Cog Thiab Sau – 7/11/2023

2367

 

 

Pajlug 11:24-25

Nqe cim:

“Ua neeg siab dawb siab zoo, koj lub neej thiaj yuav vammeej. Pab lwm tus, luag thiaj yuav pab koj” (Pajlug 11:25).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vajntxwv Xalumoos hais txog ob hom neeg twg thiab muaj kev sib txawv licas nyob hauv lawv kev siv nyiaj txiag thiab tej khoom qhov txhia chaw?

–       Tej uas ob hom neeg no sau tau, txhawb koj lub zog lossis ceebtoom koj licas?

Vajntxwv Xalumoos hais txog ob hom neeg, hom thib ib yog cov neeg uas “siv nyiaj txiag lawm laub lug”. Raws li nqe 23 ces ntawd yog cov neeg ncajncees, paub hwm tus Tswv. Lo lus “siv…laub lug” txhais tau hais tias rho nyiaj siv los ntawm lub siab dav fo, muaj siab dawb siab zoo, tsis quavntsej txog qhov uas yuav ua kom tau tsam peev. Thiab nqe Pajlug no hais txog ib zaj rov quav qees uas yog,  “lawv tej nyiaj txiag lawm laub lug los lawv tseem muaj txiag npluanuj.” Ib tug neeg ua liaj ua teb yim tseb ntau ces yim sau tau ntau, thiab txojcai no kuj haum nyob  hauv kev siv khoom nyiajtxiag (Tej Lus Qhia 11:1-2; II Kauleethaus 9:6). Tiamsis, nyob hauv sab ntsujplig, thaum peb tseb tawm dag zog, sijhawm, nyiaj txiag,… ces tej zaug yuav sau tsis tau tej yam muaj nqis sab nqaij tawv, tiamsis tsuas sau tau tej yam muaj nqis nyob sab ntsujplig xwb, ntawd yog pab lwm tus tau txais kev cawmdim, lossis txhim kho, txhawb lwm tus lub zog sab ntsujplig.

Vajntxwv Xalumoos hais ntxiv nyob hauv nqe 25 hais tias cov neeg uas muaj lub siab dav yuav tau “vammeej” lossis npluanuj thiab tau luag pab. Lo lus “vammeej” hauvpaus lus hais tias “rog” – yog feem qab tshaj ntawm tej nqaij, ua pivtxwv rau kev npluanuj, muaj zog, txaus siab. Thiab lo lus “pab” hauvpaus lus hais tias “dej ntxaum” – hais txog qhov uas tau haus dej tsau npo, ua rau ntub ntsuav. Tebchaws Yixalayees yog lub tebchaws ua liaj ua teb, yog li ntawd dej yog yam uas tseemceeb kawg li, thiab lo lus “pab” lossis “dej ntxaum” qhia tshwm ib daim duab txog tus neeg siab dav siab zoo, ywg dej rau lwm tus neeg ibncig lub vaj, ces nws tus kheej kuj tau ywg ntub laj siab.

Hom thib ob, yog cov neeg “qia dub”. Lo lus no hais txog cov neeg uas muab tej yam tsimnyog pub lwm tus khaws cia, tsis ua tej yam tsimnyog ua, tsis faib tej yam uas tsimnyog faib rau lwm tus. Hais tau hais tias, thaum peb tsimnyog pab ib tug neeg cheemtsum tiamsis peb ho muab khaws cia ces qhov ntawd txhais hais tias peb tabtom “qia dub”. Muaj yam sib thooj ntawm tus neeg ua tub sab thiab tus neeg “qia dub”. Tus ua tub sab nyiag tej yam tsis yog nws tug, tshuav tus neeg qia dub khaws tej yam tsimnyog yog lwm tus li cia. Hais tau hais tias, tus neeg qia dub, nplaum, tsis paub muab faib lwm tus thiab tus neeg ua tub sab yeej yog ib hom neeg xwb.

Tus neeg siab dawb siab dav yuav tau tsau npo, muaj kev txaus siab, tej zaug saum nws lub rooj tsis muaj zaub mov qab qab tiamsis nws yeej hnov tsau npo, txaus siab rau tej yam tus Tswv muab pub rau nws. Tshuav tus neeg qia dub, tsis paub muab pub lwm tus tej yam nws muaj, ces yuav tsis tau tsau npo, vim nws tsis xam pom hais tias nws muaj txaus, nws ntshaw kom muaj ntau ntxiv, ntawd yog tus neeg tshaib nqhis, tsis muaj noj tsau npo.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim tej koobhmoov, kev tiv thaiv, saib xyuas uas Koj muab pub rau nyuam yaus. Thov pab nyuam yaus paub ua lubneej sib hlub, txaus siab hlo muab tej yam nyuam yaus muaj coj mus pub rau cov neeg txomnyem. Nyuam yaus tuav Yexus lub npe  thov, Amees.

Peb kev ua neej zoo li hom neeg twg nyob hauv ob hom neeg no?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Thexalaunikes 1:1-2:16

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThông Báo & Thư Mời V/v Lễ Cảm Tạ Chúa – Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập HTTL Chi Hội Thủ Thiêm
Bài tiếp theoRah Leh Anăn Wiă – 7/11/2023