Txhob Ua Li Ntiajteb – 14/5/2022

576

 

 

II Kevcai 14:1-2

Nqe cim

“Nej yog haivneeg tseemceeb rau tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv; nws tau xaiv nej tawm ntawm ntau haivneeg hauv ntiajteb no los ua nws haivneeg” (II Kevcai 14:2).

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vajtswv txwv cov Yixalayees tsis txhob ua dabtsi hauv ntees tuag? Vim licas?
  • Tus Tswv xav kom peb siv lub cev los ua dabtsi?

Mauxes rov hais txog tus Tswv txojcai nyob hauv Levis Kevcai 19:28 thiab 21:5 txwv tus Tswv haivneeg thaum muaj ntees tuag, tsis pub hlais yus lub cev lossis chais yus tej plaubhau. Vim lwm haivneeg pheej ua tej kevcai li ntawd (I Vajntxwv 18:28).

Hais tau tias muaj peb lub keebtiv ua rau tus Tswv txwv Nws haivneeg tsis pub ua tej kevcai ntawd. Tim ib, vim tus Tswv tsis xav kom Nws haivneeg siv lub cev mus ua yam txhaum uas yog ua rau cev nqaij raug mob vim lub cev yog tus Tswv tsim thiab muab pub rau lawv. Tim ob, Tus Tswv tsis xav kom Nws haivneeg kawm ua li lwm haivneeg, uas yog vim xav ua rau lwm tus pom tias lawv nyuaj siab thiab khuvleej tus tuag, lawv thiaj ua rau lawv cev nqaij raug mob. Txawm yuav nyuaj siab thaum muaj ploj tuag, los tus Tswv cov menyuam yuav tsum saib pom txojkev cia siab ibtxhis hauv tus Tswv. Tim peb, vim Yixalayees yog haivneeg tau koobhmoov loj kawg nkaus, uas yog tau ua tus Tswv menyuam, tau Nws xaiv tseg, tau ua Nws haivneeg dawbhuv (nqe 1-2), yog li ntawd tus Tswv tsis pub lawv ua li lwm haivneeg ua. Tus Tswv haivneeg lub neej yog tus Tswv tug, lawv muaj nqis txawv lwm haivneeg uas tsis tau paub tus Tswv. Vajtswv xav kom dhau los ntawm cov Yixalayees lubneej ua rau txhua haivneeg zeem paub tus Tswv thiab los pehawm Nws.

Cov ntseeg niaj hnub nimno nyob rau ntu uas ntiajteb muaj kev pauv hloov tsis tseg. Muaj ntau txojcai nyob puag thaum ub los, thiab muaj ntau yam tshiab nyob rau tiam no, ntau zaug ua rau tus Tswv cov menyuam tsis meej pem tsis paub tias yus puas ua tau raws lossis tsis tau. Muaj ntau yam Vajluskub tsis qhia meej meej tias puas ua tau lossis txwv tsis pub ua. Tiamsis Vajluskub qhia rau peb meej heev txog txojcai ua neej, txog tej uas peb yuav tsum ua rau lub cev uas tus Tswv tsim thiab pub rau peb. Yog tus Tswv cov menyuam lawm, peb yuav tsum zeem paub hais tias peb lub cev yog tus Tswv lub Tuamtsev, tsis yog peb tus kheej lub xwb, yog li ntawd peb yuav tsum siv peb lub cev raws lub homphiaj ua rau tus Tswv tau koobmeej (I Kauleethaus 6:15, 19-20). Txhua zaug ua xyemxyav tsis paub hais tias puas ua tau yam ub yam no rau yus lub cev, xws li tsab lub cev ntawm pleev di ncauj, pleev rau tes rau taw, tsawv hauvsiab kom zoo nkauj… peb yuav tsum rov nug tus kheej hais tias yam peb ua ntawd puas ua rau lub cev uas tus Tswv tsim raug mob, thiab yam peb ua ntawd puas yog ua raws neeg ntiajteb, puas ua rau yus poob ntawm tau ua tus Tswv haivneeg.

Peb puas ua li neeg ntiajteb pheej ua kom luag paub ntau txog yus?

Thov Vajtswv

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj xaiv nyuam yaus los ua Koj haivneeg. Thov pab kom nyuam yaus lubneej tsis xyaum li neeg ntiajteb tiamsis ua rau Koj tau koobmeej. Amees.

 

Nyeem Vajluskub peb lub xyoos: Ntawv Nkauj 19:1-21:7.

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐăk Lăk: Cung Hiến Nhà Nguyện Tin Lành Cư Prao
Bài tiếp theoĐăm Hdĭp Msĕ Si Lăn Ala Ôh – 14/5/2022