Hiu Hưn Klei Êngiê – 23/5/2022

818

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Yêrêmi 34:1-11

Êlan kliăng: “Ñu tiŏ hriê kâo brei hưn klei bi êngiê kơ phung mnă, brei kơ phung bum ală klei lŏ dưi ƀuh, bi êngiê phung arăng ktư̆ juă leh, leh anăn hưn thŭn Khua Yang srăng bi mtlaih phung ƀuôn sang Ñu.” (Y‑Luk 4:18b,19).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei Yêhôwa lač leh jih jang ƀuôn čar Yuđa amâo mâo klei dưi? Si ngă phung khua leh anăn phung ƀuôn sang Yuđa ngă? Ya ngă leh anăn diñu bi mlih klei blŭ? Ya klei brei drei ngă sĭt Yang Krist phưi tha pô mâo klei êngiê mơ̆ng hlŭn klei soh?

Hlăm thŭn 588 êlâo kơ arăng kkiêng kơ Khua Yang Yêsu, ti gŭ klei ksŭng ngă ktang phĭt mơ̆ng lĭng kahan Ƀalibôn êgar Dưr, dŭm ƀuôn phung Yuđa păt čiăng jih amâo mâo klei dưi, knŏng adôk dua ƀuôn Lakis leh anăn ƀuôn Asêka (êlan 7). Mtao leh anăn jih jang ƀuôn sang Yuđa hmư̆ klei Yêhôwa Aê Diê mtă “…brei grăp čô bi êngiê hĕ hlŭn Hêbrơ ñu, êkei leh anăn mniê; snăn kơh amâo mâo sa čô srăng brei sa čô Yuđa ayŏng adei ñu jing hlŭn ôh” (êlan 9). Jih jang phung khua leh anăn phung ƀuôn sang Yuđa jih ai tiê hlue ngă klei bi mguôp anăn, Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi čih snei, “Diñu gưt leh anăn bi êngiê hĕ digơ̆” (êlan 10b). Khă snăn leh anăn diñu lŏ bi mlih klei mĭn leh anăn mă phung dưi phưi lŏ wĭt ngă hlŭn kơ diñu msĕ si êlâo. Bruă ngă anei ngă kơ Yêhôwa amâo mơak ôh, leh anăn ăt kyua klei anei ngă kơ diñu tŭ klei bi kmhal mơ̆ng Aê Diê.

 Bruă lĭng kahan êgar Dưr kwang dar ƀuôn Yêrusalem hlăm wưng sui ngă kƀah mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kjham, phưi hlŭn hlăm wưng anei đru kơ phung khua hlŭn dưi bi hrŏ bruă klam duh mnơ̆ng ƀơ̆ng kơ hlŭn, mbĭt anăn mâo thiăm êpul hgŭm hlăm êpul kahan čiăng bi kdơ̆ng hŏng phung kahan Ƀaƀilôn. Ƀiădah mơ̆ng leh mâo klei čhŭ luă mơ̆ng ala čar Êjip ngă kơ kahan Ƀaƀilôn bi kbiă lĭng kahan snăn phung ƀuôn sang Yuđa lŏ bi mlih klei mĭn (Y‑Yêrêmi 34:21-22; 37:5, 11), jing diñu amâo hlue gưt ôh klei Yêhôwa mtă brei klei êngiê kơ phung hlŭn. Bruă ngă anei bi mklăk hŏng ya klei Aê Diê ngă kơ diñu hlăk Aê Diê bi mtlaih phung Yuđa hlăm ala čar Êjip, hĭn mơh, diñu ăt mklă hŏng klei bi mguôp hŏng Aê Diê kơ bruă brei klei êngiê kơ hlŭn mnuih Hêbrơ, jing ayŏng amai adei pô leh năm thŭn mă bruă (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 15:12). Phung ƀuôn sang Aê Diê khua khăp klei tŭ dưn knŏng kơ pô kyua anăn amâo gưt asăp Yêhôwa Aê Diê.

 Hruê anei, kyua klei Khua Yang Yêsu djiê ti kyâo bi kal, drei dưi tlaih jing hlŭn kơ klei soh čiăng êngiê hdĭp tui si klei Aê Diê čiăng. Amâo mâo ôh hlei pô mâo klei dưi mă drei jing hlŭn kơ kđeh asăr, klei soh êngao kơ drei čŏng pô dưm pô ti gŭ klei soh sa blư̆ dơ̆ng (Galati 5:1). Akâo kơ Khua Yang đru drei hriăm kơ klei amâo mâo tŭ dưi mơ̆ng phung ƀuôn sang Ñu êlâo adih, čiăng jih ai tiê hdĭp hlue si klei Aê Diê čiăng leh anăn hiu hưn klei êngiê hlăm Khua Yang Yêsu Krist kơ lu mnuih.

Drei hiu hưn klei êngiê hlăm Yang Krist kơ lu mnuih riêng gah leh mơ̆ ka?

Wah lač: Ơ Aê Diê! Kâo mpŭ mni kơ Ih kyua brei leh kơ kâo klei êngiê hlăm Khua Yang Yêsu Krist, akâo kơ Ih đru kâo gưt asăp Aê Diê leh anăn jih ai tiê hiu hưn klei êngiê kơ phung riêng gah kâo dôk hdĭp hlăm klei săng đai klei soh.

Dlăng klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mmuñ Hđăp 35

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTshajtawm Kev Ywjpheej – 23/5/2022
Bài tiếp theoRao Truyền Sự Tự Do – 23/5/2022