Yug Tsevneeg – 7/6/2023

6167

 

 

 I Timautes 5:3-8 

Nqe cim:

Yog leejtwg tsis pab nws kwv nws tij thiab nws tsev neeg, tus ntawd tsis txhob hais tias nws yog tus ntseeg Vajtswv. Yog nws tsis pab nws kwv nws tij ces nws tseem phem heev dua tus uas tsis ntseeg Vajtswv thiab.” (I Timautes 5:8).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Timthawj Paulus qhia li cas txog feem xyuam rau tsevneeg thiab tej txheebze?

–       Ua li cas tus uas tsis muaj lub siab pab nws tsevneeg yog tus uas tsis ntseeg?

–       Peb muaj lub siab yug yus tsevneeg zoo li cas?

Timthawj Paulus siv ib ntu Vajluskub ntev loo los qhia rau tus xibhwb hluas Timautes paub pab cov pojntsuam nyob rau tiam thaum ntawd (I Timautes 5:3-16). Paulus pib ntuas: yuav tsum saib taus cov pojntsuam uas tsis muaj leejtwg pab. saib taus”txhais tau hais tias hwm, muaj nqis thiab saib xyuas. Raws li cov Yudais kev coj noj cov ua thaum ntawd, tus txivneej yog tus uas npaj kev noj haus rau pojniam menyuam hauv tsevneeg. Thaum tus txiv tas sim neej, tus pojniam tsis muaj tus pab, yog li nyob ib txhais yim neeg txomnyem tsis muaj nyiaj txiag siv thiab tsis muaj leejtwg hlub tshua. Hauv Vajtswv Txojlus, peb pom “menyuam ntsuag thiab cov pojntsuam” yog ob hom neeg uas tus Tswv hmov tshua tshwjxeeb (II Kevcai 10:18; Phau Ntawv Nkauj 146:9). Lawv yog cov neeg txomnyem nyob hauv tebchaws, yog li cheemtsum kev pab. Vajntxwv Daviv kuj qhia paub:Vajtswv tus uas nyob hauv lub Tuamtsev dawbhuv, Nws tu cov menyuam ntsuag thiab tsomkwm cov pojntsuam. (Phau Ntawv Nkauj 68:5).

Hauv zaj kawm no, Timthawj Paulus hais txog qhov sib txawv cov neeg ua ntsuag thiab tej lus ntuas lawv. Yog li hauv cov tsevneeg uas muaj cov pojntsuam ces cov menyuam yuav tsum hlub thiab yug lawv (nqe 4). Cov pojntsuam uas “tsis muaj leejtwg pab”, tsis muaj menyuam yug, lawv tsuas cia siab rau tus Tswv thiab vamkhom Pawg Ntseeg kev pab xwb (nqe 5). Tiamsis cov pojntsuam uas ua plees ua yi ces xibhwb thiab Pawg Ntseeg yuav tsum pab ntuas kom lawv tsis raug neeg thuam (nqe 6-7).

Thaum kawg, Timthawj Paulus qhia paub cov uas nyob hauv tsevneeg tsis hmov tshua, pab thiab pub rau tsevneeg, tej txheebze noj ces yog tus uas tseem phem heev dua tus uas tsis ntseeg Vajtswv thiab(nqe 8). Cov neeg tsis ntseeg lawv twb paub pab tsevneeg, tiamsis cov uas hais tias nws ntseeg tus Tswv lawm, yog nws tsis hlub, tsis tshua txog nws kwv nws tij hauv tsevneeg uas nws pom txhua hnub ces yuav ua li cas hlub tau Vajtswv tus uas nws qhov muag tsis pom (I Yauhas 4:20).

Tus Tswv cia peb nyob hauv tsevneeg, Nws xav kom peb ua qhov feem xyuam ib leeg pab ib leeg. Dua li ntawd, peb yog cov ntseeg Yexus, kawm xyaum Tswv Yexus tus qauv, haj yam yuav tsum pab tsevneeg, tej txheebze heev dua. Tes haujlwm yug cov neeg uas tsis muaj leejtwg pab, niamtxiv, pogyawg uas ua tsis taus noj yog qhov tseemceeb thiab muaj nqis uas peb cheemtsum. Qhov no tsis yog lus ntuas tiamsis yog feem xyuam tus Tswv muab peb txhua tus ua.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj ntuas qhia thiab pub dag zog rau nyuam yaus kom nyuam yaus paub hlub tshua, saib xyuas thiab yug tau cov neeg uas cheemtsum pab raws li tus Tswv Txojlus qhia. Amees.

Peb puas saib xyuas thiab yug pogyawg, niamtxiv lossis tej kwvtij uas tabtom muaj kev cheemtsum nyob hauv tsevneeg thiab?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Malakaus 11:12-12:17

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThông Báo: V/v Truyền Hình Trực Tuyến Chương Trình Lễ Cung Hiến Đền Thờ tại HTTL Chi Hội Trạm Hành
Bài tiếp theoČiêm Rông Gŏ Sang Pô – 7/6/2023