Đăm Hdĭp Msĕ Si Lăn Ala Ôh – 14/5/2022

796

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 14:1-2

Êlan kliăng: “Kyuadah diih jing sa phung ƀuôn sang doh jăk kơ Yêhôwa Aê Diê diih, leh anăn Yêhôwa ruah leh ih brei jing sa phung ƀuôn sang jing dŏ Ñu pô kbiă mơ̆ng jih jang phung ƀuôn sang dôk ti dlông rŏng lăn ala.” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 14:2).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei Aê Diê kăm ghă phung ƀuôn sang Israel amâo dưi ngă ôh kyua mnuih djiê? Ya ngă? Ya klei Aê Diê kñăm čiăng kơ drei yua asei mlei?

Y‑Môis lŏ mñă klei bhiăn Aê Diê hlăm Bruă Lêwi 19:28 leh anăn 21:5 kăm ghă phung ƀuôn sang amâo dưi riêk asei mlei amâodah kuêh ƀuk kyua mnuih djiê. Kyuadah phung ƀuôn sang amâo đăo ngă klei bhiăn msĕ snăn (I Bruă Mtao 18:28).

Dưi lač mâo tlâo mta phŭn knhal Aê Diê kăm ghă phung ƀuôn sang Ñu amâo dưi ngă tui klei bhiăn anăn. Tal sa, kyuadah Aê Diê amâo čiăng ôh phung ƀuôn sang Ñu bi êka asei mlei jing mnơ̆ng brei Aê Diê hrih mjing leh anăn thiê brei tơdah diñu yua amâo djŏ hŏng klei kñăm čiăng (amâodah: “amâo djŏ hŏng klei bhiăn”). Tal dua, Aê Diê amâo čiăng ôh phung ƀuôn sang Ñu tui hlue ngă msĕ si phung ƀuôn sang amâo đăo, kyua čiăng bi êdah klei ênguôt hnĭng kơ mnuih djiê snăn ngă klei bi êka, bi jhat asei mlei. Wăt tơdah hnĭng ênguôt êdimi dưn kơ mnuih djiê, phung anak Aê Diê Hdĭp ăt brei thâo ƀuh klei čang hmăng hlŏng lar hlăm Khua Yang. Tal tlâo, kyua phung ƀuôn sang Israel jing găp djuê Aê Diê brei klei pap prŏng prĭn, dưi jing anak Aê Diê, dưi jing phung ƀuôn sang doh jăk Ñu, dưi jing phung ƀuôn sang Aê Diê ruah, leh anăn dưi jing phung ƀuôn sang pioh hjăn kơ Ñu (êlan 1-2), kyuanăn diñu amâo dưi mjing diñu msĕ si phung găp djuê amâo đăo mkăn ôh. Klei hdĭp phung ƀuôn sang Aê Diê jing dŏ Aê Diê, mâo hnơ̆ng ênoh mdê kluôm dhuôm hŏng phung găp djuê ka thâo kral Aê Diê. Aê Diê čiăng kơ hŏng knhuah hdĭp mdê phung ƀuôn sang Israel srăng đru lu găp djuê mnuih jŭm dar thâo kral Aê Diê leh anăn kkuh mpŭ kơ Ñu.

Phung đăo hruê anei dôk hdĭp hlăm sa lăn ala bi mlih amâo mdei. Mâo lu knhuah klei bhiăn hdĭp đưm đă, leh anăn ăt lu mơh knhuah hdĭp mrâo truh hlăm klei hdĭp ênuk anei, klei anăn ngă kơ phung anak Aê Diê tơl amâo thâo ruah si bĕ klei brei dưi ngă, si bĕ klei ghă amâo dưi ngă. Mâo lu mta klei, Klei Aê Diê Blŭ amâo lač klă ôh dưi ngă amâodah kăm ghă. Ƀiădah Klei Aê Diê Blŭ mtô kơ drei ênhă êlan hdĭp klă mngač snăk kơ klei yua asei mlei Aê Diê hrih mjing leh anăn brei leh kơ drei. Jing anak Aê Diê, brei drei thâo săng bi nik asei mlei drei jing sang yang kơ Yang Mngăt Jăk amâo djŏ pioh kơ drei pô ôh, kyuanăn brei drei yua asei mlei drei kñăm kơ klei bi guh kơang Anăn Aê Diê (I Kôrantô 6:15, 19‑20). Drei khăng kĭ kơ̆ amâo thâo ôh dưi mơ̆ ngă snei sơdih kơ asei mlei pô amâodah hơăi, msĕ si ktur kčŏ rup hlăm asei mlei, kƀuê, mbliah mkra lŏ bi msiam, đa đa… brei drei bi êmuh drei pô klei ngă anăn bi jhat asei mlei jing mnơ̆ng Aê Diê hrih mjing amâodah hơăi, leh anăn djŏ mơ̆ bruă drei ngă anăn bi msĕ drei pô hŏng lăn ala, bi luč anôk jing ƀuôn sang doh jăk Aê Diê brei amâodah hơăi.

Si ngă drei tui tiŏ klei phung mnuih lăn ala yap yuôm kyua čiăng êdah kdlưn hĭn kơ jih jang mnuih mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, bi mni lač jăk kơ Khua Yang kyua ruah leh kâo brei jing ƀuôn sang pioh hjăn kơ Ih. Akâo Ih brei knhuah hdĭp kâo amâo tui msĕ si lăn ala anei ôh ƀiădah bi guh kơang kơ Anăn Khua Yang nanao.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mmuñ Hđăp 19:14; 20:1-9; 21:1-7

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTxhob Ua Li Ntiajteb – 14/5/2022
Bài tiếp theoChớ Sống Khuôn Rập Theo Đời – 14/5/2022