Čiêm Rông Gŏ Sang Pô – 7/6/2023

7208

 

Klei Aê Diê Blŭ: I Y-Timôthê 5:3-8

Êlan kliăng: “Tơdah hlei pô amâo uêñ đru kơ phung găp djuê ñu, boh nik nak kơ boh gŏ ñu pô, ñu hngah leh klei đăo leh anăn jing jhat hĭn kơ sa čô amâo đăo ôh” (I Y-Timôthê 5:8)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si klei khua ƀĭng kna Y-Pôl mtô kơ bruă klam hŏng gŏ sang leh anăn hŏng phung găp djuê? Si ngă hlei pô amâo uêñ đru kơ phung găp djuê ñu jing pô hngah kơ klei đăo? Si klei drei uêñ mĭn čiêm rông gŏ sang drei pô?

Khua ƀĭng kna Y-Pôl pioh jih sa kdrêč dlông čiăng ktrâo atăt khua pô mtô hlăk ai Y-Timôthê kơ klei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă hŏng phung mniê djiê ung hlăk ênuk anăn (I Y-Timôthê 5:3-16). Ñu kčưm dơ̆ng hŏng klei mtă mtăn: “Mpŭ bĕ kơ phung mniê djiê ung tơdah jing mniê djiê ung sĭt”. “Mpŭ” mblang jing dlăng myuôm leh anăn răng kriê. Hlue si dhar kreh phung Israel ênuk anăn, ung yơh jing pô čiêm rông mô̆ anak hlăm gŏ sang. Tơdah ung djiê, mô̆ luč anôk digơ̆ jưh knang snăn jing hĕ mnuih kŏ krei asei hjăn, dleh dlan snăk hlăm klei duah mnơ̆ng ƀơ̆ng huă čiêm rông klei hdĭp snăn brei uêñ đru leh anăn dlăng ba digơ̆. Ktuê jih hdruôm hră Klei Aê Diê Blŭ, drei ƀuh lač kơ “phung anak êrĭt leh anăn mniê djiê ung” jing dua êpul Khua Yang mđing uêñ mdê hĭn (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 10:18; Klei Mmuñ Hđăp 146:9). Digơ̆ jing phung ƀun knap hlăm ƀuôn sang kyuanăn brei uêñ đru dlăng ba digơ̆. Mtao Y-Đawit pô ăt hưn mơh: “Aê Diê jing Ama kơ phung anak êrĭt, Pô mgang kơ phung mniê djiê ung” (Klei Mmuñ Hđăp 68:5).

Tinei, khua ƀĭng kna Y-Pôl hưn mdah êpul phung mniê djiê ung mdê mdê mbĭt hŏng klei mtă mtăn kơ diñu. Tơdah hlăm gŏ sang mâo mniê djiê ung snăn bruă klam phung anak aneh brei bi êdah klei thâo luă gŭ hdơr knga kơ ai tiê gơ̆ čiêm rông dlăng ba leh pô (êlan 4). Bi hŏng phung “jing mniê djiê ung sĭt”, dôk hjăn păn, amâo mâo anak aneh čiêm rông, digơ̆ čang hmăng kơ Aê Diê leh anăn kơ Phung Sang Aê Diê dlăng ba (êlan 5). Bi hŏng phung mniê djiê ung jao klei hdĭp ñu kơ klei bi mơak kơ ñu pô snăn khua pô mtô leh anăn Phung Sang Aê Diê đru mtô lač kơ diñu čiăng kơ đăm mâo klei arăng dưi ƀuah ôh (êlan 6-7).

Ti knhal tuč, khua ƀĭng kna Y-Pôl lač, tơdah phung hlăm gŏ sang ƀiădah amâo thâo uễn đru dlăng ba phung găp djuê, gŏ sang ñu pô snăn ñu jing pô “hngah leh klei đăo” yơh, jing jhat hĭn kơ sa čô amâo đăo ôh (êlan 8). Phung mnuih hlăm lăn ala ăt thâo uêñ mĭn kiă kriê dlăng ba gŏ sang găp djuê diñu pô mơh, bi hlei pô hưn ñu jing sa čô đăo kơ Aê Diê ƀiădah amâo mâo klei khăp, amâo uêñ đru ôh phung găp djuê gŏ sang ñu pô dôk găn klei knap mñai, ñu ƀuh nanao grăp hruê snăn si ñu dưi lač ñu khăp kơ Aê Diê jing Pô ñu amâo dưi ƀuh ôh (I Y-Yôhan 4:20).

Aê Diê mdưm grăp čô hlăm grăp gŏ sang, Ñu čiăng kơ drei mâo bruă klam uêñ đru dlăng ba hdơ̆ng drei. Dlưn hĭn mơh, drei jing phung đăo kơ Krist, brei ngă hlue klei Khua Yang Yêsu bi hmô, snăn brei drei thâo uêñ đru gŏ sang, găp djuê drei pô lu hĭn mơh. Bruă dlăng ba phung dôk kŏ krei asei hjăn, aê aduôn, amĭ ama drei amâo lŏ mâo ai ktang dưi mă bruă ôh jing klei yuôm snăk brei grăp čô hlăm gŏ sang uêñ mĭn. Klei anei amâo djŏ knŏng mtă mang ôh ƀiădah jing bruă klam Aê Diê jao kơ grăp čô drei.

Si ngă drei uêñ đru dlăng ba mơ̆ aê aduôn, amĭ ama drei amâodah găp djuê gŏ sang drei dôk hlăm klei kƀah?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih mñă brei kâo hdơr leh anăn thiăm ai ktang kơ kâo thâo uêñ đru dlăng ba găp djuê gŏ sang kâo dôk hlăm klei kƀah msĕ si Klei Aê Diê Blŭ mtô.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Markôs 11:12-12:17

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcYug Tsevneeg – 7/6/2023
Bài tiếp theoCấp Dưỡng Cho Gia Đình – 7/6/2023