Sa Čô Ung Thâo Săng – 6/7/2021

438

 

Klei Aê Diê Blŭ: I Y-Samuel 1:1-8 

Êlan kliăng:Leh anăn ñu brei sa kdrêč jăk hĭn kơ H’An kyuadah ñu khăp kơ H’An, kyua Yêhôwa mjing gơ̆ mniê plao.” (I Y-Samuel 1:5).

 

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei dleh ktrŏ H’An dôk găn? Tơdah tui si klei bhiăn yang đar, si Y-Êlkana srăng dôk dơ̆ng hŏng mô̆ ñu? Ƀiădah si klei ñu ngă leh? Hlei pô dôk jing “H’An” kơ drei ară anei? Ya klei drei dưi ngă kơ digơ̆?

Tơdah mñă wĭt kơ I Y-Samuel kdrêč 1, pătdah drei hdơr kơ mniê plao H’An lu hĭn kơ ung gơ̆ jing Y-Êlkana. Dôk hdĭp hlăm sa ƀuôn sang mpŭ kơ êkei leh anăn dlăng hơăi mang kơ phung mniê, drei hriăm mơ̆ng Y-Êlkana klei ñu dôk dơ̆ng hŏng mô̆ ñu čiăng ƀuh knuih jăk siam sa čô huĭ mpŭ kơ Aê Diê.

         Êlâo hĭn, drei thâo kơ Y-Êlkana jing sa čô huĭ mpŭ kơ Aê Diê tơdah Grăp thŭn êkei anăn kbiă mơ̆ng ƀuôn ñu đĭ nao kơ ƀuôn Silô čiăng kkuh mpŭ leh anăn myơr mnơ̆ng ngă yang kơ Yêhôwa kơ phung kahan (êlan 3), leh anăn êdei kơnăn, tơdah thâo kơ H’An mâo klei ƀuăn čiăng myơr Y-Samuel kơ Aê Diê snăn ñu ư ai hŏng mô̆ ñu (êlan 23).

         Y-Êlkana thâo săng klă kơ klei H’An ruă êka hlăm ai tiê kyuadah gơ̆ jing mniê plao. Wăt tơdah khăp kơ mô̆ dưn, ƀiădah Y-Êlkana amâo dưi đru ôh gơ̆ tlaih mơ̆ng klei gơ̆ jing mniê plao, kyua Yêhôwa mjing gơ̆ mniê plao (êlan 5). Ƀiădah ñu bi êdah ai tiê bi juh gơ̆, thâo săng brei kơ gơ̆, leh anăn ngă jăk hĭn kơ gơ̆, hŏng klei ñu mbha kdrêč mnơ̆ng ngă yang kơ gơ̆ dua bliư̆ lu hĭn kơ H’Pênina (êlan 5). Hŏng klei ngă anăn, ñu brei H’An ƀuh, ñu amâo yap yuôm ôh kơ klei gơ̆ dưi mâo anak amâodah hơăi, tơdah ñu lač: Ơ H’An, si ngă ih hia? Leh anăn si ngă ih amâo huă ƀơ̆ng ôh lĕ? Si ngă ai tiê ih ênguôt? Si ngă kâo amâo jing yuôm hĭn kơ ih kơ pluh čô anak êkei hĕ? (êlan 8). Kdlưn hĭn dơ̆ng, klei ñu ngă jăk kơ H’An amâo djŏ ôh knŏng jing klei djhưng ai bhiâo jing jai, ƀiădah “Msĕ snăn nanao grăp thŭn; grăp bliư̆ H’An đĭ nao kơ sang Yêhôwa (êlan 7). Hdră êlan Y-Êlkana bi mĭn leh anăn dôk dơ̆ng, jing yuôm bhăn êdi hlăm dhar kreh hlăk ênuk anăn. Klei khăp leh anăn klei ñu mđing uêñ kơ H’An amâo djŏ kyuadah H’An kkiêng brei kơ ñu dŭm čô anak êkei ôh. Hrô kơ klei lui tha gơ̆, bi Y-Êkana lŏ khăp leh anăn uêñ mĭn kơ gơ̆ hĭn êjai.

         Si ngă hŏng ya mta klei drei dôk tĭng ksiêm ênoh yuôm phung riêng gah drei? Jing soh êdi yơh, tơdah drei yap yuôm klei jing sa čô mnuih hŏng bruă gơ̆ ngă, ba klei tŭ dưn kơ drei amâodah hơăi. Tui si klei mĭn phung đăo, tơdah sa čô ayŏng amai adei drei mâo klei kƀah wư, êdu awăt snăn brei drei mđing uêñ mĭn leh anăn khăp kơ digơ̆ lu hĭn êjai. Khua ƀĭng kna Y-Pôl mtô mtă: leh anăn ti kdrêč asei mlei drei mĭn amâo đei yuôm ôh, drei mpŭ lu hĭn, leh anăn ti kdrêč drei mĭn amâo siam ôh, drei mprăp bi siam hĭn. (I Kôrantô 12:23). Anăn yơh jing knhuah dôk hdĭp jăk êmhač, thâo săng brei kơ arăng mơ̆ng phung đăo.

 

Si ngă drei uêñ mĭn bi êdah bruă jăk čiăng bi juh, bi mđĭ ai arăng mơ̆?

 

Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih brei kâo mâo ai tiê thâo khăp leh anăn thâo pap kơ ayŏng amai adei kâo. Akâo kơ Khua Yang đru kâo mprăp hmiêt bi êdah klei ngă jăk čiăng bi juh, đru rŭ phung dôk tŭ lu klei kƀah jŭm dar kâo.

 

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 19

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcGiới Thiệu Kênh YouTube “Thánh Ca HTTLVN (Tổng Liên Hội)”
Bài tiếp theoNgười Chồng Cảm Thông – 6/7/2021