Khaws Tus Tswv Lus Rau Hauv Siab – 5/7/2024

914

 

 

Mathais 4:1-11

Nqe cim:  

“Kuv khaws koj tej lus rau hauv kuv lub siab, kuv thiaj tsis ua txhaum rau koj” (Ntawv Nkauj 119:11)

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Dab Ntxwgnyoog dag ntxias Tswv Yexus li cas?

–       Tswv Yexus tau kovyeej kev dag ntxias los ntawm qhov twg?

–       Peb tawmtsam kev sim siab dag ntxias li cas?

Tswv Yexus raug dab ntxwgnyoog sim dag ntxias tom qab uas Nws ua kevcai rau dej tas. Yexus puv npo Vajtswv lub tshwjchim thiab Vaj Ntsujplig tus dawbhuv thiab yoo mov tau plaub caug hnub plaub caug hmo dhau lawm. Dab ntxwgnyoog paub Tswv Yexus tabtom tshaib plab, nws thiaj dag ntxias Tswv Yexus yam uas cheemtsum tshaj plaws rau sab nqaij tawv tamsis ntawd. Dab hais rau Yexus hais tias koj yog Vajtswv tus Tub tiag, koj cia li hais kom lub pobzeb no txia ua mov. Tshaib plab yog ib txoj kev sim siab uas Vajtswv twb tau qhia rau Nws haivneeg paub lawm hais tias, tsis yog mov xwb thiaj cawm tau neeg txojsia, tiamsis yog Vajtswv tej lus txhua lo thiaj cawm tau (2 Kevcai 8:2-3). Tswv Yexus kuj muab lo lus ntawd los teb dab Ntxwgnyoog (nqe 4). Tswv Yexus tej zaub mov noj yog ua raws li Leej Txiv lub siab nyiam (Yauhas 4:34), tsis yog siv hwjchim los ua txhua yam rau Nws kev ntshaw.

Txuas ntxiv, dab Ntxwgnyoog rov siv Vajtswv Txojlus hauv Ntawv Nkauj 91 los dag ntxias Tswv Yexus. Dab kom Tswv Yexus dhia saum ru tsev mus hauv av, ntawd yog ib tes haujlwm ua sim Vajtswv. Vajtswv Txojlus cog tseg hais tias, Vajtswv yuav tuav rawv Nws cov menyuam kom lawv tsis raug puastsuaj, tiamsis Tswv Yexus tsis yog tus uas cia li ua  haujlwm raws li neeg siab nyiam. Tej no yog ib yam kev dag ntxias kom muaj suab npe ntsig txog “txoj kev khavtheeb”, vim li ntawd Tswv Yexus thiaj cem dab Ntxwgnyoog raws li Vajtswv Txojlus nyob hauv 2Kevcai 6:16 hais tias “Txhob sim koj tus Tswv”.

Dab Ntxwgnyoog tsis tau tso Tswv Yexus tseg, tiamsis tseem coj Tswv Yexus nce mus saum roob siab thiab muab tagnrho txhua lub tebchaws hauv ntiajteb no rau Tswv Yexus saib. Yam ntawd yog txoj kev dag ntxias ntshaw muaj teej tug qhov txhia chaw hauv ntiajteb, “kev ntshaw ntawm qhovmuag” thiab kuj yog yam uas yuav tav Tswv Yexus tes haujlwm tseemceeb. Yog Tswv Yexus pe dab Ntxwgnyoog ces Nws yuav tau txhua yam uas qhovmuag pom thiab yuav tsis raug tuag saum ntoo khaublig. Hauv yam kev dag ntxias no, Tswv Yexus rov siv Vajtswv Txojlus hauv 2 Kevcai 6:13 qhia txog tsuas pehawm Vajtswv tib leeg xwb. Tswv Yexus ntiab dab Ntxwgnyoog hais tias, “koj cia li khiav mus!” tsuas yog muaj Vajtswv tib leeg thiaj yog qhov tseeb thiab yog tus uas tsimnyog peb pehawm xwb. Vajtswv Txolus hais tias “Nej yuav tsum pehawm tus Tswv uas yog nej tus Vajtswv tib leeg thiab ua nws tes haujlwm xwb!” (nqe 10).

Tom qab uas dab Ntxwgnyoog dag ntxias Tswv Yexus peb zaug dhau lawd, nws paub hais tias ntxias tsis tau Yexus, nws thiaj khiav mus lawm. Hauv peb zaug dab Ntxwgnyoog dag ntxias Tswv Yexus, Yexus puavleej hais tias, “Vajtswv txojlus sau tseg hais tias” los tawmtsam dab Ntxwgnyoog. Tswv Yexus siv Vajtswv Txojlus uas Vajtswv tus Ntsujplig pub los ua rab ntaj tawmtsam kev dag ntxias. Thaum Tswv Yexus siv Vajtswv Txojlus los teb dab ntxwgnyoog, dab tsis muaj lus dabtsi yuav nrog Tswv Yexus sib cav ntxiv. Tus uas sau phau Ntawv Nkauj 119 sau hais tias, “Kuv khaws koj tej lus rau hauv kuv lub siab, kuv thiaj tsis ua txhaum rau koj”. Thaum uas ntsib kev dag ntxias, peb siv dag zog kev txawj ntse ntawm tus kheej ces peb yuav kov tsis yeej. Thiab thaum ua li ntawd peb yuav koom nrog ntiajteb, ua li neeg ntiajteb kom tau meejmom hwjchim li neeg ntiajteb. Tsuas yog thov Vajtswv thiab siv Vajtswv Txojlus xwb thiaj pab tau peb hla dhau kev dag ntxias. Peb saib Tswv Yexus tus qauv uas kovyeej kev dag ntxias kom txhawb peb lub zog, peb thiaj kovyeej ib yam li Tswv Yexus.

 

Thov Vajtswv:

Vajtswv tus uas yog nyuam yaus Leej Txiv, thov pab nyuam yaus paub xyaum raws li Tswv Yexus tus qauv thaum  uas ntsib kev dag ntxias: tsis koom, tsis ua raws li yus kev ntshaw, tiamssis kom nyuam yaus paub siv Vajtswv Txojlus los tawmtsam kom kovyeej kev sim siab, kev dag ntxias. Nyuam yaus tuav Cawmseej Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Ib tsoom mloog uas hmov tshua,

Peb ua li cas thiaj yuav kov yeej kev sim siab, kev dag ntxias?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Teev Npe 27.

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcChương Trình Bế Mạc Đại Hội Đồng Giáo Phẩm Lần Thứ 11
Bài tiếp theoDjă Pioh Klei Aê Diê Blŭ Hlăm Ai Tiê – 5/7/2024