Rah Leh Anăn Wiă – 7/11/2023

2759

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 11:24-25

Êlan kliăng: “Sa čô kmah srăng đĭ mdrŏng hĭn, leh anăn hlei pô đru arăng, arăng srăng đru ñu msĕ mơh.” (Klei Bi Hriêng 11:25)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Mtao Y‑Salômôn hưn mdah kơ ya dua êpul mnuih leh anăn si klei mdê hlăm klei diñu yua prăk kăk ngăn drăp? Ya klei bi mđĭ ai amâodah klei hưn êlâo brei ih răng kơ boh mă tŭ hlue si klei jing mơ̆ng phung dua êpul mnuih anei?

Mtao Y‑Salômôn hưn mdah kơ dua êpul mnuih, tal sa jing phung “rah ngăn drăp ñu”. Kna ti êlan 23 anăn jing mnuih kpă ênô, huĭ mpŭ kơ Aê Diê. Boh blŭ “rah…” mblang jing bhĭr hŏng klei kmah, hŏng klei ênưih, amâo mđing kơ boh mnga ôh. Leh anăn êlan Klei Bi Hriêng anei hưn sa klei bi klăk hŏng klei mĭn mnuih, anăn jing “sa čô mnuih brei hŏng klei kmah, ƀiădah ăt đĭ mdrŏng hĭn”. Sa čô ngă bruă lŏ hma rah lu srăng wiă lu, leh anăn hdră êlan anei jing djŏ hlăm klei yua ngăn drăp (Khua Pô Mtô 11:1-2; II Kôrantô 9:6). Ƀiădah lĕ, tĭng kơ klei hdĭp mngăt, tơdah drei rah ai ktang, hruê mmông, prăk kăk… năng ai amâo srăng lŏ wiă wĭt boh mnga mnơ̆ng mnuă ôh, ƀiădah srăng wiă ênoh yuôm klei hdĭp mngăt, anăn jing đru mnuih mkăn mâo klei bi mtlaih, amâodah mkŏ mjing, đru rŭ klei hdĭp mngăt kơ lu ayŏng amai adei pô.

Mtao Y‑Salômôn lŏ kñăm hlăm êlan 25 snei pô mâo ai tiê kmah srăng “trei” leh anăn “mnei”. “Trei” mblang jing “prăi êmă” – kdrêč jăk hĭn hlăm čĭm, bi knăl kơ klei lu êbeh, klei suaih ktang, klei hrăp. Leh anăn “mnei” mblang jing brei mnăm êa tơl bŏ hrăp, ngă bi msah plô̆. Israel jing čar ngă bruă lŏ hma, kyuanăn êa jing mta mnơ̆ng yuôm bhăn êdimi, leh anăn boh blŭ “mnei” brei ƀuh rup sa čô mnuih kmah, krih êa brei kơ war đang phung riêng gah leh anăn ñu pô ăt srăng mâo klei krih êđăp msĕ mơh.

Tal dua jing phung “amâo brei ênŭm tui si klei djŏ ôh”. Pruê̆ blŭ anei čiăng lač kơ pô kơ̆ng pioh kơ ñu mnơ̆ng năng brei kơ arăng, amâo ngă tui si klei djŏ, amâo kah mbha ôh ya mnơ̆ng tui si djŏ gơ̆ năng kah mbha. Blŭ mdê hĭn, tơdah drei dưi đru sa čô mnuih dôk mâo klei kƀah čiăng ƀiădah kơ̆ng pioh hĕ klei anăn kơ pô, anăn jing “amâo brei ênŭm tui si klei djŏ ôh”. Mâo klei msĕ ti krah klei tlĕ hŏng klei “amâo brei ênŭm tui si klei djŏ ôh”. Mnuih tlĕ mă ya mta mnơ̆ng amâo djŏ jing dŏ ñu ôh, bi mnuih “amâo brei ênŭm tui si klei djŏ ôh” kơ̆ng pioh hĕ kơ ñu pô ya mta năng gơ̆ brei kơ arăng. Blŭ mdê, mnuih čuôt klih, amâo thâo kah mbha kơ mnuih mkăn hŏng sa čô mnuih tlĕ jing sa yơh!

Mnuih mâo ai tiê kmah “srăng trei”, mơak mơai, ti dlông jhưng huă ñu năng ai amâo mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng jăk yâo ôh, ƀiădah ñu ăt “trei”, mơak mơai hŏng ya mta mnơ̆ng Khua Yang brei kơ pô. Bi klăk hŏng mnuih amâo mâo klei kmah, amâo thâo kah mbha kơ phung mkăn ya mnơ̆ng ñu mâo, amâo srăng tuôm “trei” ôh kyuadah pô anăn amâo tuôm ƀuh ñu djăp ôh, čiăng lŏ mkăm pioh kơ pô lu hĭn nanao, anăn jing mnuih êpa mhao nanao, “kƀah” nanao.

Khnuah hdĭp drei msĕ hŏng hlei pô hlăm dua êpul mnuih anei?

Wah lač: Ơ Khua Yang, bi mni lač jăk kơ Khua Yang kyua klei pap, klei răng mgang, klei kiă kriê Khua Yang brei kơ kâo bŏ hŏng kmah. Akâo Khua Yang brei kâo hdĭp sa klei hdĭp thâo khăp nanao, hmiêt mkăp kah mbha ya mta mnơ̆ng kâo mâo kơ phung knap mñai dôk hlăm klei kƀah. Kâo wah lač Hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Têsalônik 1:1-2:16

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCog Thiab Sau – 7/11/2023
Bài tiếp theoGieo Và Gặt – 7/11/2023