Hwm Niam Hwm Txiv – 1/6/2024

900

 

 

Khiavdim 20:12

Nqe cim:

Yuav tsum hwm nej niam nej txiv, nej thiaj yuav muaj sia ua neej nyob ntev rau hauv lub tebchaws uas kuv muab pub rau nej nyob.” (nqe 12).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Nqe kevcai hwm niam hwm txiv cheemtsum cov menyuam ua li cas?

–       Cia kom ua tau neeg hwm niam hwm txiv, cov menyuam yuav tau tiv dhau tej kev sim twg?

–       Peb qhov kev hwm niam hwm txiv zoo li cas?

Hauv Kaum Nqe Kevcai, “hwm nej niam nej txiv” yog thawj nqe kevcai hauv cov kevcai kom neeg ua rau neeg, thiab yog nqe kevcai tshwjxeeb uas muaj cov lus foom koob hmoov nrog. Qhov no qhia paub Vajtswv saib tsevneeg tseemceeb thiab Nws muab kev hwm niam hwm txiv saib hlob.

Menyuam ua neej hwm niam hwm txiv yog saib niamtxiv tsimtxiaj tsis yog ntawm lub ncauj lo lus tiamsis yog tus cwjpwm paub tab paub cai, hwm los ntawm kev nqis tes ua. Thaum tseem yog menyuam yaus, nyob rau niamtxiv kev cob qhia, menyuam yuav tsum mloog niamtxiv tej lus qhuab ntuas qhia kom loj tiav neeg (Pajlug 1:8). Tus memnyuam tawv ncauj, cav niamtxiv yuav raug txim (Loos 1:30; II Timautes 3:2). Tus cevlus Exekees qhia paub ib hauv cov vimchiv ua rau cov neeg Yudas raug ntes mus ua qhev rau tebchaws Npanpiloos yog “tsis hwm niam hwm txiv” (Exekees 22:7,15).

Thaum menyuam loj hlob tiav neeg, muaj cuab muaj yig ua neej khov kho, kuj yuav tsum mloog niamtxiv tej lus pab tswvyim qhia ua neej. Tsuas yog thaum niamtxiv qhia tej uas tsis raws li Vajtswv lub siab nyiam, ces mloog Vajtswv lus heev dua li mloog neeg lus.(Tes Haujlwm 5:29), vim tus Tswv yog tus muaj hwjchim loj tagnrho txhua tus uas yog Nws menyuam yuav tsum mloog Nws lus.

Thaum niamtxiv laus, muaj mob, cov menyuam hlub niamtxiv tsis yog mus saib xyuas xwb tiamsis qhia tawm kev hwm niam hwm txiv los ntawm kev nqis tes tu, muab nyiaj txiag rau niamtxiv raws li yus lub peevxwm muab tau. Timthawj Paulus cem cov ntseeg uas tsis saib xyuas lawv tsevneeg, ua li ntawd yog lawv tabtom tso txojkev ntseeg tseg, tseem phem dua cov tsis ntseeg Vajtswv thiab (I Timautes 5:8).

Qhov tseeb ntawm kev ua neej, cia kom hwm tau niamtxiv raws li tus Tswv txoj kevcai qhia, cov menyuam kuj ntsib ntau yam kev nyuaj yuav tsum tiv kom dhau. Qee zaus yog vim yus txomnyem, lossis hais tsis sib haum qee lo lus, lossis cov kwvtij nus muag ib tug thawb rau ib tug, lossis yog vim khwv dhau tsis muaj sijhawm los saib xyuas niamtxiv, nov yog tej uas cov menyuam tsis nco los hlub niamtxiv. Tus Tswv Txojlus qhia rau cov menyuam tsis txhob vim tej kev txomnyem, nyuaj siab es tsis hlub niamtxiv. Muaj li cas cia li siv los ua tes haujlwm uas hlub niamtxiv li ntawd. Tej haujlwm hlub niamtxiv ntawm peb txhua tus tsis yog ua rau niamtxiv zoo siab xwb, kuj ua rau Vajtswv tau ntsejmuag, thiab kuj ua qauv rau tej meyuam tom qab xyaum. Thiab tsis tas li xwb, peb yuav tau txais tus Tswv lo lus cog tseg rau cov uas hwm niam hwm txiv thiab.

 

Thov Vajtswv,

Leej Txiv tus uas nyob saum ntuj, thov Koj pab kom nyuam yaus tiv taus dhau tej kev sim ntawm lub neej kom ua tau ib tug menyuam hwm niam hwm txiv raws li Koj txoj Kevcai qhia. Thov Koj pab kom nyuam yaus lub siab hlub niamtxiv ua rau Koj thiab niamtxiv zoo siab, ua tau qauv zoo rau tej menyuam xyaum. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov. Amees.

Ib tsoom mloog uas hmov thiab tshua,

Peb puas txaus siab hlo tiv tej kev sim kom ua tau ib tug menyuam hwm niam hwm txiv?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 25

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBồi Linh Thông Công Thanh Niên Khu Vực Huyện Đắk Song
Bài tiếp theoMpŭ Kơ Amĭ Ama – 1/6/2024