Tuav Sijhawm – 9/11/2023

3075

 

 

Pajlug 12:24

Nqe cim:

“Kev nquag yuav ua rau koj muaj hwjchim; kev tubnkeeg yuav ua rau koj mus ua luag qhev” (Pajlug 12:24).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vajntxwv Xalumoos qhuab ntuas peb yuav tsum muaj kev xav licas rau kev ua haujlwm?

–       Txojkev xav no ua rau peb txais tau yam dabtsi?

–       Koj yuav tau hloov pauv yam dabtsi hauv kev ua haujlwm?

Vajtswv yog tus tsim tibneeg, thiab ib yam nyob hauv tej homphiaj tus Tswv muab cob rau tibneeg yog ua haujlwm, tswjhwm, ua rau tej uas tus Tswv muab cob rau tibneeg huamvam (Chivkeeb 1:26, 28). Vim li ntawd, txojkev xav rau tes haujlwm qhia tshwm ib tug tibneeg txojkev ntseeg Vajtswv. Tus neeg “tubnkeeg” muaj lub hauvpaus nrog lo lus “dag ntxias”, thiab tseem muaj lub ntsiab hais tias “dag, ntxeev siab”, siv ib yam li lo lus “nkhaus” nyob hauv Ntawv Nkauj 78:57, lossis lo lus “tsis kub siab ua” nyob hauv Yelemis 48:10 (HMOWSV). Yog li ntawd, tus neeg tubnkeeg yog tus ua lub neej “nkhaus” lem qas cees tawm ntawm lub homphiaj xubthawj, yog tus neeg dag, ua neej tsis raws li nws feemxyuam. Hais tau hais tias, tes haujlwm yog yam uas Vajtswv muab pub kom tibneeg nrhiav pom qabhau ua neej thiab kev zoo siab (Tej Lus Qhia 2:24; 3:13). Vim li ntawd, tus neeg tubnkeeg yog tus ua lubneej tsis raws li tus Tswv lub homphiaj, tsis ua raws li Vajtswv Txojlus qhia (II Thexalaunikes 3:6-15). Muaj ib txhia neeg vim ntau yam ua rau nrhiav tsis tau haujlwm ua, tiamsis tus neeg nquag yuav tsis cia sijhawm nkim mus, lawv nquag ua haujlwm hauv tsev, kawm xyaum tej kev txawjntse lossis lwm yam tswvyim. Nqe Pajlug no hais txog cov neeg tubnkeeg ua tes haujlwm uas lawv tau txib lossis lawv muaj sijhawm mus ua haujlwm nrhiav noj tiamsis lawv tsis ua.

Tus neeg nquag, yuav ua tiav txhua tes haujlwm uas tau txib, thiab dhau qhov ntawd ua muaj nqis rau sawvdaws, nws yuav tau lwm tus koob zeem thiab muaj cuabkav dhau los ua tus thawjcoj. Ib tug neeg ua tau thawjcoj thaum nws muaj feemxyuam rau tus kheej, tes haujlwm, thiab lub zej zos. Tiamsis tus neeg tubnkeeg khiav deb haujlwm thiab thaum kawg raug “mus ua luag qhev”. Txaus luag kawg li thaum tus neeg tubnkeeg twb txhawj tsis taus rau nws tus kheej tiamsis tseem raug ua qhev rau lwm tus thiab.

Cov ntseeg Yexus tsis muaj lub homphiaj “tswjhwm” lwm tus tiamsis nqe Pajlug no qhia hais tias lub luag haujlwm “tswjhwm” yog khoomplig pub rau tus neeg hwm tus Tswv, ua ncajncees thiab nquag plias hauv kev ua haujlwm. Tus neeg zoo li ntawd tau tus Tswv txaus siab thiab Nws siv tus neeg ntawd lubneej kom yim hnub yim tawg paj txi txiv (Mathais 25:19-30). Peb twb saib pom Vajtswv kev muab pub npluamias rau Yauxej, Daniyees, Nehemis…lawm!.

Vajluskub qhia peb yuav tsum nquag, siv zog ua kom tiav tus kheej feemxyuam thiab txaus siab rau tej yam tus Tswv muab pub, tsis txhob yog ntshaw luag tug, ua txhua yam kom tau li tus kheej lub siab ntshaw. Yuav tsum ceevfaj vim yog nquag tiamsis tsis muaj lub zeem muag tseebmeej txog tes haujlwm thiab tsis zeem paub Vajtswv nyob hauv lubneej ces tus neeg nquag yoojyim raug poob mus ua neeg khavtheeb, qia dub, thiab ua qhev rau tes haujlwm.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim lub sijhawm uas Koj muab pub rau nyuam yaus tau ua haujlwm. Nyuam yaus coglus yuav tas siab tas ntsws rau tej yam koj muab pub, nquag ua haujlwm kom qhia tshwm tus cwjpwm zoo ntawm tus ntseeg Yexus nyob hauv ntiajteb no, thiab dhau qhov ntawd pab tau lwm tus. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Peb puas tuav lub sijhawm tus Tswv muab pub thiab nquag ua haujlwm lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I Thexalaunikes 4:13-5:28

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNinh Thuận: Hiệp Nguyện Tháng 11/2023
Bài tiếp theoDjă Păn Mmông Găl – 9/11/2023