Djă Păn Mmông Găl – 9/11/2023

2787

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 12:24

Êlan kliăng: “Kngan mnuih kriăng srăng kiă kriê, ƀiădah phung alah srăng jing hlŭn.” (Klei Bi Hriêng 12:24)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si klei mtao Y‑Salômôn mtă kơ knhuah hdĭp brei drei mâo hŏng bruă knuă? Si boh tŭ mơ̆ng knhuah anei ba hriê? Ya klei čiăng ih bi mlih hlăm knhuah ih hŏng bruă ngă?

Aê Diê hrih mjing anak mnuih, leh anăn sa hlăm hdră kñăm ñu jao kơ anak mnuih jing ngă bruă, kiă kriê, čiăng bi mđĭ ya mnơ̆ng Ñu brei leh kơ diñu (Klei Mphŭn Dơ̆ng 1:26, 28). Kyuanăn, knhuah hdĭp hŏng bruă ngă hưn kơ si klei sa čô đăo kơ Aê Diê. “Phung alah” mâo mbĭt boh blŭ phŭn hŏng “mplư”, leh anăn ăt mblang jing “luar, lhiăr”, msĕ si êlan yua boh blŭ “wê” hlăm Klei Mmuñ Hđăp 78:57, amâodah “luar” hlăm Giê-rê-mi 48:10. Snăn, phung alah jing phung hdĭp “soh wê” hŏng hdră kñăm tal mphŭn dơ̆ng, jing phung mplư, dôk hdĭp amâo djŏ hŏng bruă jao leh anăn bruă klam kơ pô. Blŭ mdê, bruă ngă jing klei Aê Diê brei čiăng kơ anak mnuih duah ƀuh klei tŭ dưn leh anăn klei mơak hŏng bruă ñu (Khua Pô Mtô 2:24; 3:13). Kyuanăn, phung alah jing phung dôk hdĭp amâo djŏ hŏng hdră kñăm hrih mjing, amâo gưt hlue Klei Aê Diê Blŭ (II Têsalônik 3:6-15). Mâo đa đa mnuih kyua klei truh snăn amâo dưi duah bruă ôh, ƀiădah phung kriăng amâo srăng lui hruê mmông luč liê hơăi mang ôh, diñu piăt êmiêt jăk bruă hlăm pưk sang, kriăng hriăm, mprăp klei thâo săng leh anăn klei mbruă mkăn. Êlan Klei Bi Hriêng anei lač kơ phung alah hlăm bruă jao kơ ñu amâodah mâo mmông găl mă bruă duah ƀơ̆ng ƀiădah hngah amâo ngă ôh.

Sa čô kriăng, ngă bi leh jăk bruă jao kơ ñu, kyuanăn ba klei tŭ dưn kơ êpul êya, arăng srăng thâo bruă ñu ngă leh anăn ñu mâo myun srăng jing khua kiă kriê. Sa čô mnuih mâo klei thâo kiă kriê tơdah ñu mâo bruă klam hŏng klei hdĭp ñu pô, hŏng bruă mă, leh anăn hŏng êpul êya. Êjai anăn phung alah ñĕ đuê̆ kơ bruă, ti knhal tuč jing hĕ ngă “hlŭn”. Jing sa klei čiăng tlao êdi, tơdah phung alah amâo dưi klam ôh klei hdĭp ñu pô ƀiădah jing hĕ pô kăp mă bruă kơ mnuih mkăn!

Phung đăo amâo kñăm čiăng kơ bruă “gĭt gai” mnuih mkăn ôh, ƀiădah êlan Klei Bi Hriêng anei mtô, bruă jao “gĭt gai” jing klei mưn brei kơ mnuih huĭ mpŭ kơ Aê Diê, kpă ênô leh anăn kriăng kreh hlăm bruă knuă. Mnuih msĕ snăn bi mơak kơ Khua Yang leh anăn Ñu yua klei hdĭp pô anăn hŏng klei tŭ dưn hĭn (Y‑Mathiơ 25:19-30). Drei ƀuh leh klei Aê Diê brei êbeh dlai kơ Y‑Yôsep, Y‑Đaniel, Y‑Nêhêmi…

Klei Aê Diê Blŭ mtô brei drei kriăng, gĭr ktưn bi leh bruă klam leh anăn mơak hŏng ya klei Aê Diê brei, amâo knan knăk, hrưn ktưn jih ai tiê čiăng dưi mâo ya klei drei tluh čiăng ôh. Brei răng, kyua tơdah kriăng ƀiădah amâo mâo klei dlăng djŏ klă kơ bruă knuă leh anăn amâo thâo kral Aê Diê hlăm klei hdĭp, snăn mnuih kriăng srăng ênưih lĕ hlăm klei jing mgao, čuôt klih, leh anăn jing hlŭn kơ bruă knuă.

Si ngă drei djă păn mmông găl Khua Yang brei, leh anăn kriăng hlăm bruă Khua Yang jao mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, lač jăk kơ Khua Yang kyua mmông găl Ih brei kơ kâo hlăm bruă knuă. Kâo ƀuăn srăng jih ai tiê hŏng ya klei Khua Yang brei, kriăng kreh hlăm bruă knuă, čiăng bi êdah knuih jăk sa čô đăo kơ Krist ti krah lăn ala, leh anăn hŏng klei anăn srăng dưi đru lu mnuih. Kâo wah lač Hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist , Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Têsalônik 4:13-5:28

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTuav Sijhawm – 9/11/2023
Bài tiếp theoNắm Lấy Cơ Hội – 9/11/2023