aê Diê leh anăn kkuh mpŭ kơ Ih. Akâo kơ Yang Mngăt Jăk Aê Diê atăt gai klei blŭ, bruă ngă leh anăn klei mĭn kâo grăp hruê čiăng kơ kâo amâo lĕ hlăm klei anak mnuih lăn ala mplư ôh ƀiădah dưi atăt digơ̆ hriê kkuh kơ Aê Diê Pô Myang Hĭn.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Yêrêmi 23:1-34

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Tswv Coglus Rau Cov Yixalayees (Feem 2) – 31/1/2023
Bài tiếp theoChúa Lập Lại Giao Ước Với Y-sơ-ra-ên (Phần 2) – 31/1/2023