Thov Qhia Kuv! – 2/4/2022

1036

 

 

Ntawv Nkauj 25:4-5 

Nqe cim:

“Tus Tswv, thov qhia kom kuv paub koj txojkev, qhia kom kuv paub tej kev no tseeb” (Ntawv Nkauj 25:4).

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vajntxwv Daviv thov tus Tswv qhia nws yam dab tsi?
  • Daviv hais tias Vajtswv yog tus zoo li cas rau nws?
  • Txhua hnub Daviv ua li cas rau Vajtswv?
  • Peb nrhiav kom tau tus Tswv qhia los ntawm yam dab tsi?

Ib tsoom mloog txhua tus,

Daviv yog ib tug vajntxwv uas muaj tswvyim thiab keej kawg tiamsis nws zeem paub meej txog kev cheemtsum muaj tus Tswv coj nws txoj hau kev ua neej. Daviv sau ntau tshooj nkauj hais txog lub siab ntshaw tau tus Tswv qhia nws xws li: (Ntawv Nkauj 25, 27, 32, 86, 143…). Ntawv Nkauj tshooj 25 no yog sau hais txog zaj lus thov tus Tswv coj txoj hau kev vim nws tabtom twb taubhau nrog yeebncuab tej kev tawmtsam.

Thaum ntsib tej lub tsam thawj tsis zoo, yam tshwjxeeb uas Daviv xav txog yog nws xav paub Vajtswv lub siab nyiam. Nyob hauv nqe 4 & 5, Daviv tas siab taij thov Vajtswv qhia Vajtswv txojkev rau nws taug. Daviv nqhis nqhawv xav paub tus Tswv ntau ntxiv nyob hauv txhua hnub, nws xav paub tus Tswv txoj kev tseeb thiab yuav ua raws. Ntawm Daviv kev paub txog Vajtswv, Vajtswv tsis yog nws tus Fuabtais xwb tiamsis tseem yog nws tus Tswv Cawmseej, tus yuav pov puag nws thiab yog tus cawm nws dim ntawm tej yeebncuab thiab dim ntawm kev ua rog. Daviv hais tias, “Koj yog kuv tus Vajtswv uas cawm kuv dim”(nqe 5), vim li ntawm nws thiaj niaj hnub cia siab ntsoov rau tus Tswv.

Txhua tus ntseeg Yexus yuav tsum muaj lub siab nqhis nqhawv xav tau tus Tswv qhia thiab coj txoj hau kev ib yam li vajntxwv Daviv. Vajtswv yog tus pab cawm thiab yog tus uas peb sawvdaws cia siab tau rau, yog li ntawd, peb yuav los thov tus Tswv qhia peb zoo li cas? Qhov uas tus Tswv yuav qhia tau peb yog los ntawm Nws Txojlus. Vajntxwv Daviv tau tawm lus meej kawg hais tias: “​Koj txojlus zoo ib yam li lub teeb uas taws ua kuv ntej thiab ci rau kuv txoj haukev” (Ntawv Nkauj 119:105). Vajtswv Txojlus pab tau txawj ntse tsis paub xaus, yog tej lus muaj fwjchim uas xav tsis thoob, “Rau qhov Vajtswv tus uas muaj sia nyob, nws tej lus tseemceeb thiab muaj kuab kawg li. Tej lus ntawd ntse dua rab ntaj ob sab ntse, nkaug mus txog nruab plab nruab plawv nruab  nqaij nruab txha. Tej lus ntawd paub tej uas neeg xav thiab paub neeg lub siab huv tibsi” (Henplais 4:12).

Vajtswv kuj qhia rau Yausuas ua ntej yuav pib ua tes haujlwm thawjcoj hais tias: “Thaum sawvdaws tuaj ua ke pehawm kuv, yuav tsum muaj neeg nyeem kuv phau Kevcai rau sawvdaws mloog. Koj yuav tsum niaj hnub niaj hmo kawm thiab ua raws li tej lus ntawd, koj tes haujlwm thiaj yuav tiav thiab vammeej” (Yausuas 1:8). Niaj hnub nimno, los ntawm nyeem Vajluskub, xav txog Vajluskub, kawm xyaum thiab ua raws li ntawd peb yuav muaj tswvyim zeem paub yam haum Vajtswv siab thiab ua raws li tus Tswv coj nyob hauv lub neej txhua hnub. Tus Tswv yuav qhia peb los ntawm Nws Txojlus thaum peb paub cia sijhawm los kawm xyaum Vajluskub txhua hnub. Thov kom peb txhua tus hais tau ib yam li vajntxwv Daviv hais tias:“Tus Tswv, thov qhia kom kuv paub koj txojkev, qhia kom kuv paub tej kev no tseeb.” (nqe 4).

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj qhia thiab pab nyuam yaus nquag kawm xyaum Koj Txojlus txhua hnub, kom nyuam yaus tau Koj qhia thiab coj kev ntawm txhua lub tsam thawj nyob hauv nyuam yaus lub neej. Amees.

 

Ib tsoom cov mloog uas hmov thiab tshua,

Peb puas muaj lub siab nqhis nqhawv xav tau tus Tswv qhia thiab coj txoj hau kev ib yam li vajntxwv Daviv? Peb puas niaj hnub los nrhiav tus Tswv qhia peb lawm?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Yauj 4:12-5:27

 

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐể Người Làm Cha Mẹ Luôn Gắn Bó Trong Hôn Nhân
Bài tiếp theoAkâo Ih Bi Hriăm Kâo! – 2/4/2022