Akâo Ih Bi Hriăm Kâo! – 2/4/2022

998

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mmuñ Hđăp 25:4-5

Êlan kliăng: “Ơ Yêhôwa, brei kâo thâo êlan Ih; bi hriăm kâo êlan Ih.” (Klei Mmuñ Hđăp 25:4).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya mta klei mtao Y-Đawit akâo kơ Khua Yang bi hriăm brei ñu thâo? Si klei ñu hưn klă kơ Aê Diê? Ya klei ñu ngă grăp hruê? Hŏng si êlan drei tui duah klei Khua Yang bi hriăm?

Mtao Y-Đawit jing sa čô mtao thâo mĭn knhâo knhăk ƀiădah ñu thâo săng nanao kơ ñu čiăng mâo Khua Yang ktrâo atăt hlăm djăp êlan klei hdĭp ñu. Ñu čih lu snăk Klei Mmuñ Hđăp lač kơ ai tiê hmăng hmưi tui duah klei bi hriăm mơ̆ng Khua Yang (Klei Mmuñ Hđăp 25, 27, 32, 86, 143…). Klei Mmuñ Hđăp 25 anei jing klei wah lač akâo kơ Khua Yang dôk mbĭt leh anăn ktrâo atăt kyuadah ñu dôk tlă anăp hŏng klei phung roh bi kdơ̆ng.

Tlă anăp hŏng klei jhat truh, mta klei prŏng hĭn mtao Y-Đawit uêñ mĭn jing klei thâo săng klei Aê Diê čiăng. Hlăm êlan 4 leh anăn êlan 5, mtao Y-Đawit hŏng jih ai tiê akâo kơ Khua Yang bi êdah leh anăn bi hriăm êlan Khua Yang kơ ñu. Ñu êpa mhao čiăng thâo kral Khua Yang lu hĭn nanao grăp hruê. Ñu hmăng hmưi mă tŭ klei sĭt nik mơ̆ng Khua Yang leh anăn ngă hlue. Hŏng mtao Y-Đawit, Aê Diê amâo djŏ knŏng jing Mtao ôh ƀiădah wăt jing Pô Bi Mtlaih ñu, Pô răng mgang, kơup leh anăn bi mtlaih ñu lu blư̆ snăk mơ̆ng phung roh leh anăn hlăm kdrăn blah. Ñu lač kơ Khua Yang, “kyuadah ih jing Aê Diê kơ klei bi mtlaih kâo” (êlan 5), kyuanăn grăp hruê ñu ăt dưm klei čang hmăng leh anăn čang guôn hlăm Khua Yang.

Grăp čô phung đăo brei mâo nanao ai tiê hmăng hmưi tui duah klei bi hriăm leh anăn ktrâo atăt mơ̆ng Khua Yang msĕ si mtao Y-Đawit. Aê Diê jing Pô Bi Tui leh anăn jing Pô drei čang hmăng, snăn si drei srăng tui duah klei bi hriăm mơ̆ng Khua Yang? Knŏng hjăn hlăm Klei Aê Diê Blŭ yơh. Mtao Y-Đawit pô lač klă leh: “Klei ih blŭ jing pui kđen kơ jơ̆ng kâo, leh anăn klei mngač kơ êlan kâo.” (Klei Mmuñ Hđăp 119:105). Hlăm Klei Aê Diê Blŭ mâo klei thâo mĭn amâo mâo knhal kdlưn hĭn kơ hdruôm hră čih jih klei thâo mĭn mnuih ti lăn ala, jing Klei Blŭ mâo klei myang yuôm bhăn kyuadah Klei Blŭ anăn “Sĭt nik klei Aê Diê blŭ jing hdĭp leh anăn myang, ƀơ̆ng hĭn kơ sa ƀĕ đao gưm mâo dua nah mta, kma tơl blah ai mĭn hŏng mngăt, klang bi kkuh hŏng dlô, ksiêm klei mĭn leh anăn klei ai tiê čiăng.” (Hêbrơ 4:12).

Aê Diê ăt bi hriăm leh mơh khua gĭt gai Y-Yôsuê êlâo kơ ñu kčưm dơ̆ng djă bruă msĕ snei: “Hdruôm hră klei bhiăn anei đăm bi đuĕ kbưi mơ̆ng ƀăng êgei ih ôh, brei ih ksiêm dlăng hruê mlam, snăn kơh ih dưi răng čiăng ngă tui hlue jih klei čih leh hlăm anăn. Snăn ih srăng čăt jing hlăm êlan ih, leh anăn ih srăng mâo klei dưi sĭt.” (Y-Yôsuê 1:8). Hruê anei, kyua hŏng klei dlăng Klei Aê Diê Blŭ, ksiêm mĭn leh anăn hriăm nanao Klei Aê Diê Blŭ, drei dưi mâo klei thâo mĭn čiăng dưi thâo săng klei Aê Diê čiăng leh anăn klei Aê Diê ktrâo atăt kơ klei hdĭp drei. Khua Yang srăng bi hriăm drei hŏng Klei Ñu Blŭ tơdah drei pioh mmông hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê. Brei drei lač hŏng Khua Yang msĕ si mtao Y-Đawit mphŭn dô lač: “Ơ Yêhôwa, brei kâo thâo êlan ih; bi hriăm kâo êlan ih.” (êlan 4).

Si ngă drei êpa hmao čiăng mâo klei Khua Yang bi hriăm leh anăn ktrâo atăt msĕ si mtao Y-Đawit mơ̆? Si ngă drei tui duah klei Khua Yang bi hriăm grăp hruê leh amâodah ka?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih bi hriăm kâo, đru kâo sĭt suôr hriăm Klei Ih Blŭ grăp hruê čiăng kơ kâo dưi mă tŭ klei Ih ktrâo atăt hlăm jih jang klei truh hlăm klei hdĭp kâo.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Yôp 4:12-21; 5:1-27

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThov Qhia Kuv! – 2/4/2022
Bài tiếp theoXin Dạy Dỗ Con! – 2/4/2022