Qiv Rau Tus Tswv – 7/12/2022

672

 

 

Pajlug 19:17 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vim li cas pab tus neeg txomnyem yog qiv rau tus Tswv?
  • Tus Tswv yuav pauj rov qab li cas tau?
  • Cov ntseeg Yexus siv txhua yam thiab pab cov neeg txomnyem li cas thiaj haum tus Tswv siab thiab tau txais koob hmoov?

Dua li qhov fij khoom nyiaj txiag txhim kho Pawg Ntseeg kom loj hlob thiab ua Vajtswv tes haujlwm, qhov haujlwm uas pab cov neeg txomnyem, pluag kuj yog yam uas tus Tswv saib tseemceeb thiab kom peb ua. Vajtswv Txojlus hais tias Vajtswv yog Leej Txiv ntawm cov menyuam ntsuag thiab cov poj ntsuam (Phau Ntawv Nkauj 68:5); Yog koj caij tsuj cov neeg pluag, ces yog koj saib tsis taus Vajtswv tus uas tsim lawv. Tiamsis kev ua siab dawb paug rau cov pluag yog kev qhuas Vajtswv.(Pajlug 14:31). Twb yog vim cov neeg pluag, menyuam ntsuag thiab poj ntsuam yog cov neeg uas tus Tswv tiv thaiv, saib xyuas, yog li tus Tswv saib qhov uas peb pab cov neeg pluag yog qiv rau Nws, thiab qiv rau tus Tswv lawm Nws yeej yuav muab rov qab rau peb ib yam li  Pajlug 19:17 hais: Thaum koj muab rau tus pluag yog koj qiv rau tus Tswv ntag, ces tus Tswv yuav them rov rau koj.Tswv Yexus twb txhais nqe no meej heev hauv Mathais 25:31-46, thaum txog hnub kawg tus Tswv rov qab los, cov neeg uas pub rau cov tshaib nqhis noj, faib ris tsho rau cov tsis muaj hnav, txais lwm tus los so hauv tsev, mus saib cov raug kaw hauv tsev lojcuj, puavleej tau tus Tswv suav hais tias yog ua rau tus Tswv. Tus Tswv hais rau cov neeg ntawd hais tias: Nej cov uas tau kuv Txiv txoj koob hmoov, nej cia li los kav lub tebchaws uas twb npaj rau nej thaum tsim lub ntiajteb los lawm.

Tiam Vajluskub Qub qhia, ib feem kaum yog Vajtswv samhwm kom cov Yixalayees yuav tsum tau ua (Teev Npe 18:24; Levis Kevcai 27:30). Nyob rau tiam koob hmoov, fij khoom nyiaj txiag yog tes haujlwm ua los ntawm lub siab thiab txaus siab, rau qhov tus Tswv txaus siab rau cov neeg uas zoo siab hlo fij (II-Kauleethaus 9:7). Tus Tswv muab feem xyuam rau cov ntseeg siv lub sijhawm, peevxwm thiab tej khoom txhua yam ua kom nthuav dav Nws lub tebchaws (I-Petus 4:10). Yog li ntawd, fij khoom nyiaj txiag ua tus Tswv tes haujlwm, pab cov neeg txomnyem ntawm lub siab hlub tshua yog ib feem xyuam uas tus Tswv muab rau peb ua tus saib xyuas. Tshwjxeeb yog pab tsevneeg (I-Timautes 5:8); thiab cov ntseeg, peb tsis txhob nkees ua tej haujlwm zoo;Txhua lub sijhawm uas peb pab tau lwm tus, peb yuav tsum pab, tiamsis peb yuav tsum pab cov ntseeg heev dua.” (Kalatias 6:9-10).

Tej haujlwm zoo thiab pab lwm tus yog yam khoom fij haum tus Tswv siab (Henplais 13:16), Tus Tswv yuav foom koob hmoov rau peb raws li Nws coglus tseg. Tiamsis yuav tsum ua tib zoo ua, tus neeg uas ua kom luag qhuas nws tus kheej, ces yuav tsis tau txais ib yam nqi zog ntawm tus Tswv li (Mathais 6:1).

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj qhia nyuam yaus paub tseeb txojkev fij khoom nyiaj txiag thiab ua tej haujlwm zoo yog ua los ntawm txojkev hlub Koj. Nyuam yaus thiaj ua tau tus tubtxib saib xyuas txhua yam Koj pub ncaj ncees. Amees.

Peb coglus yuav qhia tshwm lub siab hlub tshua cov neeg txomnyem zoo li cas?

 

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yelemis 27

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLỜI MỜI THAM DỰ BUỔI HÒA NHẠC “MÓN QUÀ YÊU THƯƠNG”
Bài tiếp theoBrei Khua Yang Čan – 7/12/2022