Klei Pah Mni Kơ Phung Mă Bruă Khua Yang – 29/12/2023

2509

 

 

Klei Aê Diê Blŭ: I Têsalônik: 2:17-20

Êlan kliăng: “Kyuadah hlei jing klei hmei čang hmăng, klei hmei hơ̆k mơak, amâodah đuôn mtao klei guh kơang hmei ti anăp Khua Yang drei Yêsu ti hruê Ñu lŏ hriê? Amâo djŏ hĕ jing diih yơh? Kyuadah sĭt nik diih jing klei guh kơang leh anăn klei hơ̆k mơak hmei.” (I Têsalônik 2:19-20)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si Khua ƀĭng kna Y‑Pôl bi êdah ai tiê ñu hŏng phung đăo Sang Aê Diê Têsalônik? Ya klei ñu brei thâo klei pah mni kơ ñu hŏng phung mă bruă mbĭt? Si ngă čiăng kơ diih kjăp ai tiê mă bruă kơ Aê Diê leh anăn hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk?

Wăt tơdah knŏng “êkŭt bhiâo mơ̆ng diih” ƀiădah Khua ƀĭng kna Y‑Pôl leh anăn phung mă bruă mbĭt bi êdah leh ai tiê ênguôt hnĭng, êpa mhao dưi lŏ bi tuôm hŏng phung đăo Sang Aê Diê Têsalônik. Ñu lač ai tiê ñu, wăt tơdah “hlăm asei mlei amâo djŏ hlăm ai tiê ôh” brei ƀuh ai tiê ñu leh anăn phung mă bruă mbĭt bi mguôp nanao hŏng ayŏng amai adei tinei. Bŏ hŏng klei hur har dưi lŏ wĭt čuă čhưn, mđĭ ai klei hdĭp klei đăo phung đăo ti Sang Aê Diê Têsalônik ƀiădah Khua ƀĭng kna Y‑Pôl brei thâo Satan ngă gun kpăk anăn amâo ênưih ôh dưi ngă klei čang hmăng anei, ñu duah leh djăp hdră čiăng dưi lŏ bi tuôm hŏng ayŏng adei ƀiădah ăt ka dưi ôh (êlan 18). Ñu ăt lač ayŏng adei jing klei čang hmăng, klei hơ̆k mơak leh anăn jing klei pah mni kơ ñu ti anăp Aê Diê hlăm hruê Aê Diê lŏ hriê amâo djŏ ñu čiăng kơ mnơ̆ng dhơ̆ng amâodah klei hing ang ôh.

Hgao hƀuê ênuk Sang Aê Diê, phung mă bruă kơ Aê Diê, hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk amâo tlaih ôh klei Satan ngă gun kpăk. Khua ƀĭng kna Y‑Pôl lač anăn jing sa kdrăn mblah hlăm mngăt, phung ƀuôn sang Aê Diê brei bi blah amâo mdei hŏng kdrăp mnơ̆ng mơ̆ng Aê Diê (Êphêsô 6:10-18). Klei mđĭ ai čiăng kơ drei hơĭt ai tiê bi blah jing ƀuh boh tŭ hriê kơ prŏng hlăm mngăt ayŏng adei pô kriê dlăng. Leh anăn mnơ̆ng pah mni hŏng klei mơak mơ̆ng phung hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk amâo mâo klei mkăn ôh jing klei hdĭp dưi tlaih, dưi mlih mrâo leh anăn tŭ dưn hĭn kơ Khua Yang.

Tui hriăm ai tiê mă bruă mơ̆ng Khua pô hưn êlâo Y‑Pôl, drei amâo dưi êdu ai ôh tơdah tuôm hŏng klei gun kpăk kñăm mkhư̆ leh anăn bi rai hdră kčah drei. Grăp čô drei brei jih ai tiê khăp kơ phung mngăt dôk rai luč leh anăn jih ai tiê mă bruă, hdơ̆ng bi kriê dlăng, amâo huĭ kơ klei dleh dlan ƀiădah gĭr nanao duah hdră mă bruă čiăng bi leh bruă Aê Diê jao. Yang jhat jing phung roh bi kdơ̆ng hŏng Aê Diê amâo mdei bi kdơ̆ng leh anăn bi rai hdră drei čiăng ngă hŏng lu mnêč mdê mdê. Drei srăng mâo klei mđĭ ai tơdah bi mĭn kơ mnơ̆ng prŏng prĭn Aê Diê brei kơ drei hlăm hruê bi tuôm hŏng Ñu, anăn jing boh tŭ mơ̆ng ai dleh drei tơdah gĭr kriê dlăng, bi mđĭ ai hlăm klei dleh dlan čiăng knhal tuč, ayŏng adei drei dôk kjăp hlăm klei đăo tơl truh bi tuôm hŏng Khua Yang.

Drei êdu ai mơh tơdah Satan ngă gun kpăk klei mă bruă kơ Khua Yang? Si drei ngă?

Wah lač: Ơ Aê Diê khăp hơiêng! Bi mni kơ Ih kyua klei bi hmô mơ̆ng Khua pô hưn êlâo Y‑Pôl mđĭ ai hlăm klei mă bruă leh anăn hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk. Akâo kơ Ih đru kâo kjăp ai tiê ti anăp klei dleh dlan, amâo êdu ai ƀiădah srăng knang kơ Aê Diê duah hdră bi leh bruă klam Ih jao. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Bi Êdah 19:1-20:6

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNqi Zog Rau Tus Ua Vajtswv Haujlwm – 29/12/2023
Bài tiếp theoPhần Thưởng Của Người Phục Vụ Chúa – 29/12/2023