Thŭng Êa Pioh Rao Hŏng Kông – 31/5/2022

638

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Kbiă 30:17-21

Êlan kliăng: “Brei diñu rao jơ̆ng kngan diñu huĭdah diñu djiê. Klei anăn srăng jing klei bhiăn hlŏng lar kơ ñu leh anăn kơ phung anak čô ñu hlăm jih jang ênuk.” (Klei Kbiă 30:21).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si hdră mkra thŭng êa pioh rao hŏng kông, ti anôk dưm leh anăn ya pioh ngă? Ya klei bi knăl kơ bruă rao jơ̆ng kngan? Ya ngă Aê Diê čiăng kơ Y‑Arôn leh anăn djuê ana ñu rao kngan leh anăn jơ̆ng êlâo kơ nao giăm Ñu? Ya klei hriăm drei mâo mơ̆ng klei anei?

Aê Diê ktrâo kơ Y‑Môis ngă sa thŭng êa hŏng kông hŏng jơ̆ng ăt mkra hŏng kông mơh, mgơ̆ng êa, arăng dưm plah wah sang čhiăm klei bi kƀĭn leh anăn knưl. Phung khua ngă yang rao kngan leh anăn jơ̆ng pô bi doh hlăm thŭng êa hŏng kông êlâo kơ mŭt hlăm Sang čhiăm amâodah nao giăm knưl čiăng ngă klei bhiăn myơr mnơ̆ng čuh kơ Aê Diê.

Wăt tơdah Aê Diê ktrâo leh kơ phung ƀuôn sang Israel thâo diñu dưi pap brei klei soh, dưi jing doh jăk kyua mnơ̆ng myơr čuh djiê hrô brei, klei bi hmô kơ Khua Yang Yêsu djiê hrô bi mtlaih, ƀiădah êlâo kơ phung khua ngă yang ngă klei bhiăn myơr mnơ̆ng čuh amâodah mnơ̆ng myơr bi mni kơ Aê Diê, diñu mprăp kơ pô dưi jing doh jăk čiăng dôk ti anăp Aê Diê doh jăk hlue si Klei Aê Diê Blŭ mtô. Rao jơ̆ng kngan jing klei bi knăl kơ klei bi doh, mñă kơ diñu brei thâo răng kriê pô doh jăk nanao. Bruă nao giăm Aê Diê hŏng knuih amâo mpŭ srăng truh kơ klei djiê (Klei Kbiă 19:21-25; 28:35). Phung khua ngă yang leh anăn jih phung ƀuôn sang Aê Diê brei jih ai tiê mđing leh anăn răng hlăm djăp bruă ngă kơ Aê Diê hlăm Sang čhiăm kyua diñu dôk nao giăm sa Aê Diê doh jăk.

Êlâo kơ Khua Yang Yêsu hriê ti lăn ala, Ñu tiŏ nao leh Y‑Yôhan hriê êlâo čiăng mkra êlan, iêô jih jang mnuih kmhal klei soh, mprăp ai tiê čiăng tŭ mă Pô Bi Mtlaih. Hruê anei, phung đăo kơ Krist đăo knang leh kơ Khua Yang Yêsu Pô Bi Mtlaih jing khua kơ klei hdĭp pô, Aê Diê pap brei klei soh drei leh anăn dưi brei ngă jing khua ngă yang Aê Diê, “Kơ Pô khăp kơ drei leh anăn bi êngiê leh drei mơ̆ng klei soh drei hŏng êrah Ñu pô, leh anăn mjing drei sa boh ƀuôn ala mtao, phung khua ngă yang kơ Aê Diê, Ama Ñu, kơ Ñu yơh brei klei guh kơang leh anăn klei dưi kiă kriê nanao hlŏng lar. Amen.” (Klei Kbiă 1: 5b-6). Snăn drei dưi nao giăm klei pap Aê Diê hlăm klei bi mguôp grăp hruê. Kkuh mpŭ, wah lač, bi đru wah lač, hriăm Klei Aê Diê Blŭ ăt msĕ mơh tŭ mă klei ƀơ̆ng mnăm sĭr suôr amâodah hưn Klei Mrâo Mrang Jăk Aê Diê kơ pô mkăn. Knuih doh jăk Aê Diê brei drei mâo klei mpŭ jih hnơ̆ng. Drei amâo rao kngan msĕ si đưm ôh ƀiădah brei hưn klei soh pô čiăng Aê Diê pap brei, năng dưi nao giăm Aê Diê doh jăk (I Y‑Yôhan 1:9).

Drei bi doh pô leh anăn si ngă drei mprăp êlâo kơ nao ti anăp Aê Diê doh jăk?

Wah lač: Ơ Aê Diê jing pô doh jăk, akâo kơ Aê Diê pap brei klei soh dôk mâo hlăm klei hdĭp kâo grăp hruê. Akâo kơ Ih đru kâo ñĕ kơ klei soh jhat, êbat êlan kpă ênô ti anăp Khua Yang, čiăng kâo jhŏng nao giăm Aê Diê doh jăk grăp hruê hlăm klei bi mguôp sĭt suôr leh anăn ngă bruă jing khua ngă yang mâo klei pap ti anăp Ih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mmuñ Hđăp 49

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com­

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLub Phiab Tooj – 31/5/2022
Bài tiếp theoThùng Rửa Bằng Đồng – 31/5/2022