Nqi Zog Rau Tus Ua Vajtswv Haujlwm – 29/12/2023

1331

 

 

I Thexalaunikes 2:17-20

Nqe cim

“Thaum peb tus Tswv Yexus Khetos rov qab los, thiab peb mus nyob ntawm nws lub xubntiag, cov neeg uas yuav ua rau peb cia siab, ua rau peb zoo siab thiab ua rau peb muaj lus khav hais tias peb kovyeej lawm twb yog nej ntag. Rau qhov nej yog cov uas ua rau peb tau ntsejmuag thiab ua rau peb zoo siab.” (I Thexalaunikes 2:19-20).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Timthawj Paulus qhia tawm nws lub siab rau cov ntseeg Thexalaunikes zoo li cas?

–       Paulus qhia paub nqi zog ntawm nws thiab cov phoojywg ua haujlwm yog dabtsi?

–       Yuav ua li cas kom peb ruaj siab ua tus Tswv haujlwm thiab qhia Txojmoo Zoo?

Txawm yog nyuam qhuav “ncaim cov ntseeg ib nyuag ntu” xwb los Timthawj Paulus thiab nws cov phoojywg qhia tawm lawv lub siab nco, xav rov mus saib cov ntseeg Thexalaunikes. Paulus qhia nws lub siab, txawm yog “ncaim ntsejmuag los lub siab yeej tsis ncaim” qhia paub Paulus thiab nws cov phoojywg lub siab nco ntsoov txog cov kwvtij ntseeg ntawm no. Txawm yog xav rov mus saib lawv, txhawb lawv txojkev ntseeg, los Paulus hais tias dab Ntxwgnyoog tsis pub nws tuaj, Paulus nrhiav kev mus saib cov ntseeg tiamsis mus tsis tau (nqe 18). Paulus hais tias, cov ntseeg yog nws qhov kev cia siab, zoo siab thiab yog nqi zog rau nws tabmeeg tus Tswv hnub uas tus Tswv rov qab los, tsis yog khoom lossis koob npe.

Dhau tej keebkwm Pawg Ntseeg, cov neeg ua Vajtswv haujlwm, qhia Txojmoo Zoo yeej raug dab Ntxwgnyoog thaiv kev. Timthawj Paulus suav hais tias qhov ntawd yog ib kob tsovrog sab ntsujplig, tus Tswv cov menyuam yuav tsum siv Vajtswv tej cuabyeej tawmtsam tsis tseg tsis tu (Efexus 6:10-18). Lub zog ua rau ruaj siab tawmtsam tsis so yog pom cov kwvtij ntseeg lub neej sab ntsujplig loj hlob. Thiab nqi zog zoo siab ntawm tus neeg qhia Txojmoo Zoo tsis muaj dabtsi tseemceeb npaum qhov tau kev cawm dim, hloov tshiab thiab muaj nqis rau ntawm tus Tswv.

Kawm Timthawj Paulus kev ua haujlwm, peb tsis qaug zog thaum ntsib tej kev nyuaj thaiv peb kev ua haujlwm. Peb txhua tus cia li tas siab ua haujlwm, ib leeg saib xyuas ib leeg, tsis qaug zog thaum raug txomnyem tiamsis siv zog nrhiav sijhawm, tswvyim ua kom Vajtswv tes haujlwm tiav. Dab Ntxwgnyoog yog tus yeebncuab uas niaj hnub tawmtsam Vajtswv thiab Nws tej kev npaj ua. Peb yuav tau kev txhawb zog thaum peb xav txog tej nqi zog uas tus Tswv pub rau peb hnub uas peb ntsib Nws, nov yog nqi zog ntawm tej haujlwm khwv khwv saib xyuas, txhim tsa txomnyem ntsuav mus txog thaum kawg, sawvdaws kev ntseeg ruaj khov thiab ntsib Tswv Yexus.

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv tus uas yog kev hlub! Ua tsaug Koj siv Timthawj Paulus tus qauv ua haujlwm los txhawb nyuam yuaus lub zog ua Koj tes haujlwm thiab qhia Txojmoo Zoo. Thov tus Tswv Koj niaj hnub pab kom nyuam yaus sawv tau ruaj khov, tsis swb tiamsis vamkhom Koj txoj koob hmoov ua tiav tes haujlwm Koj muab. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov. Amees.

Ib tsoom cov mloog uas hmov thiab tshua,

Peb puas qaug zog thaum dab Ntxwgnyoog thaiv kev tsis pub peb ua tus Tswv haujlwm? Peb yuav ua zoo li cas?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Tshwmsim 19:1-20:6

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcChương Trình Thánh Nhạc Truyền Giảng “Món Quà” – 09/12/2023
Bài tiếp theoKlei Pah Mni Kơ Phung Mă Bruă Khua Yang – 29/12/2023