Tshajtawm Kev Ywjpheej – 23/5/2022

501

 

 

Yelemis 34:1-11

Nqe cim

“Vajtswv txib nws mus qhia txojkev cawm dim rau cov neeg uas raug kaw,  thiab kho cov neeg digmuag kom rov pom kev, thiab tso cov uas raug kev tsimtxom kom dim thiab qhia rau sawvdaws paub lub sijhawm uas tus Tswv yuav los cawm nws haivneeg.” (Lukas 4:18b,19).

Nyeem ntxiv Phau Txhais Tshiab:

“Nws txib kuv mus tshaj tawm txojkev dim rau cov uas raug ntes, thiab tshaj tawm qhov uas cov dig muag yuav rov pom kev, thiab ua kom cov uas raug quab yuam tau nyob ywj pheej

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Tus Tswv tej lus samhwm thaum cov nroog hauv tebchaws Yudas raug puastsuaj yog dabtsi?
  • Cov thawjcoj thiab tej pejxeem Yudas ua raws li tus Tswv samhwm licas?
  • Vim licas tomqab ntawd lawv rov hloov siab?
  • Peb ua dabtsi thaum Tus Cawmseej tso peb dim ntawm kev txhaum qhev?

Nyob rau xyoo 588 UY, cov tubrog Npanpiloos uas nyob sab Qaum teb tua hnyav heev, thiaj ua rau cov Yudas tej nroog raug puastsuaj tas, tsuas tshuav ob lub nroog uas yog Lakhis thiab Axekas thiaj tseem tsis tau raug puastsuaj xwb (nqe 7). Vajntxwv thiab cov Yudas tau hnov tus Tswv tej lus samhwm kom lawv yuav tsum  “…tso cov Henplais uas ua luag qhev kom dim kev ua qhev, tsis hais pojniam lossis txivneej, kom cov kwvtij Henplais tsis muaj ib tug ua luag qhev li.” (nqe 9). Cov thawjcoj thiab tej pejxeem Yudas pom zoo ua raws li tej lus samhwm ntawd, Tus cev lus Yelemis sau tseg hais tias, “Lawv tau tso cov qhev ntawd tiag” (nqe 10b). Tiamsis tomqab ntawd tsis ntev, lawv rov hloov siab thiab mus coj cov qhev rov los ua qhev dua. Qhov uas lawv ua no ua rau tus Tswv tsis txaus siab, thiab qhov no ua

rau lawv raug tus Tswv txiav txim.

Qhov uas cov tubrog Npanpiloos vij lub nroog Yeluxalees ntev loo ua rau lub nroog muaj kev tshaib nqhis heev, nyob rau ntu sijhawm no yog tso cov qhev dim mus yuav ua rau cov tswv tsis txhawj nrhiav zaub mov yug cov qhev lawm, thiab yuav muaj ntxiv neeg mus ua tubrog tawmtsam cov Npanpiloos. Tiamsis tomqab uas muaj cov tubrog Iziv tuaj pab ua rau cov tubrog Npanploos thim rov qab, ces cov Yudas rov hloov siab (Yelemis 34:21-22; 37:5, 11), txhais tau hais tias lawv tsis ua raws li tus Tswv tej lus samhwm kom tso cov ua qhev mus ua neeg ywjpheej. Qhov no tsis raws li tej uas Vajtswv tau ua thaum Nws cawm lawv dim cev qhev nram tebchaws Iziv los, tsis tas li ntawd xwb, lawv kuj tsis ua raws li Vajtswv tej lus samhwm tso lawv cov kwvtij neeg Yixalayees uas ua lawv qhev mus ua neeg ywjpheej tomqab uas ua qhev txaus rau lub xyoo lawm (II Kevcai 15:12). Vim ntshaw yam ub yam no, tus Tswv haivneeg tsuas xav zoo rau lawv tus kheej, lawv thiaj txiav txim siab tsis ua raws li tus Tswv tej lus samhwm.

Niaj hnub nimno, los ntawm Tswv Yexus Khetos txojkev tuag saum tus ntoo khaublig, peb tau tus Tswv tso dim hauv lubneej ua kev txhaum qhev los ua lubneej ywjpheej raws li Vajtswv lub siabnyiam. Tsis muaj leejtwg muaj cuabkav ntes peb mus ua qhev rau tus cwjpwm sab nqaij tawv thiab kev txhaum tshwj qhov uas peb xwbtim coj peb mus ua qhev dua (Kalatias 5:1). Thov tus Tswv pub rau peb kawm tau zaj kawm hais txog tus Tswv haivneeg thaum ub tus qauv, kom peb tas siab tas ntsws ua lubneej haum Vajtswv siab thiab tshajtawm txog kev ywjpheej ntawm Tswv Yexus Khetos rau lwm tus.

Peb puas tshajtawm kev ywjpheej hauv tus Tswv rau cov neeg nyob ibncig lawm tau?

 

Thov Vajtswv

Vajtswv! Nyuam yaus thov qhuas Koj vim Koj pub rau nyuam yaus tau ywjpheej hauv tus Tswv Yexus Khetos, thov pab nyuam yaus niaj hnub ua raws Koj lub siabnyiam thiab kub siab lug tshajtawm kev ywjpheej rau cov neeg ibncig uas tseem raug kev txhaum khi rawv. Amees.

 

Nyeem Vajluskub peb lub xyoos: Ntawv Nkauj 35

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐà Nẵng: Lễ Cảm Tạ Chúa – Công Bố Giáo Vụ Lệnh Quản Nhiệm Chi Hội Phú Lộc
Bài tiếp theoHiu Hưn Klei Êngiê – 23/5/2022