Klei Blŭ Leh Anăn Ai Tiê – 16/3/2023

1201

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Mathiơ 12:33‑37

Êlan kliăng: “Mnuih jăk bi kbiă klei jăk mkăm pioh leh hlăm ai tiê ñu, leh anăn mnuih jhat bi kbiă klei jhat mkăm pioh leh hlăm ai tiê ñu; kyuadah bŏ dlai hlăm ai tiê yơh, ƀăng êgei blŭ.” (Y‑Luk 6:45)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Tui si Khua Yang Yêsu bi êdah si ngă klei bi mjĕ plah wah klei blŭ hŏng ai tiê? Ya dua mta rup Ñu yua pioh bi hmô? Si Khua Yang Yêsu mtă brei răng kơ jih jang klei drei blŭ grăp hruê? Si ngă drei ngă čiăng dưi blŭ leh anăn ngă klei jăk?

Tơdah phung Pharisi hngah kơ klei myang Yêsu suôt yang jhat leh anăn čhal Ñu yua klei myang Satan suôt phung yang jhat (Y‑Mathiơ 12:22‑32), Khua Yang Yêsu yua leh dua mta rup bi hmô djŏ kơ knuih sĭt diñu. Rup tal sa Khua Yang lač: “arăng thâo kral ana kyâo tui si boh ñu”, kyuanăn amâo mâo pô dưi bi hmăng srăng mâo sa mta klei jăk ôh kbiă hriê mơ̆ng diñu. Rup tal dua, Khua Yang lač diñu jing êđai ala kpơ̆ng, hŏng knuih soh jhat snăn diñu amâo dưi blŭ sa mta klei jăk leh anăn tŭ dưn ôh. Y‑Yôhan pô ngă ƀaptem tuôm phat kđi msĕ snăn mơh kơ phung Pharisi leh anăn phung Sadusi (Y‑Mathiơ 3:7).

Khua Yang Yêsu lŏ bi êdah klă kơ klei jing sĭt hlăm klei hdĭp myang phung Pharisi anei amâo djŏ knŏng klei diñu blŭ mgao ôh ƀiădah wăt hlăm lam ai tiê diñu bŏ dlai hŏng klei jhat mơh kyuanăn diñu bi êdah leh jih jang klei jhat anăn hŏng klei blŭ. Anăn jing klei djŏ leh, “Kyuadah mơ̆ng klei êbeh dlai hlăm ai tiê ƀăng êgei blŭ”, ƀiădah lĕ, Khua Yang ăt mtă brei diñu răng mơh kơ boh jhat mơ̆ng klei diñu blŭ kyuadah diñu srăng klam mă kơ klei diñu blŭ tơdah dôk ti anăp jhưng phat kđi Aê Diê. Tui si klei diñu blŭ, Aê Diê srăng phat kđi diñu, diñu srăng mâo klei yap kpă hĕ amâodah tŭ klei bi kmhal.

Hŏng trăn Klei Aê Diê Blŭ anei, Klei Khua Yang Blŭ mñă kơ drei thâo knuih hlăm lam khuăn čuăn klei sa čô mnuih blŭ leh anăn ngă. Drei amâo dưi mdăp amâodah bi hgăm ôh knuih soh jhat anăn kyuadah ñu srăng bi êdah mă ñu pô hŏng klei drei blŭ leh anăn bruă drei ngă. Knŏng hbĭl drei mă tŭ sĭt Khua Yang Yêsu leh anăn gưt kơ Ñu čiăng Ñu bi mlih hĕ knuih jŭ jhat drei, hlăk anăn kơh drei dưi blŭ klei jăk leh anăn ngă bruă jăk. Năng ai ară anei ka mâo pô thâo ôh kơ knuih sĭt drei ƀiădah brei drei hdơr êlâo êdei knuih anăn ăt srăng bi êdah mơh kyuadah drei amâo dưi mgưt nanao ôh. Khua Yang Yêsu ăt mtă brei răng mơh kơ jih jang klei drei blŭ amâo djŏ msĕ si angĭn thut ôh luč hĕ mliêt, ƀiădah drei srăng klam mă kơ jih jang klei drei blŭ. Ti anăp klei phat kđi kpă ênô Aê Diê, jih jang klei soh jhat arăng srăng lưk lak jih. Aê Diê čiăng drei kmhal hĕ čiăng Ñu bi mlih knuih drei msĕ si čih hlăm I Y‑Yôhan 1:9, Klei Aê Diê Blŭ lač: “Tơdah drei hưn klei soh drei, Ñu jing sĭt suôr leh anăn kpă, srăng pap brei klei soh drei leh anăn bi doh hĕ drei mơ̆ng jih jang klei wê.”

Si ngă drei tŭ ư čiăng Khua Yang bi mlih hĕ knuih soh jhat drei leh ka?

Wah lač: Ơ Khua Yang, tơdah kâo bi tlă anăp hŏng Klei Ih blŭ, đru kâo thâo kral klei jing kâo pô, thâo kmhal čiăng Ih bi mlih hĕ, čiăng kơ jih jang klei kâo blŭ leh anăn klei kâo ngă kbiă hriê mơ̆ng knuih mrâo Ih brei sơăi.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Ôsê 9:10‑10:15

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHais Lus Thiab Lub Siab – 16/3/2023
Bài tiếp theoLời Nói Và Tấm Lòng – 16/3/2023