Cevlus Txog Xilias Thiab Iziv – 10/12/2022

543

 

 

Daniyees 11:5-20 

Nqe cim:

Leejtwg thiaj paub tau neeg lub siab? Tsis muaj ib yam dabtsi uas txawj dag ntxias li neeg lub siab; lub siab ntawd mob loj thiab kho tsis zoo li. (Yelemis 17:9).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Nqe 5-20 hais txog kev tsovrog ntawm ob tug vajntxwv twg?
  • Keebkwm qhia paub cov lus cev no muaj tiav zoo li cas?
  • Peb kawm tau dabtsi txog neeg lub siab thiab qhov kev cia siab rau tus Tswv?

Txuas ntxiv cov lus cev hais txog ob lub tebchaws Pawxias thiab Kilis, nqe 5-20 cevlus hais txog “tus vajntxwv sab qabteb” yog Iziv thiab “tus vajntxwv sab qaumteb” yog Xilias. Ob lub tebchaws no yog ib hauv cov tebchaws uas raug faib tawm ntawm Alexander tus muaj hwjchim cov tebchaws los raws li tus cevlus Daniyees hais“tawg ua plaub pab” (nqe 4a). Cov lus no qhia paub txojkev ua tsovrog ntev 150 xyoo ntawm ob tug vajntxwv qabteb thiab qaumteb, uas yog ob lub tebchaws Iziv thiab Xilias. Qhov kev tsis sib haum ntev loo no ua rau cov neeg Yixalayees kuj raug txomnyem, vim “lub tebchaws Vajtswv coglus tseg” (nqe 16) nyob nruab nrab ntawm tebchaws Iziv thiab Xilias.

Peb tsis mus tshawb keebkwm kom tob tiamsis peb tsuas saib qee yam tseemceeb muaj tiav raws cov cevlus hais. Nqe 6 hais txogtus vajntxwv uas kav lub tebchaws Iziv yuav mus nrog tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Xilias sib raug zoo. Nws yuav muab nws tus ntxhais rau tus vajntxwv Xilias yuav ua pojniam. Tiamsis lawv tsuas sib raug zoo ib ntus xwb.Keebkwm qhia paub ob tug vajntxwv cog kev sib raug zoo ntawm kev txijnkawm, tiamsis tom qab ntawd Iziv mus tua cov Xilias (nqe 7-11). Lo lus hais hauv nqe 14 twb muaj tiav lawm, cov neeg uas tsivtsaim heev ibtxhia yuav ntxeev siab”, txhais tau hais tias ntau tus neeg Yudais uas yog cov neeg xav kom muaj kev ywjpheej koom tes nrog cov Xilias tawmtsam Iziv “tiamsis lawv yuav swb luag,” txhais tau hais tias lawv yuav swb rog. Keebkwm qhia paub cov Iziv ib tug thawj tubrog tuaj tua thiab rhuav qhov kev tawmtsam no. Nqe 17b kuj muaj tiav nyob hauv keebkwm, muaj ib rooj tshoob tau npaj txhij tiamsis thaum kawg ua tsis tau raws li lub siab xav tseg. Nqe 19 hais tias cov Xilias tus vajntxwv yuav tuag vim “swb thiab koob meej ploj”. Keebkwm sau tseg hais tias vajntxwv swb rog, nws tsis tuag hauv tshav rog tiamsis nws poob nees tuag.

Thaum nyeem keebkwm, tshwjxeeb yog qhov kev ua rog ntawm cov Iziv thiab Xilias, peb zeem paub hais tias vim xav ua tus kav thiab xav tau meejmom, tibneeg thiaj muaj kev sib ntaus sib tua, siv ntau lub tswvyim phem los ua kom tau txojkev ntshaw, yog li coob leej ntau tus thiaj raug tua tuag, ntau lub tsevneeg thiaj raug txomnyem. Dua li kev ua tsov ua rog, lawv tseem muab tej ntxhais los sib qua kom tau ua vajntxwv. Qhov phem yeej tseem muaj los txog niaj hnub no. Txawm neeg lub siab yuav phem npaum li cas los nyob hauv Vajtswv lub hwjchim kav, yeej yuav muaj ib hnub twg zoo li Nws Txojlus hais rau tus cevlus Hanpakus, Cov neeg ua phem ua qias yuav tsis muaj sia nyob, tiamsis cov neeg uas ncaj ncees yuav muaj sia nyob, rau qhov lawv muab siab npuab Vajtswv. (Hanpakus 2:14). Qhov no yog cov ntseeg Yexus txojkev cia siab.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, txawm yog tibneeg lub siab dag ntxias, ua phem los nyuam yaus yeej ntseeg hais tias txog Koj lub sijhawm, Koj lub tshwjchim yuav kav tagnrho lub ntiajteb no. Amees.

Peb puas ruaj siab ntseeg tus Tswv thaum pom tej kev phem kev qias tabtom huam loj puv lub ntiajteb no?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yelemis 30

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐêm Hòa Nhạc Truyền Giảng Tin Lành Cho Doanh Nhân TP.HCM
Bài tiếp theoKlei Hưn Êlâo kơ Siri leh anăn kơ Êjip – 10/12/2022