Djă Pioh Klei Aê Diê Blŭ Hlăm Ai Tiê – 5/7/2024

2085

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Mathiơ 4:1-11

Êlan kliăng: “Kâo djă pioh leh klei Ih blŭ hlăm ai tiê kâo, čiăng kơ kâo amâo ngă soh hŏng Ih ôh.” (Klei Mmuñ Hđăp 119:11)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si klei yang jhat mplư Khua Yang Yêsu? Si êlan Khua Yang dưi hĭn leh hŏng klei mplư? Si drei bi kdơ̆ng hŏng klei mplư?

Khua Yang Yêsu tŭ klei yang jhat mplư mtam leh mrâo tŭ klei ngă ƀaptem bŏ hŏng guh kơang, bŏ dlai hŏng Yang Mngăt Jăk leh anăn kăm ƀơ̆ng huă leh pă pluh hruê mlam. Yang jhat thâo Gơ̆ dôk êpa snăn ñu mplư mtam êjai mmông asei mlei kđeh hlăk dôk mâo klei kƀah ciăng. Ñu lač kơ Khua Yang, tơdah jing Anak Aê Diê snăn mtă bĕ kơ boh tâo anei brei jing klŏ kpŭng pioh ƀơ̆ng. Êpa jing sa klei lông dlăng, Aê Diê tuôm mtô leh kơ phung ƀuôn sang Israel čiăng kơ diñu thâo snei mnuih hdĭp amâo djŏ knŏng hŏng kpŭng ôh, ƀiădah wăt hŏng jih Klei Blŭ mơ̆ng Aê Diê mơh (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 8:2-3). Anăn jing klei Khua Yang Yêsu wĭt lač kơ yang jhat mơh (êlan 4). Mnơ̆ng ƀơ̆ng kơ Khua Yang jing ngă tui si klei Ama čiăng (Y-Yôhan 4:34) amâo djŏ ôh yua klei myang pioh bi hrăp klei čiăng kơ pô dê.

Hlue tluôn anăn, pô mplư yua Klei Aê Diê Blŭ hlăm Klei Mmuñ Hđăp 91 čiăng mčhur Khua Yang Yêsu kdâo ti lăn mơ̆ng dlông čuôr Sang Kkuh Mpŭ, jing sa bruă ngă lông dlăng Aê Diê. Khua Yang ƀuăn srăng răng kriê phung anak ƀuôn sang Ñu amâo lĕ buh, ƀiădah amâo djŏ ôh msĕ si “yang pui kđen” kăp ngă tui si klei mnuih čiăng. Anei jing klei mplư kơ klei hing ang, djŏ tuôm kơ “klei mgao lăn ala”, kyuanăn Khua Yang Yêsu ƀuah kơ yang jhat hŏng Klei Aê Diê Blŭ hlăm Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 6:16.

Yang jhat amâo kdŭn ôh ƀiădah ăt lŏ atăt Khua Yang kơ čư̆ dlông snăk, ktrâo kơ Ñu jih jang ƀuôn ala mtao lăn ala. Anei jing klei mplư kơ klei mdrŏng sah, djŏ tuôm kơ “klei tluh kơ ală”, mbĭt anăn wăt ksŭng bi kdơ̆ng hŏng bruă jao kơ Khua Yang, tơdah buôn leh anăn kkuh mpŭ kơ ñu, Khua Yang srăng mâo jih jang mnơ̆ng ti anăp ală, leh anăn amâo srăng tŭ ôh klei djiê ti kyâo bi kal. Ti anăp klei mplư anăn, Khua Yang Yêsu ăt lŏ yua Klei Aê Diê Blŭ hlăm Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 6:13 mtô kơ klei kkuh mpŭ kơ Aê Diê. Khua Yang lač kơ yang jhat, “Đuĕ bĕ!” knŏng hjăn Aê Diê jing Yang Sĭt nik, jing Pô knŏng kơ hjăn Ñu yơh drei kkuh mpŭ, “brei ih mă bruă knŏng kơ Ñu yơh” (êlan 10).

Leh tlâo blư̆ mplư Khua Yang amâo dưi ôh, yang jhat đuĕ. Hlăm jih tlâo klei mplư, Khua Yang Yêsu yua Klei Aê Diê Blŭ dơ̆ng kčưm nanao hŏng klei lač “Klei Aê Diê Blŭ čih leh snei” čiăng wĭt lač hŏng yang jhat. Klă mngač Klei Aê Diê Blŭ jing “đao gưm Yang Mngăt Jăk” pioh wĭt ngă hŏng klei mplư. Tơdah Khua Yang yua Klei Aê Diê Blŭ snăn yang jhat amâo dưi lŏ mgăl wĭt hŏng Ñu ôh. Pô čih Klei Mmuñ Hđăp 119 ăt mtô msĕ mơh brei drei thâo “Kâo djă pioh leh klei Ih blŭ hlăm ai tiê kâo, čiăng kơ kâo amâo ngă soh hŏng Ih ôh.” Êjai dôk tlă anăp hŏng klei mplư, tơdah drei yua klei ktang drei pô leh anăn klei thâo săng pô, drei srăng dluh lĕ ênưih pưih. Drei ênưih djăl ư ai mbĭt hŏng lăn ala leh anăn ngă msĕ si lăn ala, čiăng mâo klei dưi mơ̆ng lăn ala. Knŏng hŏng klei wah lač yơh dưi đru drei dôk kjăp dưi găn jih klei lông dlăng tơdah tuôm hŏng klei mplư. Dlăng kơ klei bi hmô Khua Yang dưi hĭn leh hŏng klei mplư čiăng thiăm hĭn klei ktang kơ drei, hŏng klei anăn drei ăt srăng mâo klei dưi hĭn msĕ mơh.

Hŏng si êlan drei djă pioh Klei Aê Diê Blŭ hlăm ai tiê?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih đru kâo tui klei Khua Yang Yêsu bi hmô êjai tuôm hŏng klei mplư: amâo ư ai, amâo ngă tui si klei mĭn pô, ƀiădah yua Klei Aê Diê Blŭ čiăng dưi găn klei lông dlăng leh anăn dưi hĭn hŏng klei mplư. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Yap 27

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKhaws Tus Tswv Lus Rau Hauv Siab – 5/7/2024
Bài tiếp theoGiấu Lời Chúa Trong Lòng – 5/7/2024