Brei Khua Yang Čan – 7/12/2022

995

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 19:17

Êlan kliăng: “Hlei pô brei pap kơ mnuih ƀun ƀin jing brei Yêhôwa čan, leh anăn Yêhôwa srăng lŏ bi wĭt kơ ñu tui si bruă jăk ñu ngă leh.” (Klei Bi Hriêng 19:17)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă brei pap kơ mnuih ƀun ƀin jing brei Yêhôwa čan? Si êlan Khua Yang srăng lŏ bi wĭt? Si êlan phung đăo kiă kriê ngăn dŏ leh anăn đru mnuih dleh knap čiăng dưi bi mơak kơ Khua Yang leh anăn dưi mă tŭ klei jăk jĭn Ñu brei?

Êngao kơ klei myơr prăk kăk čiăng bi mguôp kdrêč pô hlăm bruă rŭ mdơ̆ng, bi mđĭ Phung Sang Aê Diê ti ƀuôn sang pô leh anăn kơ bruă Aê Diê kluôm. Klei Aê Diê Blŭ hưn klă snei Aê Diê jing Ama kơ phung anak êrĭt leh anăn Pô mgang kơ phung mniê djiê ung (Klei Mmuñ Hđăp 68:5); “Hlei pô ktư̆ juă mnuih ƀun ƀin dlao wač kơ Pô Mjing gơ̆; ƀiădah hlei pô pap kơ mnuih ƀun ƀin mpŭ kơ Pô Mjing gơ̆” (Klei Bi Hriêng 14:31). Kyuadah phungƀun ƀin, anak êrĭt, mniê djiê ung yơh jing phung Khua Yang mgang, răng kriê, snăn Khua Yang yap bruă drei đru phung dleh knap jing brei kơ Ñu Pô yơh čan, leh anăn tơdah jing nư Khua Yang snăn Ñu Pô yơh srăng tla wĭt kơ drei tui si klei blŭ Klei Bi Hriêng 19:17 mtô: “hlei pô brei pap kơ mnuih ƀun ƀin jing brei Yêhôwa čan; leh anăn Yêhôwa srăng lŏ bi wĭt kơ ñu tui si bruă jăk ñu ngă leh.” Khua Yang Yêsu mblang leh klă mngač snăk hlăm Y‑Mathiơ 25:31-46, truh ti hruê knhal tuč tơdah Khua Yang lŏ hriê hlăm klei guh kơang Ñu, hlei pô đru leh mnuih êpa mhao dưi trei mđao, kah mbha čhiăm ao klei khăp kơ phung kƀah mnơ̆ng čŭt hơô, jum drông phung tue, čuă čhưn bi mđĭ ai phung mnă arăng krư̆, jih klei anăn Khua Yang yap jing ngă kơ Ñu Pô sơăi. Leh anăn Ñu srăng lač kơ phung anăn: “Hriê bĕ, Ơ phung Ama Kâo hơêč hmưi leh, brei diih mă tŭ ƀuôn ala mtao brei leh kơ diih mơ̆ng phŭn hrih lăn ala.”

Ênuk Klei Bi Mguôp Hđăp, jia sa kdrêč hlăm pluh jing klei mtă kơ phungƀuôn sang Israel brei gưt ngă (Klei Yap 18:24; Bruă Lêwi 27:30). Hlăm ênuk klei pap, klei myơr jing bruă ngă tui si klei dưi leh anăn klei čŏng čiăng, kyuadah Khua Yang khăp kơ hlei pô myơr hŏng klei mơak (II Kôrantô 9:7). Phung đăo mâo bruă klam Khua Yang jao brei thâo yua hruê mmông, klei thâo knhâo leh anăn ngăn dŏ bi jăk pioh bi mđĭ bruă Ƀuôn Ala Mtao Ñu (I Phi-e-rơ 4:10). Snăn klei myơr prăk kăk kơ bruă Aê Diê, đru phung knap mñai kbiă hriê mơ̆ng ai tiê thâo pap jing sa kdrêč hlăm bruă kiă kriê bruă klam Kua Yang jao kơ drei. Boh nik nak klei uêñ mĭn đru kơ găp djuê pô (I Y‑Timôthê 5:8); leh anăn kơ phung ayŏng amai adei hlăm găp djuê prŏng klei đăo, “Đăm brei drei jing êmăn ôh hlăm klei ngă jăk… snăn êjai hruê găl brei drei ngă jăk kơ jih jang mnuih, boh nik nak kơ phung ayŏng adei hlăm klei đăo” (Galati 6:9-10).

Bruă jăk leh anăn kah mbha kơ arăng jing mnơ̆ng ngă yang bi mơak kơ Khua Yang (Hêbrơ 13:16), Khua Yang srăng brei kơ drei tui si Klei Blŭ Ñu ƀuăn. Ƀiădah brei răng, hlei pô hưn ktưn kơ bruă jăk ñu čiăng bi mđĭ ñu pô, amâo srăng mă tŭ klei mưn mơ̆ng Khua Yang ôh (Y‑Mathiơ 6:1).

Hŏng si hdră êlan drei ƀuăn rơ̆ng bi êdah klei pap kơ mnuih ƀun ƀin?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih đru kâo thâo kral klei mtrŭt sĭt kơ klei myơr leh anăn bruă jăk kâo ngă brei kbiă hriê mơ̆ng ai tiê khăp kơ Khua Yang leh anăn khăp kơ mnuih, čiăng kơ kâo jing pô kiă kriê ngăn drăp Khua Yang brei bi mơak kơ Ih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Yêrêmi 27

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcQiv Rau Tus Tswv – 7/12/2022
Bài tiếp theoCho Chúa Vay Mượn – 7/12/2022