Klei Hưn Êlâo kơ Siri leh anăn kơ Êjip – 10/12/2022

581

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Đaniel 11:5-20

Êlan kliăng: “Ai tiê jing mnơ̆ng thâo mplư hĭn kơ jih jang, leh anăn bŏ hŏng klei ƀai; hlei dưi thâo săng klei anăn? ” (Y‑Yêrêmi 17:9)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Êlan 5-20 lač klei bi blah kơ hlei dua čô mtao? Hƀuê ênuk brei ƀuh si klei hưn êlâo jing sĭt leh? Ya klei drei hriăm kơ ai tiê mnuih leh anăn klei čang hmăng hdĭp hlăm Khua Yang?

Tui tluôn klei hưn êlâo kơ dua čar Persơ leh anăn Grĕk, êlan 5-20 jing klei hưn êlâo kơ “mtao čar Dhŭng” jing Êjip leh anăn “mtao čar Dưr” jing Siri. Anei jing dua hlăm pă boh čar bi mbha dơ̆ng mơ̆ng ênuk mtao prŏng Alexander, khua pô hưn êlâo Y‑Đaniel pia “pă bĭt angĭn hlăm adiê” (êlan 4a). Klei hưn êlâo anei hưn mdah kơ klei bi blah sui sĭn 150 thŭn ti krah dua “mtao čar Dhŭng” leh anăn “mtao čar Dưr” jing dua čar Êjip leh anăn Siri. Hlăm klei bi blah sui thŭn anei, ăt ktŭng wăt phung ƀuôn sang Israel mŭt mơh kyua dôk hlăm “lăn čar guh kơang” anei (êlan 16) dôk ti krah čar Êjip leh anăn Siri.

Drei amâo mŭt kma êlam hlăm hƀuê ênuk ôh ƀiădah knŏng dlăng pral đa anôk êdah kdloh čiăng thâo ƀuh si klei hưn êlâo bi sĭt leh kluôm dhuôm. Êlan 6 lač kơ “anak mniê mtao čar Dhŭng srăng nao ngă klei bi mguôp hŏng mtao čar Dưr čiăng mâo klei êđăp ênang. Mniê anăn amâo srăng dưi ôh, kăn pô anăn pioh klei dưi ñu rei.” Hƀuê ênuk brei ƀuh dua klei ktang ngă klei mguôp hdơ̆ng diñu hŏng klei bi dôk ung mô̆, ƀiădah êdei anăn čar Êjip lŏ kgŭ bi blah hŏng Siri čar Dưr (êlan 7-11).

Klei hưn êlâo hlăm êlan 14 ăt bi sĭt leh mơh, “Hlăm ênuk anăn lu mnuih srăng kgŭ bi blah hŏng mtao čar Dhŭng; leh anăn đa đa mnuih jhŏng hlăm phung ƀuôn sang” jing lu phung Israel tui hluê êpul Sêlôt dôk tĭng kơ phung kahan Siri bi kdơ̆ng hŏng phung Êjip “ƀiădah diñu amâo srăng dưi ôh” čiăng lač diñu srăng lĕ. Hƀuê ênuk brei ƀuh mâo sa čô khua kahan Êjip ksŭng blah bi rai kluôm dhuôm klei kgŭ bi kdơ̆ng anăn. Êlan 17b ăt bi sĭt leh mơh hlăm hƀuê ênuk, lŏ mâo sa klei bi dôk ung mô̆ dăp mkra ƀiădah ti knhal tuč ăt lĕ mơh. Êlan 19 lač êlâo kơ mtao Siri srăng djiê kyua “têč hnêč lĕ buh”. Hƀuê ênuk čih yăl dliê, mtao amâo dưi hlăm klei bi blah, amâo djiê hlăm kdrăn blah ôh ƀiădah djiê hlăk lŏ wĭt kyua lĕ mơ̆ng aseh.

Tơdah răk wĭt klei yăl dliê hƀuê ênuk, boh nik nak klei bi blah sui thŭn ti krah Êjip čar Dhŭng leh anăn Siri čar Dưr, drei ƀuh kyua klei čiăng bi kjăp amâodah knan knăk klei jhŏng ktang, anak mnuih blah bi mdjiê hdơ̆ng pô, ngă kơ lu lĭn găp djuê knap mñai. Êngao kơ klei bi blah, diñu wăt yua anak mniê diñu pô brei dôk pô roh čiăng khă bi kjăp jhưng mtao diñu. Klei jhat ƀai adôk nanao truh kơ hruê anei. Ƀiădah lĕ, wăt tơdah ai tiê mnuih jhat ƀai tơl amâo dưi thâo săng dưn, hlăm klei Aê Diê kiă kriê, sĭt nik srăng mâo sa hruê msĕ si Klei Aê Diê Blŭ lač hŏng khua pô hưn êlâo Y‑Haƀakuk, “Kyuadah lăn ala srăng bŏ hŏng klei thâo kral klei guh kơang Yêhôwa, msĕ êa guôm tur êa ksĭ” (Y‑Haƀakuk 2:14). Anăn yơh jing klei čang hmăng hdĭp kơ phung đăo.

Si ngă drei đăo kjăp kơ Khua Yang mơ̆ tơdah ƀuh klei jhat ƀai dôk ngă ktang tĭt ti lăn ala?

Wah lač: Ơ Khua Yang, wăt tơdah ară anei ai tiê mnuih jing mplư luar hĭn kơ jih jang mnơ̆ng, leh anăn leh anăn bŏ hŏng klei jhat ƀai, ƀiădah kâo ăt đăo kjăp nanao tơl truh hruê mmông Khua Yang, klei guh kơang Ih srăng guôm dlai jih lăn ala msĕ si êa ksĭ.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Yêrêmi 30

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCevlus Txog Xilias Thiab Iziv – 10/12/2022
Bài tiếp theoLời Tiên Tri Về Sy-ri và Ai Cập – 10/12/2022