Bài 10: Đấng Có Danh Hiệu Chồi Mống

296

Xa-cha-ri 6:12-13

Ngươi khá nói cùng người rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vầy: Nầy, có một người tên là Chồi mống, sẽ nứt ra từ chỗ người, và người ấy sẽ xây đền thờ Đức Giê-hô-va. Chính người sẽ xây đền thờ Đức Giê-hô-va; và chính người sẽ được sự oai nghiêm, ngồi cai trị trên ngôi mình, làm thầy tế lễ ở trên ngôi mình; và sẽ có mưu hòa bình ở giữa cả hai

Xa-cha-ri thấy bốn cỗ xe ngựa, và bốn con ngựa khá tương đồng với Khải Huyền 6:1-8; tuy nhiên, những con ngựa của Khải Huyền, như đã nói ở bài trước, ra từ việc mở ấn thứ nhất của quyển sách có bảy ấn mà Đức Chúa Trời cho Giăng thấy. Chúng đề cập đến những giai đoạn và những con người gian ác nhất của lịch sử thế giới này trong bảy năm đại nạn mà Đức Chúa Trời sẽ trút xuống thế giới trước ngày Chúa tái lâm. Tuy nhiên, Xa-cha-ri 6 đề cập đến những ngựa chỉ về sức mạnh của Đức Giê-hô-va.

Những ngựa này ra từ núi bằng đồng (6:1), nghĩa là núi mà Xa-cha-ri thấy là núi kim loại bóng nhoáng, đẹp đẽ và vững chãi.

Trong lịch sử dân thánh có hai ngọn núi đẹp đẽ và vững chãi đó là núi Si-nai, nơi Môi-se lên để nhận lãnh luật pháp của Đức Chúa Trời, và núi Si-ôn, nơi Sa-lô-môn xây đền thờ của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, ngọn núi này thật đẹp đẽ và vinh hiển. Dù mắt thường không thấy được, nhưng bởi đức tin chúng ta biết rằng ngựa của Đức Giê-hô-va ra từ núi bằng đồng, đi khắp các xứ để chinh chiến cho dân sự Ngài, và đoán phạt các nước. Đó là đạo quân của Đức Giê-hô-va sẽ chiến đấu để bảo vệ dân sự Ngài.

Khi Xa-cha-ri nói về thầy tế lễ Giê-hô-sua sẽ được tôn trọng, Lời tiên tri ở đây được ứng nghiệm kép (câu 12): “Nầy, có một người tên là Chồi mống, sẽ nứt ra từ chỗ người, và người ấy sẽ xây đền thờ Đức Giê-hô-va.” Lời tiên tri ở đây đang đề cập đến Giê-hô-sua, tuy nhiên lời tiên tri này có giá trị vượt thời gian, để ứng nghiệm trọn vẹn về Chúa Giê-xu. Khi Chồi mống, hay Cái Chồi, hay Cái Nhánh, là danh hiệu mà nhiều nhà tiên tri đã dành cho Chúa Giê-xu:

o Ê-sai 11:1 Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái.

o Ê-sai 4:2 Trong ngày đó, chồi của Đức Giê-hô-va sẽ làm đồ trang sức vinh hiển của những kẻ sót lại trong Y-sơ-ra-ên, sản vật dưới đất sẽ làm sự tốt đẹp cho chúng nó.

o Giê-rê-mi 23:5-6 Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ dấy lên cho Đa-vít một Nhánh công bình. …. và người ta sẽ xưng danh Đấng ấy là: Đức Giê-hô-va sự công bình chúng ta!

o Giê-rê-mi 33:15 Trong những ngày ấy và kỳ đó, ta sẽ khiến nẩy lên một Nhánh của sự công bình cho Đa-vít; Đấng ấy sẽ làm ra sự công bình chánh trực trong đất nầy.

Chúa Giê-xu luôn sai thiên sứ Ngài bảo vệ chúng ta và Hội Thánh Ngài. Chúa Giê-xu chính là Chồi Mống, Ngài sẽ cai trị đời đời trên Hội Thánh Ngài, ứng nghiệm trọn vẹn các lời Tiên tri trong Kinh Thánh.

Biên soạn: MS Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcĐắc Thắng Sự Chết – 24/11/2021 
Bài tiếp theoUB. CĐGD: Giới Thiệu Sách “Học Kinh Thánh – Thư Giăng I, II, III”