Êngiê Dlăng Kơ Klei Guh Kơang Aê Diê – 24/6/2022

663

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Kôrantô 3:12-18

Êlan kliăng: “Leh anăn jih jang drei hŏng ƀô̆ mta amâo guôm ôh dôk dlăng kơ klei guh kơang Khua Yang msĕ si hlăm ală kĭng, mâo klei bi mlih jing tui rup Ñu, mơ̆ng sa mta klei guh kơang kơ sa mta klei guh kơang mkăn. Kyuadah klei anei kbiă hriê mơ̆ng Khua Yang, Pô jing Mngăt Myang.” (II Kôrantô 3:18).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei Khua ƀĭng kna Y‑Pôl lač kơ čhiăm guôm ƀô̆ Y‑Môis? Si ñu bi msĕ čhiăm guôm ƀô̆ anăn hŏng ai tiê khăng phung ƀuôn sang Aê Diê? Mơ̆ng ya klei Khua ƀĭng kna Y‑Pôl dưi jhŏng dlăng klei guh kơang Aê Diê? Si klei guh kơang Aê Diê đru kơ phung drei?

Leh hưn hŏng phung ƀuôn sang Aê Diê ti sang Aê Diê Kôrantô kơ bruă klam tal sa wăt tơdah brei ngă ƀiădah ăt dưi mâo klei guh kơang, tơdah mkă hŏng bruă ngă mơ̆ng Mngăt Myang hơĭt kjăp snăn klei guh kơang srăng lŏ mâo jăk leh anăn dôk nanao (êlan 11), Khua ƀĭng kna Y‑Pôl lŏ lač kơ bruă khua gĭt gai Y‑Môis dưi blŭ hrăm hŏng Aê Diê ti dlông čư̆ Sinai leh ñu trŭn snăn klei guh kơang Aê Diê bi êdah hlăm ƀô̆ mta ñu guh mngač tơl ñu yua sa blah čhiăm čiăng guôm ƀô̆ sĭt blŭ hrăm hŏng phung ƀuôn sang Aê Diê (Klei Kbiă 34:29-35). Truh kơ êdei leh anăn truh hruê anei ƀiădah Khua ƀĭng kna Y‑Pôl dôk lač snăn phung ƀuôn sang Aê Diê ăt adôk khăng ai tiê anăn ka dưi ƀuh ôh klei guh kơang Ñu. Khua ƀĭng kna Y‑Pôl lač klei phung ƀuôn sang Aê Diê khăng ai tiê hŏng Ñu msĕ si sa blah čhiăm guôm ƀô̆ dôk guôm ai tiê diñu amâo dưi thâo săng leh anăn amâo dưi ƀuh ôh klei guh kơang Aê Diê (êlan 14-15).

Ƀiădah Khua ƀĭng kna Y‑Pôl leh anăn phung mă bruă hlăm klei bi mguôp mrâo kyua dưi dôk hlăm Krist anăn Mngăt Myang brei klei čang hmăng kơ klei bi mtlaih leh anăn klei jhŏng lui “hŏng ƀô̆ mta amâo guôm ôh dôk dlăng kơ klei guh kơang Khua Yang msĕ si hlăm ală kĭng” (êlan 17-18), jing amâo lŏ mâo čhiăm guôm hgăm ƀô̆ mta ôh, kyua hlăm Krist čhiăm anăn dưi pioh leh (êlan 14) čiăng kơ phung đaŏ kơ Khua Yang dưi êngiê tui hriăm kơ knuih Aê Diê, hgŭm hlăm klei guh kơang Khua Yang.

Jih jang klei jăk mơak anei drei knŏng mâo hlăm Khua Yang Yêsu Krist. Tơdah amâo êbat hlăm klei mngač Khua Yang Yêsu Krist anăn drei jing phung hlăm ênuk ară anei ăt srăng jing phung mơ̆ng Khua ƀĭng kna Y‑Pôl lač jing phung hlăm “hruê anei” ăt adôk bi hgăm kyua čhiăm guôm hlăm ai tiê drei. Klei thâo kơ klei guh kơang Aê Diê đru kơ khua gĭt gai Y‑Môis dưi kjăp ai tiê đaŏ knang hlăm bruă ngă, đru kơ Khua ƀĭng kna Y‑Pôl “dưi êngiê” čiăng hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk kơ jih jang mnuih ênuk anăn (êlan 12). Ăt msĕ snăn mơh, klei guh kơang Aê Diê srăng đru drei dưi mâo lu klei jăk mơak hlăm Yang Krist čiăng dưi êngiê hriăm thâo kral Khua Yang, hdĭp kơ Khua Yang leh anăn êngiê hưn bi sĭt kơ Ñu.

Drei thâo kral pô dưi êngiê čiăng dlăng klei guh kơang Aê Diê mơ̆?

Wah lač: Ơ Aê Diê Guh Kơang! Kâo bi mni lač jăk kơ Khua Yang Yêsu kyua ênoh yuôm bhăn Ih bi mtlaih leh kâo, pioh hĕ čhiăm bi kgăn čiăng ară anei kâo dưi dôk hlăm Ih, kâo dưi “hŏng ƀô̆ mta amâo guôm ôh dôk dlăng kơ klei guh kơang Khua Yang msĕ si hlăm ală kĭng, mâo klei bi mlih jing tui rup Ñu, mơ̆ng sa mta klei guh kơang kơ sa mta klei guh kơang mkăn…”

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mmuñ Hđăp 89:19-52

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐăk Lăk: Lễ Tấn Phong Mục Sư Cho 10 Đầy Tớ Chúa Khu Vực I
Bài tiếp theoTự Do Nhìn Xem Vinh Hiển Chúa – 24/6/2022