Êđăp Ênang – 5/6/2023

7478

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mmuñ Siam Hĭn 2:4

Êlan kliăng: “Ñu atăt kâo kơ sang mâo klei huă mnăm prŏng, leh anăn ñu yơr čhiăm gru klei khăp ti dlông kâo” (Klei Mmuñ Siam Hĭn 2:4)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei mniê ƀuôn Sulam dôk hmăng hmưi? Ñu bi msĕ mtao Y-Salômôn hŏng ya klei leh anăn ya klei ñu hmăng hmưi mơ̆ng mtao? Si mta bruă klam hlăm gŏ sang kơ phung ung đăo kơ Krist thâo kral?

Aê Diê hrih mjing jih jang mnơ̆ng jăk siam tui si pruê̆ êlan Ñu dăp. Gŏ sang ăt mkŏ mjing mâo pruê̆ êlan msĕ mơh, ung mâo bruă klam brei thâo khăp hơiêng, săn asei mlei, răng mgang gŏ sang, bi mô̆ brei gưt kơ ung ñu (Êphêsô 5:33). Tơdah klei dăp pruê̆ anei bi mlih leh anăn phung hlăm gŏ sang amâo bi leh ôh bruă klam kơ pô snăn gŏ sang anăn amâo lŏ jing anôk kơup hơĭt mđao ôh ƀiădah kbiă hriê klei mtŭk mtŭl (Klei Bi Hriêng 21:9, 19).

Hlăm kdrêč tal êlâo êlan 4, mniê ƀuôn Sulam ƀuh knăm bi kuôl kơ găp djuê mtao jing sa mta klei gơ̆ ka tuôm jhŏng bi mĭn ôh, kăn dưi mâo myun leh anăn ăt kăn mâo klei jhŏng mŭt hlăm anôk msĕ snăn rei kyuadah gơ̆ knŏng jing sa čô mniê pliê hlăm ƀuôn điêt. Ƀiădah ară anei hin, mtao Y-Salômôn srăng atăt ba gơ̆ mŭt hlăm anôk huă ƀơ̆ng mnăm prŏng, hơ̆k mơak hưn mdah gơ̆ hŏng găp djuê mtao leh anăn hŏng jih jang phung tue ñu iêô jak. Lu mnuih hruê anei amâo yap yuôm ôh kơ knăm bi kuôl. Diñu mĭndah mâo klei bi khăp dưi leh, čŏng čiăng hdĭp mbĭt djăp leh. Ƀiădah knăm klei bi kuôl jing yuôm snăk kyuadah ti anôk anăn yơh hưn mdah klă klei dua čô ung mô̆ rơ̆ng ti anăp Aê Diê, Phung Sang Aê Diê, leh anăn găp djuê. Mbĭt hŏng klei anăn, bi êdah wăt klei mơak hŏng pô diñu khăp mơh, klei bi mpŭ leh anăn bruă klam hdơ̆ng diñu. Pô jing ung brei mô̆ ñu ƀuh mâo klei hơĭt ênang tơdah ñu hơ̆k mơak hưn mdah mô̆ ñu hŏng arăng, amâo djŏ knŏng êjai knăm bi kuôl ôh ƀiădah wăt hlăm klei hdĭp grăp hruê.

Amâo djŏ knŏng bi mĭn kơ sa klei bi kuôl kơ găp djuê mtao bŏ hŏng klei kdrưh kơang, mniê ƀuôn Sulam wăt lŏ dlăng kơ mtao Y-Salômôn leh anăn hmăng hmưi “ñu yơr čhiăm gru klei khăp ti dlông kâo” (êlan 4b). “Čhiăm gru” jing sa klei bi knăl klei dưi sa čô kahan bi blah ti gŭ čhiăm gru kơ sa boh čar. Mniê ƀuôn Sulam dlăng kơ mtao Y-Salômôn jing sa čô pô kiă kriê răng mgang leh anăn mâo klei dưi ti dlông gơ̆, leh anăn gơ̆ pia klei anăn jing klei khăp. Klei khăp mtao Y-Salômôn pioh kơ gơ̆ jing klei kiă kriê răng mgang yơh, jing anôk gơ̆ dưi knang leh anăn ƀuh klei êđăp ênang. Phung ung đăo kơ Krist brei thâo kral hĕ bruă klam anei leh anăn ngă klei anei. Lu klei bi dôk ung mô̆, wăt hlăm Phung Sang Aê Diê, dlưh rai kyuadah phung ung dêč kơ bruă klam Aê Diê jao. Lu gŏ sang mtŭk mtŭl hlăm klei hdĭp kyuadah pô gĭt gai gŏ sang amâo djŏ ung ôh ƀiădah mô̆.

Êngao kơnăn, phung ung đăo kơ Krist brei mô̆ ñu ƀuh mâo klei êđăp ênang dôk hdĭp hlăm sang pô. Ti anăp klei dluh lĕ amâodah mâo klei soh čhuai hlăm gŏ sang, ung yơh jing pô hmiêt mkăp klam brei. Ung yơh jing pô hmiêt mkăp răng mgang brei kơ mô̆ ñu tơdah gơ̆ êka ruă ai tiê kyuadah arăng blŭ jhat amâodah mưč mač gơ̆. Ung ăt jing pô gĭt gai klei hdĭp mngăt hlăm gŏ sang pô leh anăn wăt tŭ bruă klam mkŏ mdơ̆ng klei hdĭp mngăt kơ mô̆ anak pô mơh.

Si drei dôk ngă bruă klam jao kơ drei hlăm gŏ sang?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Khua Yang brei phung êkei đăo kơ Krist, boh nik nak phung ung, mâo klei pap mơ̆ng Khua Yang čiăng dưi gĭt gai klei hdĭp mngăt hlăm gŏ sang pô leh anăn hlăm bruă Phung Sang Aê Diê.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Markôs 9:38-10:22

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcQab Siab – 5/6/2023
Bài tiếp theoAn Toàn – 5/6/2023