Mprăp Kơ Êdei Anăp – 27/7/2023

5069

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 21:1-6

Êlan kliăng: “Phung kpă srăng ƀuh leh anăn huĭ, leh anăn srăng tlao mưč kơ phung ngă ƀai, êjai lač snei, “Snăn yơh kơ mnuih amâo brei ôh Aê Diê jing pô mgang ñu, ƀiădah knang kơ klei mdrŏng sah ñu pô, leh anăn ktang čiăng ngă klei jhat” (Klei Mmuñ Hđăp 52:6-7)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei Mtao Y‑Jôsaphat mprăp leh kơ anak ñu hlăm êdei anăp? Si klei hƀuê ênuk bi mklă kơ Mtao Y‑Jôram? Ya klei soh Mtao ama Y‑Jôsaphat ngă soh hlăm bruă anei? Ya klei diih mprăp kơ êdei anăp pô leh anăn kơ anak čô pô?

Mtao Y‑Jôsaphat mprăp jăk kơ phung anak. Hlăk dôk hdĭp, mtao brei kơ năm čô anak êkei lu ngăn drăp leh anăn dŭm ƀuôn prŏng kjăp hlăm djăp krĭng Yuđa, leh anăn mtao ruah anak êkei khua jing Y‑Jôram lŏ čuê ngă mtao. Khădah snăn anak êkei khua mtao lŏ jing sa čô êkei ră leh anăn ƀai. Leh đĭ jing mtao, Mtao Y‑Jôram ngă leh ƀai snăk luč jih knuih mnuih hdĭp, jing bi mdjiê jih jang phung adei pô leh anăn đa đa phung khua gĭt gai mơ̆ng Israel čiăng “bi ktang pô”, mđĭ klei ktang leh anăn plah mă ngăn drăp digơ̆.

Hdruôm hră Klei Yăl Dliê brei thâo Mtao Y‑Jôram knŏng dưi kiă kriê spăn thŭn ti Yêrusalem, leh anăn leh ñu djiê amâo mâo hlei pô hơưi ôh (êlan 20), anei jing klei bi knăl brei ƀuh mtao amâo mâo klei Aê Diê hơêč hmưi ôh. Hdruôm hră čih lač kơ Mtao Y‑Jôram “êbat tui hlue êlan phung mtao Israel, msĕ si sang Y‑Ahap ngă leh” Mta phŭn Mtao Y‑Jôram mâo dŭm bruă ngă jhat leh anăn ƀai snăn jing “kyuadah anak mniê Y‑Ahap jing mô̆ ñu” (êlan 6).

Wăt tơdah Mtao Y‑Jôsaphat mprăp leh jăk kơ phung anak djăp ênŭm kơ mnơ̆ng hlăm kđeh ƀiădah mtao amâo mprăp jăk ôh kơ klei hdĭp hlăm mngăt. Mtao mă anak mniê Ahap mơ̆ng Israel jing mô̆ kơ anak êkei mtao Y‑Jôram, leh anăn amĭ mniê anei jing Mô̆ mtao H’Jêsêbel hing ang jhat snăk, jing mnuih ba jih Israel kma êlam hlăm klei kkuh kơ rup yang Baal leh anăn rup yang Astarôt. Boh jhat jing Mtao Y‑Jôram mơ̆ng ala mtao Yuđa tĭng nah dhŭng lŏ hlue êlan phung mtao nah dưr leh anăn ngă klei jhat, ƀai msĕ si gŏ sang Y‑Ahap ngă leh, truh kơ klei bi rai jih sang ama ñu.

Djăp klei mprăp kơ êdei anăp mơ̆ng pô leh anăn anak čô jing bruă brei mđing dlăng, ƀiădah tơdah knŏng ngă čiăng dưi mâo prăk mah, kơhưm bruă, klei hing ang… ƀiădah amâo mđing ôh kơ klei mkŏ mjing sa tur knơ̆ng kơ klei hdĭp mngăt kjăp hŏng klei hriăm leh anăn hlue ngă Klei Aê Diê Blŭ snăn hŏng ală anak mnuih dlăng msĕ si thâo mĭn ƀiădah hlăm ală Aê Diê jing mluk snăk. Tơdah Mtao Y‑Jôsaphat brei anak pô mă anak mniê Y‑Ahap čiăng mđĭ klei dưi, mĭndah thâo mĭn ƀiădah ăt mluk snăk, knhal tuč truh kơ klei jih gŏ sang rai tuč jih. Tơdah drei tui tiŏ klei tŭ dưn amâodah khăp kơ lăn ala anei lui hĕ Klei Aê Diê Blŭ snăn boh jhat kơ pô leh anăn kơ gŏ sang pô kjham snăk.

Drei dôk mprăp kơ pô leh anăn kơ gŏ sang mnơ̆ng dhơ̆ng djăp ênŭm hĕ amâodah klei hdĭp mngăt ktang?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih brei kơ kâo klei thâo mĭn čiăng thâo mkŏ mjing sa klei hdĭp mngăt mdrŏng hlăm Khua Yang leh anăn hlue ngă Klei Aê Diê Blŭ hrô kơ duh hlăm sa klei hdĭp mdrŏng sah lu mnơ̆ng dhơ̆ng ƀiădah ƀun ƀin hlăm mngăt.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Yôhan 7:1-44

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNpaj Rau Yav Tomntej – 27/7/2023
Bài tiếp theoChuẩn Bị Cho Tương Lai – 27/7/2023