Zaj Nkauj Zoo Siab (Feem 1) – 22/12/2021

671

 

Lukas 1:67-72

67Xakhaliyas uas yog Yauhas txiv puv npo Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv, thiab nws qhia ib zaj uas yuav muaj los yav tom ntej hais tias,
68“Peb cia li ua tus Tswv uas yog cov
Yixalayees tus Vajtswv tsaug!
Rau qhov nws los pab nws haivneeg
thiab nws twb tso lawv dim lawm.
69Vajtswv txib ib tug Cawmseej uas
muaj hwjchim los pab peb.
Nws yog Vajtswv tus tubtxib Daviv ib tug xeebntxwv.
70Raws li Vajtswv tau coglus tseg rau
cov cev Vajtswv lus uas dawbhuv
thaum ub los lawm hais tias,
71nws yuav cawm kom peb dim ntawm
peb cov yeebncuab txhais tes.
Thiab dim ntawm txhua tus uas ntxub peb.
72Vajtswv hais tias, nws yeej hlub peb cov yawgkoob
thiab yeej nco ntsoov tej lus tseemceeb
uas nws tau cog tseg lawm.

 

Nqi cim:

“Peb cia li ua tus Tswv uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv tsaug! Rau qhov nws los pab nws haivneeg thiab nws twb tso lawv dim lawm” (Lukas 1:68). 

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Xakhaliyas yog leejtwg?
  • Xakhaliyas qhuas Vajtswv txog yam dabtsi?
  • Yuav ua li cas peb thiaj muaj lub siab zoo ib yam li Xakhaliyas thaum lub koobtsheej nco txog Yexus los yug xyoo no?

Xakhaliyas yog Yauhas tus uas muab neeg ua kevcai raus dej leejtxiv, nws hais tsis tau lus vim nws tsis ntseeg tus timtswv tej lus tso xov hais tias nws tus pojniam uas yog Elixanpes yuav xeeb tub thiab yuav yug tau ib tug metub (Lukas 1:20). Tom qab uas Yauhas yug los, tus Tswv ua rau Xakhaliyas rov hais tau lus. Thaum rov hais tau lus, thawj lo lus uas Xakhaliyas hais yog ua Vajtswv tsaug (Lukas 1:64). Xakhaliyas qhia tawm nws txojkev zoo siab rau qhov nws paub hais tias twb txog lub sijhawm uas Vajtswv los cawm nws haivneeg los ntawm tus Mexiyas lawm.

Tim ib, Xakhaliyas ua Vajtswv tsuag vim nws los pab thiab tso nws haivneeg dim (nqi 68). Lo lus “tso” txhais hais tias muab ib yam dab tsi mus them nqi kom txhiv tau tus raug kaw dim, xws li tso ib tug neeg raug kaw hauv tsev lojcuj, lossis cawm ib tug neeg dim kev ua qhev los. Lub homphiaj uas Tswv Yexus los yug yog ua kom tiav txojkev cawm dim rau tibneeg ntiajteb, los ntawm qhov uas muab nws cov ntshav mus them nqi. Tim ob, Xakhaliyas qhia txog tus Mexiyas yog “tus Cawmseej uas muaj fwjchim” (nqi 69). Ccov cev Vajtswv lus thaum ub twb xub hais txog Tswv Yexus lub fwjchim thiab kev muaj yeej lawm, nws yuav los cawm nws haivneeg dim ntawm lawv cov yeebncuab thiab tej neeg uas ua limhiam rau nws haivneeg.

Xakhaliyas paub tseeb hais tias qhov uas tus Mexiyas los yug ua neeg yog qhia txog Vajtswv txojkev hlub thiab kev ncaj ncees rau nws haivneeg (nqi 72-73). Tsis muaj ib yam dabtsi twg kaj siab tshaj qhov uas tau Vajtswv pab dim txim. Tus cevlus Yaxayas hais txog tus Mexiyas yuav los pab nws haiv neeg kwvlam li 700 xyoo lawm thiab dhau 400 xyoo nyob ntsiag to Vajtswv mam lis ua tiav li nws hais tseg txog kev los hais pab cawm nws haivneeg.

Nimno, ib txhia xav hais tias lub caij ua koobtsheej nco txog Tswv Yexus los yug yog kev zoo siab rau tibneeg, kuj muaj ib txhia xav hais tias qhov ntawd yog ib rooj kevcai uas cov ntseeg Yexus ibtxwm niaj xyoo ua xwb. Muaj qee zaug peb tseem nyuaj siab rau hauv lub caij ua koobtsheej, vim pom tej kev kub ntxhov tabtom tshwmsim nyob thoob ntiajteb. Lub caij ua koobtsheej nco txog Tswv Yexus los yug, qhia kom peb nco ntsoov qhov uas Tswv Yexus tus uas yog Vaj Leejtub hauv Vajtswv Vaj Peb Leeg txaus siab los yug ua neeg hauv ntiajteb, ua kev cawm dim rau tibneeg, thiab kuj qhia rau peb hais tias nws yog tus Tswv uas muaj fwjchim pub tau txojkev muaj yeej rau cov neeg uas los ntseeg nws. Txawm yog peb tabtom ua neej nyob rau lub ntiajteb uas tsis muaj kev zoo siab, pheej ntsib kev txhawj xeeb, ntawm kab mob kev nkeeg thiab nrhiav tsis tau haujlwm ua v.v… los thov Vajtswv pab kom peb niaj hnub tsa suab qhuas tus Tswv los ntawm kev zoo siab, vim peb muaj feem tau los paub nws, ntseeg nws thiab nyob hauv nws txojkev tiv thaiv.

Peb lub neej puas muaj kev kaj siab lug txhua hnub? Yam dabtsi tav kom peb tsis xav ua Vajtswv tsaug?

 

Thov Vajtswv: 

Tus Tswv, ua koj tsaug vim nyuam yaus tau los paub koj, ntseeg koj thiab tabtom nyob hauv koj lub fwjchim txhua hnub. Ameeg.

Email: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThơ: Từ Mùa Đông Ấy
Bài tiếp theoKlei Mmuñ Bi Mni Kơ Klei Jăk Mơak (1) – 22/12/2021