Qab Siab – 5/6/2023

6940

 

 

Xalumoos Tej Nkauj 2:4 

4 Nws coj kuv mus rau hauv lub tsev uas luag npaj muaj rooj noi rooj haus, nws tsa nws tus chij roos kuv qhia hais tias nws hlub kuv.

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tus hluas nkauj Sulas tabtom xav dabtsi?

–       Tus hluas nkauj muab Xalumoos piv rau yam dabtsi thiab xav tau dabtsi ntawm tus hluas nraug?

–       Cov txivtsev ntseeg Yexus zeem paub feem xyuam twg hauv tsevneeg?

Vajtswv tsim ib puas tsav yam zoo heev raws li Nws teeb cia. Tsevneeg kuj tau tsim los nyob muaj hauvpaus hauv ntsis, tus txivneej muaj feem xyuam yuav tsum hlub, pab, tiv thaiv tsevneeg, hos tus pojniam yuav tsum mloog tus txiv lus (Efexus 5:33). Thaum qhov no hloov pauv thiab cov uas nyob hauv tsevneeg ua tsis tiav yus feem xyuam ntawd ces tsevneeg tsis qab siab ua neej, teebmeem tawm (Pajlug 21:9,19).

Thawj kab lus hauv nqe 4, tus hluas nkauj Sulas xav txog rooj tshoob nyob hauv vajntxwv lub loog uas yav tas los nws tsis tau xav txog, tsis muaj feem thiab kuj tsis kam rhais ruam mus rau hauv, vim tus hluas nkauj tsuas yog ib tug ntxhais tojsiab poob qis xwb. Tiamsis nimno, Vajntxwv Xalumoos yuav coj nws mus rau chav noj haus, tawm lus qhia rau txhua tus paub nws. Ntau leej nimno saib kev ua tshoob tsis tseemceeb. Lawv hais tias tsuas cheemtsum hlub, txaus siab yuav ces coj los ua neej tau lawm. Tiamsis kev ua tshoob tseemceeb vim qhov ntawd hais tawm kev coglus tabmeeg ntawm Vajtswv, Pawg Ntseeg, thiab tsevneeg. Tsis tas li xwb, ua tshoob tseem qhia paub kev txaus siab rau tus txijnkawm, saib taus thiab ib leeg muaj feem xyuam rau ib leeg. Tus txivneej yuav tsum ua rau tus pojniam qab siab ua neej thaum tawm lus qhia rau lwm tus paub nws tus pojniam dhau los ntawm tsis yog rooj tshoob xwb tiamsis hauv kev ua neej txhua hnub.

Tsis yog xav txog rooj tshoob ua hauv vajntxwv lub loog xwb, tus hluas nkauj Sulas ntsia Vajntxwv Xalumoos thiab xav tau “tus chij roos…qhia hais tias nws hlub kuv.” (nqe 4b). tus chij yog piv txog lub hwjchim zoo li tus tubrog mus ntaus rog rau ib lub tebchaws. Tus hluas nkauj Sulas saib Vajntxwv Xalumoos yog ib tug neeg yuav los saib xyuas, tiv thaiv thiab muaj hwjchim kav nws, thiab tus hluas nkauj muab qhov ntawd hu ua kev hlub. Txojkev hlub Vajntxwv Xalumoos muab pub rau tus hluas nkauj Sulas yog kev tiv thaiv, yog qhov chaw tso siab tau thiab nrhiav tau kev qab siab ua neej. Cov txivneej ntseeg Yexus yuav tsum zeem paub qhov feem xyuam no thiab xyaum ua. Ntau nkawm niamtxiv hauv cov ntseeg lub cuabyig tawg tas twb vim yog tus txivtsev tsis ua tiav feem xyuam tus Tswv muab. Ntau lub tsevneeg ua neej ntxhov hnyo vim tus thawj hauv tsevneeg tsis yog tus txiv coj, tiamsis yog tus niam coj.

 Dua li ntawd, tus txivtsev ntseeg Yexus yuav tsum ua rau tus pojniam pom muaj kev qab siab ua neej nyob hauv tsevneeg. Tej uas ua tsis tau zoo lossis yuam kev tshwm muaj nyob hauv tsevneeg, tus txivneej yuav tsum yog tus uas sawv los nres qhov feem xyuam. Tus txivneej yuav tsum yog tus uas txaus siab hlo tiv thaiv tus pojniam thaum nws raug lwm tus thuam lossis hais tsis zoo. Tus txivneej tseem yog tus thawj coj sab ntsujplig hauv tsevneeg thiab muaj feem xyuam txhim tsa lub neej ntseeg rau tus pojniam thiab cov menyuam.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj pub rau cov txivneej ntseeg Yexus, tshwjxeeb yog cov txivtsev tau txoj koob hmoov ua thawjcoj sab kev ntseeg rau tsevneeg thiab hauv Pawg Ntseeg. Amees.

Peb tabtom ua feem xyuam hauv tsevneeg zoo li cas?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Malakaus 9:38-10:22

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

 

Bài trướcVợ Chồng Tôn Trọng Nhau – 4/6/2023
Bài tiếp theoÊđăp Ênang – 5/6/2023